PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
 Cani Oubiña  alemán AL-NB1-1 e AL-NA1-1 luns, 20 de febreiro, de 9:00-13:00

 

 

 

MATRICULA LINGUAXE ADMINISTRATIVA MEDIA (EN LIÑA)

 PUBLICACIÓN LISTAXE DEFINITIVA DE ADMITIDOS

Listaxe definitiva de admitidos

Lista de espera

 

 

NÚMERO DE PRAZAS: Os cursos terán un número mínimo de 15 participantes e un número máximo de 25. 

PREZO: GRATUÍTO

ASIGNACIÓN DE PRAZAS:

Se un curso ten máis solicitantes que cumpran os requisitos que prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo (segundo o DOG 19 de agosto 2016)

No caso de que un curso non acade o número mínimo de solicitantes, a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa poderá autorizar expresa­mente a súa realización. No caso de non realizarse o curso, a escola oficial de idiomas comunicarállelo ás persoas solicitantes. 

 DIRIXIDO A:     

Os cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior van dirixidos aos/ás empregados/as públicos/as da Administración autonómica, da Administración local e da Administración periférica do Estado na Comunidade Autónoma de Galicia, exceptuando o persoal docente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e o persoal sanitario, non entendendo por tales os empregados públicos da escala de saúde pública e Administración sanitaria creada pola Lei 17/1989, do 23 de outubro, de creación de escalas de persoal sanitario ao servizo da Comunidade Autónoma de Galicia. Toda persoa solicitante deberá encontrarse en situación de servizo activo ou ben en excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar; e aquela que ao inicio do curso se atope en situación de baixa laboral por incapacidade temporal quedará automaticamente excluída da listaxe do persoal seleccionado. Poderán tamén solicitar a realización destes cursos as persoas maiores de dezaseis anos que non sexan empregados/as públicos/as e posúan os certificados ou acreditacións equivalentes recollidos no artigo 5 desta orde. Neste suposto só se poderá optar ás prazas no caso de que non sexan cubertas por empregados/as públicos/as as prazas ofertadas para cada curso.

 PRAZO DE MATRÍCULA:   

O prazo para a presentación das solicitudes abranguerá desde o día desde o 12 de decembro de 2016 ata o 2 de xaneiro de 2017

 

SORTEO: Se o curso ten un número de solicitantes maior que o de prazas dispoñibles, a asignación farase por sorteo. Finalizado o prazo de solicitude, farase o sorteo en acto público no cal se extraerá unha letra de prioridade para o primeiro apelido.

DATA do sorteo: 10 de xaneiro, 12:00, salón de actos

RESULTADO DO SORTEO: Letra H. A asignación de prazas será a partir desta letra

 LUGAR DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES:

As solicitudes presentaranse na secretaría da escola oficial de idiomas onde teña lugar o curso, sen prexuízo da súa presentación en soporte papel por calquera dos medios es­tablecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das ad­ministracións públicas e do procedemento administrativo común, e utilizarase o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

DOCUMENTACIÓN :

- modelo de solicitude (anexo I) DOG do 20 de agosto de 2016

- copia do DNI da persoa solicitante (só no caso de non autorizar a súa consulta no Sistema de verificación de datos de identidade)

- xustificante de ser persoal das diferentes administracións públicas de Galicia en situación de servizo activo ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/dunha familiar.

Para acceder ao curso medio de linguaxe administrativa os/as aspirantes deberán estar en posesión dalgún dos certificados seguintes: Celga 4, cursos de iniciación e perfeccionamento de lingua galega, curso básico de linguaxe administrativa galega, curso básico para o persoal da Administración de xustiza ou curso básico de linguaxe administrativa sanitaria. 

DURACIÓN DO CURSO :  

Data de inicio: Febreiro 2017
Data fin: Maio 2017

 

 

BAIXAS DE OFICIO CURSO 2016-2017

CAMBIOS DE GRUPO

Os cambio de grupo realizaranse do 17 de outubro (9:00) ao 21 de outubro (23:59) en liña a través da aplicación CENTROSNET

A partir do 24 de outubro a través da xefatura de estudos con solicitude por escrito.

IMPORTANTE: CAMBIO NO ACCESO A CENTROSNET

Para garantir a protección de datos do alumnado, a partir do 20 de marzo de 2014 activarase o sistema seguro de acceso á aplicación CENTROSNET.

O procedemento a seguir será o seguinte:

- Acceder á aplicación co contrasinal actual.

- Introducir o novo contrasinal elixido no momento que sexa solicitado. Repetir o novo contrasinal.

- Introducir un enderezo electrónico.

PROBLEMA COS BUSCADORES DE INTERNET

Aviso importante para o alumnado da escola de idiomas de Ferrol: algúns navegadores como Internet Explorer non abren correctamente a páxina web da escola de idiomas de Ferrol. A información non aparece ou aparece sen actualizar. Recomendamos ao alumnado que abra a páxina con distintos buscadores para asegurarse de que teñen a información correcta.

Distribuir contido