CS Construcións metálicas

CS Construcións metálicas

Ies Johan Carballeira - Bueu 

 O noso centro vos ofrece a posibilidade de cursar este ciclo superior que ten moitas saídas profesionais e dispoñemos dunhas boas instalacións para a túa formación. Aulas moi ben equipadas e uns talleres cunha completa maquinaria: máquinas de soldadura TIG, MIG/MAG, pregadoras, cizallas, máquina de corte CNC, ...

Ademais podes facer as prácticas en empresa FCT no extranxeiro. Alumnos do ciclo xa realizaron prácticas en Portugal e Alemania. Temos un convenio co concello de Melle en Alemania e un dos alumnos que fixo as prácticas no 2015 quedouse alí traballando. Para este curso catro alumnos farán as prácticas nesta cidade con grandes posibilidades de continuar alí traballando.

http://www.programaseuropeosiesjohancarballeira.blogspot.com.es/2015/05/os-nosos-erasmus-en-melle.html

     - Competencia xeral

- Deseñar produtos de caldeiraría, estruturas metálicas e instalacións de tubaxe.

- Planificar, programar  e controlar a súa produción, partindo de planos e documentación técnica.

- Controlar a calidade dos produtos, así como a supervisión dos sistemas de prevención de riscos laborais e protección ambiental.

 

 - Contorno profesional 

Industrias dedicadas á:

   - Construcción, montaxe e reparación de construcións metálicas.

   - Fabricación de grandes depósitos, caldeiraría grosa e tubaxe industrial

   - Talleres mecánicos, construción de carrozarías, remolques e caixas abatibles

   - Construción e reparación naval, instalacións petroquímicas

 

- Módulos profesionais do ciclo formativo   [2.000 horas]

1º Curso

- Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica   160 h

- Representación gráfica en fabricación mecánica 213 h

- Deseño de construcións metálicas  267 h

- Procesos de mecanizado, corte e conformación en construcións metálicas 213 h

- Formación e orientación laboral (FOL) 107 h

2º Curso

- Programación da produción  140 h

- Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental 105 h

- Definición de procesos de construcións metálicas 140 h

- Procesos de unión e montaxe en construcións metálicas 192 h

- Empresa e iniciativa emprendedora 53 h

- Proxecto de construcións metálicas 26 h

- Formación en centros de traballo (FCT) 384h

 

 -Saídas profesionais.

-Técnico en construción mecánica e en desenvolvemento de tubaxes.

-Deseñador técnico ou delineante proxectista de caldeiraría e estruturas metálicas.

 

-Xefe de taller en construcións metálicas e montaxe.

-Encargado de montaxe en  construcións metálicas.

 

-Programador de sistemas automatizados en fabricación mecánica. Programador e operador de CNC


 

Dispoñemos duns talleres equipados con una completa maquinaria: máquinas de soldadura TIG, MIG/MAG, pregadoras, cizallas, máquina de corte CNC, ...

 

  Páxina do departamento     Páxina principal IES  

 

Powered by Drupal - Design by artinet