Teléfono
 
881 938200

Correo electrónico
 
ies.mugardos@edu.xunta.gal

Enderezo
 
Rúa do Cristo s/n

  15620 Mugardos (A Coruña)

 

                  

PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
        EDIXGAL MOODLE ABALAR  
           
  RADIO  REDES   VIDEOCONFERENCIA 
 

   

        

Secretaría

DOCUMENTOS

 IMPRESOS E DOCUMENTOS DESCARGABLES MÁIS FRECUENTES

  Xustificante de faltas de
asistencia do alumnado
  
  Solicitude de
copia dun exame
 
   NOF    Horario de atención a
pais e nais
             
               
   

 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS

ESO      BACHARELATO      FP
1.º ESO 2.º ESO 3.º ESO 4.º ESO   1.º Bac 2.º Bac FPB 

FPDual

 

 

 PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL (PXA)

  

 Concreción curricular

  

Plan Xeral de Atención á Diversidade 

     
     

 


 

     
                 
 

Plan de Acción Titorial

 

Plan de Convivencia

 

Plan Anual de Orientación Educativa 

     
 

 

 

 

 

     
                 
 

Proxecto Lingüístico de Centro

             
 

 

             
 

Plan Dixital

             
 

             

 

                                                                                                                       

                                     

 

 

  

 

P L A N X E R A L A N U A L (P X A)

Participación no fondo solidario de libros de texto e axudas para adquirir libros de texto e material escolar

 

PRAZO DE SOLICITUDES: Do 20 de maio ao 21 de xuño, incluídos

FONDO SOLIDARIO: 3.º e 4º. ESO

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR: 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ESO

  ORDE do 10 de maio de 2023 (DOG do 19 de maio)

Para presentación electrónica, entre nesta aplicación FONDOLIBROS coa Chave 365.

ou a través da sede electrónica da Xunta:

Procedemento ED330B

Para presentación presencial: utilice os Anexo I e Anexo II da Orde da convocatoria.

Máis información na sede electrónica da Xunta de Galicia: enlace

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO  (manuais en préstamo ao alumnado 3º e 4º de ESO)

Renda  per cápita inferior a 6000 € : Seis libros de texto.

Renda per cápita inferior a 10000 €: Catro libros de texto.

De haber existencias nos fondos dispoñiblesasignaránse ata agotar existencias.

AXUDAS PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR (1.º, 2.º, 3.º e 4º.ESO)

Renda  per cápita inferior a 6000 € : 240 €

Renda per cápita inferior a 10000 €: 160 €

-As contías calcularanse pola renda per cápita da unidade familiar NO EXERCICIO FISCAL 2021.

DOCUMENTACIÓN sobre a situación persoal, familiar e económica en 31 de decembro de 2021 (agás en caso de separación, divorcio ou casos de violencia de xénero posterior):

 • Anexo II
 • Copia do libro de familia onde figure o alumnado e os membros computables da unidade familiar.
 • En caso de separación ou divorcio, sentencia ou convenio regulador onde conste a atribución de custodia.
 • Certificado de discapacidade do alumnado ou membros da unidade familiar.
 • Outra documentación que xustifique as situación específicas alegadas.

As listaxes relacionadas con este procedemento publicaranse únicamente no taboeiro de anuncios no interior do recinto escolar.   

Recollida de títulos de bacharel e graduado ESO e técnico FP Básica

     

AVISO:

Xa están dispoñibles para a súa recollida na secretaría do centro os títulos degraduado en Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), Bacharelato e FP Básica do curso 2019-2020 e anteriores.

Para poder recollelo é imprescindíbel que o realice persoalmente o/a interesado/a e que acredite a súa identidade mediante o DNI.
Se non o pode recoller persoalmente, poderá autorizar outra persoa, preferentemente un familiar, a través un escrito asinado polo/a interesado/a no que deberá figurar o nome e apelidos e mais o número do DNI da persoa autorizada, quen tamén deberá acreditar a súa identidade.
Este escrito acompañarase dunha fotocopia simple do DNI do titular. Achégase un modelo do escrito.

 

Proceso de admisión (Curso 2018-2019)

  NORMATIVA LEGAL  

 

   PROCESO E CALENDARIO  
 
 • Reserva de praza: do 1 ao 15 de febreiro
 
 
 • Listaxe de admitidos de alumnado procedente de centros adscritos:
 
 
 • Postos escolares vacantes tras o proceso de reserva e permanencia.
 
 
 • Solicitudes de admisión: do 1 ao 20 de marzo
  O alumado dos centros adscritos de primaria que xa fixo a reserva de praza e o alumnado que xa está a cursar a ESO ou o Bacharelato no noso centro non precisa facer ningún trámite neste procedemento posto que ten garantida a praza. Non obstante, para conservar a praza deberá matricularse dentro dos prazos establecidos.
  Tres xeitos de presentar a solicitude:

 
 
 • Listaxe provisional de persoas admitidas: 25 de abril.
 • Listaxe definitiva de persoas admitidas: antes do 15 de maio.

 
 
 • Formalización da matrícula:
  • ESO e Bacharelato: datas aínda non publicadas.
  • Prazo extraordinario: datas non publicadas.
 

 

 

Nota informativa

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO

NOTA INFORMATIVA:

- Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que se solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

- O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

- O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Artigo 13.d da Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15 de marzo) pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos.

 

Proceso de admisión para o curso 2016-2017

 
PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2016-2017


FORMULARIO
Os impresos entregaranse
de balde e tamén se poden
descargar nesta páxina para
a súa impresión e entrega
na secretaría do centro.

 

NOTA
INFORMATIVA

   

ADMITIDOS:

 


 

A partir do 1 de marzo ábrese o período de solicitude de praza de novo alumnado. O prazo de entrega de solitudes abrangue ata o 29 de marzo.

VACANTES

Logo do proceso de reserva e permanencia, o IES de Mugardos ofrece os seguinte postos escolares vacantes para o curso 2016-2016:

- 1.º ESO: 29
- 2.º ESO: 31
- 3.º ESO: 32
- 4.º ESO: 30

- 1.º Bacharelato: 33
- 2.º Bacharelato: 6

DOCUMENTACIÓN:

DNI da alumna/o, libro de familia ou outro documento acreditativo da idade.

BAREMACIÓN:

Non se prevé necesaria. No caso de haber máis solicitudes que prazas, a documentación acreditativa dos criterios alegados para solicitar a praza entregarase do 1 ao 12 de abril.

O centro non aplicará ningún criterio complementario para puntuación de acceso.

CALENDARIO

As listaxes provisionais de admitidos/non admitidos publicaranse antes do 30 de abril.

As listaxes definitivas de admitidos/non admitidos publicaranse antes do 15 de maio.

A matrícula dos alumnos/as admitidos terá lugar no mes de xullo para os aprobados na convocatoria ordinaria e no mes de setembro para os pendentes de exames de setembro. As datas para estas matrículas publicaranse a finais de xuño.

 LEXISLACIÓN:

- DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.ecreto 254/2012

- ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

- Sede electrónica: Procedemento ED550B

- Consellería de Educación: Páxina

MATRÍCULA CURSO 2014-2015

PRAZO DE MATRÍCULA
Do 25 de xuño ao 10 de xullo

DATAS PREFERENTES

   1.º ESO__________Martes, 1 de xullo
   2.º, 3.º, 4º ESO__Mércores, 2 de xullo e xoves, 3 de xullo
   1.º BAC._________Luns, 7 de xullo
   2.º BAC._________Mércores, 2 xe xullo e xoves, 3 de xullo

                    Documentación necesaria                      

Contratación do servizo de cafetaría para o curso 2014-2015

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO PARA A CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETARÍA
  Baremación e resolución  

Documentanción:

Distribuir contido