Skip to Content

CS Administración e finanzas

CS Administración e finanzas
Este ciclo formativo ten unha duración de dous anos académicos, con 384 horas de formación práctica en empresas que se desenvolverán no período marzo-xuño do segundo curso.  

Familia profesional:
Administración e xestión

Ciclo formativo de grao superior

Duración:
2.000 horas

Título que se obtén:

Técnico superior en administración e finanzas

 
Perfil profesional

 

Aprenderás a:

Organizar e executar as operacións de xestión e administración nos procesos comerciais, laborais, contables, fiscais e financeiros dunha empresa pública ou privada, aplicando a normativa e os protocolos de xestión de calidade, xestionando a información, asegurando a satisfacción da clientela e/ou dos usua rios, e actuando segundo as nor mas de prevención de riscos laborais
e protección ambiental.

Poderás traballar en:

En empresas grandes, medianas e pequenas, en calquera sector de actividad e, nomeadamente no sector de servizos, así como na Administración pública, desempeñando as tarefas administrativas na xestión e no asesoramento nas áreas laboral, comercial, contable e fiscal desas empresas e institucións, ofrecéndolles un servizo e atención á clientela e á cidadanía, realizando trámites administrativos coas administracións públicas e xestionan do o arquivo e as comunicacións da empresa. Poderían traballar por cona propia, efectuando a xestión da súa propia empresa, ou a través do exercicio libre dunha actividade económica, como nunha asesoría financeira ou laboral, estudos de proxectos, etc.

Poderás traballar como:

Administrativo/a de oficina, administrativo/a comercial, administrativo/a financeiro, administrativo/a contable, administrativo/a de loxística, administrativo/a de banca e de seguros, administrativo/a de recursos humanos, administrativo/a da Administración pública, administrativo/a de asesorías xurídicas, contables, laborais e fiscais, ou xestorías, técnico/a en xestión de cobramentos, responsable de atención á clientela.

         
  Curso Módulos profesionais Horas  
  Comunicación e atención á clientela 160  
  Formación e orientación laboral 107  
  Inglés 160  
  Ofimática e proceso da información 240  
  Proceso integral da actividade comercial 133  
  Recursos humanos e responsabilidades social corporativa 80  
  Xestión da documentación xurídica e empresarial 80  
  Contabilidade fiscalidade 157  
  Proxecto de administración e finanzas 26  
  Simulación empresarial 140  
  Xestión de recursos humanos 105  
  Xestión financeira 123  
    Xestión loxística e comercial  105  
  Formación en centros de traballo 384   
         
 Voltar        Máis información...


page | by Dr. Radut