Matrícula Oficial

Información xeral: Acceso, admisión e renuncia.

Acceso:

 • Para acceder ás ensinanzas de idiomas será requisito ter dezaseis anos cumpridos no ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder, así mesmo, as persoas maiores de catorce anos para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.
 • O título de bacharel deberá habilitar para acceder directamente aos estudos de idiomas de nivel intermedio B1 da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
 • Poderase acceder, igualmente, a calquera nivel e curso, sempre que a persoa aspirante acredite os coñecementos precisos, ben através de probas de clasificación que organicen as escolas oficiais de idiomas ou ben a través da validación dos títulos ou certificados recollidos na normativa que para o efecto estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
 • Así mesmo, no caso dos cursos para a actualización de coñecementos de idiomas e para a formación do profesorado, colectivos profesionais e público en xeral, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará, en cada caso, os requisitos e o procedemento para o acceso e a matrícula, e poderá delegar esta responsabilidade nas escolas oficiais de idiomas.

Admisión:

 • A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria deberá establecer as normas de admisión e matrícula, así como as condicións dos traslados de centro.

Renuncia á matrícula:

 • Significa perder a condición de alumno no curso no que se estea matriculado, de xeito que non corre convocatoria o primeiro ano, pero si, se se solicita varias veces para o mesmo curso. 
 • Pódese facer directamente avisando na secretaría ou enviando un email ó correo da EOI, solicitando e xustificando a renuncia.
 • Grupos integrados do 1º cuadrimestre: ata  o 21 de decembro de 2018, inclusive

  Resto de grupos: Data límite o 30 de abril.

Matrícula Cursos Monográficos 2º Cuadrimestre: do 14 ao 31 xaneiro

 • Son cursos de de 30 horas dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI. A escola poderá certificarlle ao alumnado que así o solicite as horas cursadas e o seu aproveitamento. Ver oferta de francés e inglés.
 • DURACIÓN: 30 HORAS. PREZO: 45 EUROS.
 • MATRÍCULA PRESENCIAL NA EOI DO 14 AO 31 XANEIRO. Horario de secretaría: 09:00 A 14:00. Documentación: Fotocopia do  DNI ou NIE.

Matrícula Cursos Integrados 2º Cuadrimestre

 • Ofértase curso oficial integrado de Portugués Nivel Intermedio B1,  para o segundo cuadrimestre.
 • A matrícula realizarase na secretaría da EOI de Ourense, en horario de 09.00 a 14.00.
 • Prazo de martrícula: do 07 ao 13 febreiro. As clases comezarán o día 11 de febreiro. Ler máis
Distribuir contido