Skip to Content

Lexislación

Lexislación educativa

Presentación currículos educativos Galicia

Currículo ESO (LOMLOE)

Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas da educación secundaria obrigatoria e se establece o seu currículo

Currículo Bacharelato (LOMLOE)

Currículo materias optativas Bacharelato (LOMLOE)

Orde do 9 de agosto de 2023 pola que se amplía a relación de materias optativas do bacharelato e se establece o seu currículo

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas de FP no curso 2023-24

Instrucións para o desenvolvemento das ensinanzas básicas de educación para persoas adultas, bacharelato para persoas adultas e ensinanzas non regradas no curso 2023-24 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la lLey Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)

Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011 polo que se regula a atención á diversidade.

Lei 4/2011, de convivencia e participación da comunidade educativa.

Decreto 8/2015, que desenvolve a Lei 4/2011 de convivencia e participación da comunidade educativa en materia de convivencia escolar.

ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.

 

Instrución 2/2023 da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato, para o curso 2022-2023.

Modelos orientativos para reclamacións

Circular 1/2022 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2021-2022.

Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galicia


 

Documentación do Centro

 


LEXISLACIÓN EDUCATIVA

 

FP Básica
Distribuir contido


by Dr. Radut