COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

       PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR CLASSROOM

 

.

I M P R E S O S    D E S C A R G A B L E S   M Á I S   F R E C U E N T E S

  Xustificante de faltas de
asistencia do alumnado
  
   NOF    Horario de atención a
pais e nais
         
           
   

 HORARIOS CURSO 2019-2020 

  ESO     Bacharelato  

FPB

  1.º ESO A     1.º BAC A   FPB 1
  1.º ESO B     1.º BAC B   FPB 2
  2.º ESO A     2.º BAC A    
  2.º ESO B     2.º BAC B  
 

3.º ESO A

       
  4.º ESO A        
  4.º ESO B