Matrícula

PROBAS LIBRES 2017

PROBAS LIBRES 2017

prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre será do 20 de marzo ao 06 de abril de 2017, ambos incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 06 de abril.
 
 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol - Sección As Pontes
No curso 2016-2017, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de CERTIFICACIÓN
 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
INGLÉS
INGLÉS
INGLÉS
-
 
TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice, no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres e os luns tamén de 16.30-18.00, na secretaría do IES Castro da Uz. 
 
DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre
- Calendario de probas:  alumnado libre (convocatoria única en xuño) e alumnado oficial (xuño setembro)
- GUÍAS das probas: Nivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.

MATRÍCULA 2º CUADRIMESTRE (Nivel Intermedio 2) - Sección As Pontes -

Aberto o prazo de matrícula para o 2º cuadrimestre do curso Intermedio Intensivo do idioma INGLÉS (IN-NI2-INT-B-1) o vindeiro 2 e 3 de febreiro de 2017 na secretaría do IES Castro da Uz en horario de 9.00 a 14.00.

 

Teña en conta que este curso intensivo equivalente a un Intermedio 2 (Nivel B1 do MCERL) consta de 9 horas semanais e que para formalizar matrícula deberá acreditar acceso a este curso. Atope os accesos directos por titulación premendo nesta ligazón - ANEXO II -

ALUMNADO PREINSCRITO - MATRÍCULA DO 16 AO 22 DE SETEMBRO

O alumnado preinscrito deberá:

 1. Consultar na mesma aplicación onde se preinscribeu se foi admitido e facer a reserva de praza. Para iso deberá ir a www.eoidigital.com/preinsxunta, premer en "Identificación" e cubrir os seus datos.

2. Unha vez feita a reserva de praza online, deberá entregar toda a documentación requerida para formalizar a matrícula na secretaría do centro do venres 16 ao xoves 22 de setembro.

NOTA IMPORTANTE: O alumnado de avanzado 1 que non foi admitido nesta primeira adxudicación, deberá acceder á web  www.eoidigital.com/preinsxunta o día 24, día no que se fará a segunda adxudicación.

VACANTES: Se non te preinscribiche pero estás interesado en estudar na escola oficial de idiomas da Sección de As Pontes pregunta polas vacantes na secretaría do IES Castro da Uz.  

 

MATRÍCULA CURSO 2016-2017 -SECCIÓN AS PONTES-

CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2016-2017)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol Sección As Pontes. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

PROBA DE CLASIFICACIÓN 2016 - SECCIÓN AS PONTES -

 

INFORMACIÓN

Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2016 – 2017 nas Escolas Oficiais de Idiomas 

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
 
Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2014-15 e 2015-16) ao que dexexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.
 
Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así. A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI. Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.
 
 
Data da proba:  
Inglés     PROBA ESCRITA: 10 de xuño, 16.00 AULA TIC  -  PROBA ORAL: 10 de xuño,  18.30   AULA TIC
 
Datas de matrícula do: 18 de maio ó 31 de maio de 2016 na secretaría do IES Castro da Uz en horario de 9.00 a 14.00 e os luns tamén de 16.00 a 19.00.
 
Documentación: 
 1. Instancia cumprimentada preme aquí
 2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
 3. Fotocopia do DNI ou pasaporte

E cando proceda:

 1. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
 2. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
 3. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
 4. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
 5. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULA )
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 

DOCUMENTACIÓN LIBRES 2016

 1. Impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique(n) o(s) idioma(s) e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
 2. Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño de 2013)
 3. Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte. Requisito imprescindible para entregar a matrícula.
 4. Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2016, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo IV.
 5. No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, o anexo IX.
 6. Os ANTIGOS ALUMNOS deberán presentar carné da EOI ( no caso de non telo, pedir un en conserxería e adxuntar unha foto)
 7. Cando proceda, certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de discapacidade, violencia de xénero ou vítima do terrorismo.
 8. O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar a certificación académica de escola de orixe xunto con unha fotografías e fotocopia do DNI)
 9. Os NOVOS ALUMNOS entregarán ademáis da documentación xeral anterior correspondente carné de EOI debidamente cumplimentado e coa fotografía pegada.

ATENCIÓNO pagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.

Distribuir contido