Matrícula

INFORMACIÓN SOBRE O DESENVOLVEMENTO DA PROBA DE CLASIFICACIÓN 2018/2019

INFORMACIÓN SOBRE O  DESENVOLVEMENTO DA PROBA DE CLASIFICACIÓN 2018/2019

 

10.00 – 11.30: PROBA DE EXPRESIÓN ESCRITA NA AULA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

A PARTIR DAS 12.00 SE REALIZARÁN AS PROBAS ORAIS NAS AULAS DE XEOGRAFÍA E HISTORIA E FRANCÉS, PUIDENDO SER POLA MAÑÁ OU POLA TARDE. CONSULTAR LISTADOS COS HORARIOS E AULAS AQUÍ.

 

A REVISIÓN TERÁ LUGAR O DÍA 11 DE SETEMBRO ás 16.00

 

PUBLICACIÓN DE ACCESOS O DÍA 12 DE SETEMBRO NO TABOLEIRO DO IES CASTRO DA UZ.

 

PREINSCRIPCIÓN DE MATRÍCULA: DO 12 AO 16 DE SETEMBRO NO ENLACE DE PREINSCRIPCIÓN

 

MATRÍCULA PARA O CURSO 2018/2019: DO 18 AO 25 DE SETEMBRO

INFORMACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2018/2019

 

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

 

PROBAS DE CLASIFICACIÓN 2018

INFORMACIÓN XERAL
 
Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2018–2019 nas Escolas Oficiais de Idiomas
 
 

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.

Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. 

Cada escola establecerá o calendario de realización da proba.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

Unha vez publicados os resultados o alumnado deberá realizar a preinscripción no curso ao que accede.

A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
 
DATA da proba de INGLÉS: 10 de setembro ás 10:00 na AULA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA  (proba oral a continuación)
DATA da revisión: 11 de setembro ás 16.00 na AULA DE XEOGRAFÍA E HISTORIA
DATA da publicación de accesos: 12 de setembro no TABOLEIRO DO IES CASTRO DA UZ
 
Datas de matrícula3 ao  7 de setembro de 2018
 
Documentación
 1. Instancia cumprimentada preme aquí
 2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
 3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
 4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
 5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
 6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
 7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
 8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULA )
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita  

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2018/2019)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

MATRÍCULA DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN POR LIBRE

PROBAS LIBRES 2018 (Circular 1/2018)

→PRAZO DE MATRÍCULA: do 3 ao 20 de abril de 2018, ambos incluídos, a través da aplicación web https://www.informaticacentros.com/xunta/ que permanecerá aberta ata o 20 de abril ata as 12.00 do mediodía.

→FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do IES Castro da Uz en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 e os luns de 16.30 a 18.00.

→DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

- O impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique o idioma e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.

- O resgardo do aboamento dos prezos públicos: consultar AQUÍ as taxas de matrícula libre.

- Unha fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte.- Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2017, un certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo V.- Para o alumnado que se matricule na proba de certificación do nivel C1 de inglés, unha fotocopia cotexada do certificado do nivel inferior das ensinanzas de idiomas de réxime especial ou do certificado acreditativo da validación do Certificate of Proficiency emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.- De ter superado os estudos e non dispor aínda do certificado, deberá presentar unha certificación académica expedida pola EOI correspondente, acompañada do xustificante de ter aboados os prezos públicos para a súa expedición.- No caso de discapacidade deberase achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir o formulario facilitado pola EOI (anexo IX).NOTA: O pagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.

 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol - Sección As Pontes
No curso 2017-2018, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de certificación
 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
INGLÉS INGLÉS INGLÉS  -

 

 

 

MATRÍCULA CURSOS CUADRIMESTRAIS

DATAS DE MATRÍCULA CURSO CUADRIMESTRAL (INTERMEDIO 2) SECCIÓN AS PONTES:

 • Dende o 2 febreiro ás 10.00 ata o 5 de febreiro ás 14.00: realización da matrícula en liña para alumnado xa matriculado no 1º cuadrimestre do intensivo. O novo alumnado que se incorpore ao segundo cuadrimestre realizará a matrícula manual.
 • 2 de febreiro de 09.00-14.00 e 5 de febreiro de 9.00-14.00 e de 16.30 a 19.00: entrega de documentación na secretaría do IES Castro da Uz 
 • Inicio de clases: 5 de febreiro
PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA:

 

INFORMACIÓN XERAL:

OFERTA DE GRUPOS CUADRIMESTRAIS SECCIÓN AS PONTES:

INGLÉS:
IN-NI2-INT-B-1 (INTERMEDIO 2)             16.00-18.00 MA/ME/XO/VE e 16.00-18.00 LU (alterno)

 

NOTA BECARIOS: 
Todo o alumnado que se vai matricular no segundo cuadrimestre e que solicitou beca para o primeiro curso, tamen é becario para o segundo.
Se non se solicitou beca no primeiro cuadrimestre, agora non se pode solicitar.
 

NOTA ALUMNADO NOVO ACCESO: Teña en conta que este curso intensivo equivalente a un Intermedio 2 (Nivel B1 do MCERL) consta de 9 horas semanais e que para formalizar matrícula deberá acreditar acceso a este curso. Atope os accesos directos por titulación premendo nesta ligazón - ANEXO II -

 

VACANTES -SECCIÓN AS PONTES- CURSO 2017-2018

Se non te preinscribiches pero estás interesado en estudar INGLÉS 

na EOI Sección de As Pontes ven buscar unha praza VACANTE.

Pásate pola secretaría do IES CASTRO DA UZ  a partir do 22 de setembro de 2017

en horario de 9.00 a 14.00 e os luns tamén de 16.30 a 19.00. 

 Coñécenos máis premendo aquí!  

Distribuir contido