Matrícula Oficial

MATRÍCULA CURSOS INTENSIVOS: ABERTA desde 29 xaneiro.

MATRÍCULA: a partir do 29/01 na secretaría da escola. Ofértanse cursos intensivos de Inglés 2º Nivel Básico e 2º Nivel IntermedioVER DOCUMENTACIÓN QUE HAI QUE PRESENTAR E TAXAS

Información xeral: Acceso, admisión e renuncia.

Acceso:

  • Para acceder ás ensinanzas de idiomas será requisito ter dezaseis anos cumpridos no ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder, así mesmo, as persoas maiores de catorce anos para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.
  • Os certificados dos niveis básico e intermedio darán acceso ás ensinanzas dos niveis intermedio e avanzado, respectivamente.
  • O certificado da ESO deberá habilitar para acceder directamente aos estudos de certos idiomas de nivel básico tendo cursado eses idiomas como primeira lingua estranxeira na ESO.
  • O título de bacharel deberá habilitar para acceder directamente aos estudos de idiomas de nivel intermedio da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
  • Poderase acceder, igualmente, a calquera nivel e curso, sempre que a persoa aspirante acredite os coñecementos precisos, ben através de probas de clasificación que organicen as escolas oficiais de idiomas ou ben a través da validación dos títulos ou certificados recollidos na normativa que para o efecto estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Así mesmo, no caso dos cursos para a actualización de coñecementos de idiomas e para a formación do profesorado, colectivos profesionais e público en xeral, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará, en cada caso, os requisitos e o procedemento para o acceso e a matrícula, e poderá delegar esta responsabilidade nas escolas oficiais de idiomas.

Admisión:

  • A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria deberá establecer as normas de admisión e matrícula, así como as condicións dos traslados de centro.

Renuncia á matrícula:

  • Significa perder a condición de alumno no curso no que se estea matriculado, de xeito que non corre convocatoria. 
  • Pódese facer directamente avisando na secretaría ou enviando un email ó correo da EOI, solicitando e xustificando a renuncia.
  • Prazo ata o 30 de abril.

 

Distribuir contido