PÁXINA WEB DA ESCOLA OFICIAL DE IDIOMAS DE FERROL

AUSENCIA DE PROFESORADO

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
 Sonia Muíños  francés  todos  luns, 29 de maio

 

 

 

 

 

 

 

PROBA CLASIFICACIÓN 2017

INFORMACIÓN
Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2017– 2018 nas Escolas Oficiais de Idiomas 
As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2015-16 e 2016-17) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
Datas das probas: 
 
IDIOMA PROBA ESCRITA PROBA ORAL
Alemán 19 xuño 10.00 aula 19 19 xuño 12.30 aula 19
Francés 13 xuño 16.00 aula 19 13 xuño 18.00 aula 19
Galego 12 xuño 10.00 aula  2 12 xuño 12.30 aula 2
Inglés 12 xuño 16.00 aula 1 12 xuño 18.30 aula 1 e 2
Italiano 20 xuño 16.00 aula 1 20 xuño 18.00 aula 1
Portugués 7 xuño 10.00 aula 2 7 xuño 12.30 aula 2
 
Datas de matrícula: 15 de maio ó 30 de maio de 2017
Documentación: 
  1. Instancia cumprimentada preme aquí
  2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
  3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
  4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
  5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
  6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
  7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
  8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULA )
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 

 

PROBAS DE CERTIFICACIÓN 2017

Calendario das probas:
  • alumnado libre (convocatoria única en xuño)
  • CUALE, CALC e aumnado oficial (xuño setembro)
 
Guías das probas: 

BAIXAS DE OFICIO CURSO 2016-2017

CAMBIOS DE GRUPO

Os cambio de grupo realizaranse do 17 de outubro (9:00) ao 21 de outubro (23:59) en liña a través da aplicación CENTROSNET

A partir do 24 de outubro a través da xefatura de estudos con solicitude por escrito.

IMPORTANTE: CAMBIO NO ACCESO A CENTROSNET

Para garantir a protección de datos do alumnado, a partir do 20 de marzo de 2014 activarase o sistema seguro de acceso á aplicación CENTROSNET.

O procedemento a seguir será o seguinte:

- Acceder á aplicación co contrasinal actual.

- Introducir o novo contrasinal elixido no momento que sexa solicitado. Repetir o novo contrasinal.

- Introducir un enderezo electrónico.

Distribuir contido