Programación

Departamento ELE

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA - CURSO 2023/24

  • INTRODUCIÓN: | Marco legal | Contexto educativo |
  • NIVEL BÁSICO A2:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B1: |Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • NIVEL INTERMEDIO B2 :  | Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • NIVELAVANZADO C1:|Descrición de nivel | Obxectivos xerais | Obxectivos específicos | Competencias e contidos | Avaliación |
  • AVALIACIÓN: | Inicial, formativa, sumativa e certificadora |
  • AVALIACIÓN DE PROGRESO:

O profesorado levará a cabo a avaliación de progreso mediante a realización de tarefas que lle permitan coñecer o progreso do seu alumnado en cada unha das cinco actividades de lingua. Esta avaliación terá únicamente valor orientativo para o alumnado sobre o seu aproveitamento académico, e serviralle ao profesorado para coñecer o grao de cumprimento no desenvolvemento da programación didáctica.

Distribuir contido