TRABALLOS PARA ALUMNOS CON A BIOLOXÍA PENDENTE

MEDIDAS DE ATENCIÓN AOS PENDENTESOs alumnos que teñan a materia pendente de CURSOS ANTERIORES seguirán unhas actividades de reforzo/probas escritas, dirixidas polo profesor que lle imparte clase de Ciencias dá Natureza. Ditas actividades de reforzo faranse fora do horario lectivo e co coñecemento dos pais, establecendo un plan de traballo ao principio do curso.

Independentemente das actividades de reforzo postas polo profesor e a súa avaliación, ou alumno ten dereito a un exame extraordinario de pendentes no mes de maio.