Matrícula Oficial

Matrícula Presencial Directa ata 11 Outubro

Solicite a súa praza na conserxería e formalice a matricula na secretaría en horario de 09:00 a 14:00.

Consulte a documentación que hai que presentar e cómo facer o aboamento de taxas AQUÍ

Oferta de Monogáficos e Ampliación de Matrícula

 QUERES APRENDER IDIOMAS SEN PREOCUPARTE POR PROBAS E NOTAS? MATRÍCULA  ABERTA . CURSOS DE ALEMÁN (A2), FRANCÉS (De A2 a C1) E INGLÉS (De A1 a C2). NON PRECISAS CERTIFICAR CURSOS PREVIOS. PODES MATRICULARTE DIRECTAMENTE NA SECRETARÍA DA EOI DE OURENSE, EN HORARIO DE 9 A 14, OU NA XEFATURA DA SECCIÓN CORRESPONDENTE.

 VER OFERTA DE MONOGRÁFICOS CON NOVOS CURSOS DE INGLÉS (Información actualizada a 14/10 por cambios nas aulas). Son cursos dirixidos ó público en xeral, estea ou non matriculado nun curso ordinario na EOI.

Información xeral: Acceso, admisión e renuncia.

Acceso:

  • Para acceder ás ensinanzas de idiomas será requisito ter dezaseis anos cumpridos no ano en que se comecen os estudos. Poderán acceder, así mesmo, as persoas maiores de catorce anos para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.
  • O título de bacharel deberá habilitar para acceder directamente aos estudos de idiomas de nivel intermedio B1 da primeira lingua estranxeira cursada no bacharelato.
  • Poderase acceder, igualmente, a calquera nivel e curso, sempre que a persoa aspirante acredite os coñecementos precisos, ben através de probas de clasificación que organicen as escolas oficiais de idiomas ou ben a través da validación dos títulos ou certificados recollidos na normativa que para o efecto estableza a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
  • Así mesmo, no caso dos cursos para a actualización de coñecementos de idiomas e para a formación do profesorado, colectivos profesionais e público en xeral, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria determinará, en cada caso, os requisitos e o procedemento para o acceso e a matrícula, e poderá delegar esta responsabilidade nas escolas oficiais de idiomas.

Admisión:

  • A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria deberá establecer as normas de admisión e matrícula, así como as condicións dos traslados de centro.

Renuncia á matrícula:

  • Significa perder a condición de alumno no curso no que se estea matriculado, de xeito que non corre convocatoria o primeiro ano, pero si, se se solicita varias veces para o mesmo curso. 
  • Pódese facer directamente avisando na secretaría ou enviando un email ó correo da EOI, solicitando e xustificando a renuncia.
  • Grupos integrados do 1º cuadrimestre: ata  o 21 de decembro de 2018, inclusive

    Resto de grupos: Data límite o 30 de abril.

Distribuir contido