Inicio

Páxina inicial

AUSENCIA DE PROFESORADO - Sección As Pontes-

Profesor/a Idioma Grupo/s Observación
     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: Visitade a plataforma www.edmodo.com para acceder ás clases virtuais.

DATAS DOS EXAMES OFICIAIS DE CERTIFICACIÓN

CALENDARIO DAS PROBAS (Partes escritas):

 

CONVOCATORIA DE XUÑO

(Alumnado oficial e libre)             

CONVOCATORIA DE SETEMBRO

(Só alumnado oficial)                 

BÁSICO 2: 19 xuño, ás 16.00 h. BÁSICO 2:6 setembro, ás 16.00 h.
INTERMEDIO 2:11 xuño, ás 16.00 h. INTERMEDIO 2: 5 setembro, ás 16.00 h.
AVANZADO 2: 6 xuño, ás 16.00 h. AVANZADO 2: 4 setembro, ás 16.00 h.

 

PROBAS ORAIS: As quendas para as probas orais publicaranse no mes de maio e poderán ter lugar antes dos exames escritos.

GUÍAS DAS PROBASNivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.

MATRÍCULA DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN POR LIBRE

PROBAS LIBRES 2018 (Circular 1/2018)

→PRAZO DE MATRÍCULA: do 3 ao 20 de abril de 2018, ambos incluídos, a través da aplicación web https://www.informaticacentros.com/xunta/ que permanecerá aberta ata o 20 de abril ata as 12.00 do mediodía.

→FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA: A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do IES Castro da Uz en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 e os luns de 16.30 a 18.00.

→DOCUMENTACIÓN NECESARIA:

- O impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique o idioma e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.

- O resgardo do aboamento dos prezos públicos: consultar AQUÍ as taxas de matrícula libre.

- Unha fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte.- Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2017, un certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo V.- Para o alumnado que se matricule na proba de certificación do nivel C1 de inglés, unha fotocopia cotexada do certificado do nivel inferior das ensinanzas de idiomas de réxime especial ou do certificado acreditativo da validación do Certificate of Proficiency emitido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.- De ter superado os estudos e non dispor aínda do certificado, deberá presentar unha certificación académica expedida pola EOI correspondente, acompañada do xustificante de ter aboados os prezos públicos para a súa expedición.- No caso de discapacidade deberase achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir o formulario facilitado pola EOI (anexo IX).NOTA: O pagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.

 
Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre na EOI de Ferrol - Sección As Pontes
No curso 2017-2018, o alumnado libre poderase matricular das seguintes probas de certificación
 
NIVEL BÁSICO NIVEL INTERMEDIO NIVEL AVANZADO NIVEL C1
INGLÉS INGLÉS INGLÉS  -

 

 

 

IRISH CEILIDH - LAST CHANCE TO GET YOUR TICKETS!!!

LAST CHANCE TO GET YOUR PATCOIN!!!

MONDAY 12th MARCH, FROM 4 TO 6 pm AT THE OFFICE.

  *CEILIDH: A social event with Irish folk music, singing, traditional dancing and storytelling.  

MATRÍCULA CURSOS CUADRIMESTRAIS

DATAS DE MATRÍCULA CURSO CUADRIMESTRAL (INTERMEDIO 2) SECCIÓN AS PONTES:

  • Dende o 2 febreiro ás 10.00 ata o 5 de febreiro ás 14.00: realización da matrícula en liña para alumnado xa matriculado no 1º cuadrimestre do intensivo. O novo alumnado que se incorpore ao segundo cuadrimestre realizará a matrícula manual.
  • 2 de febreiro de 09.00-14.00 e 5 de febreiro de 9.00-14.00 e de 16.30 a 19.00: entrega de documentación na secretaría do IES Castro da Uz 
  • Inicio de clases: 5 de febreiro
PROCEDEMENTO DE MATRÍCULA:

 

INFORMACIÓN XERAL:

OFERTA DE GRUPOS CUADRIMESTRAIS SECCIÓN AS PONTES:

INGLÉS:
IN-NI2-INT-B-1 (INTERMEDIO 2)             16.00-18.00 MA/ME/XO/VE e 16.00-18.00 LU (alterno)

 

NOTA BECARIOS: 
Todo o alumnado que se vai matricular no segundo cuadrimestre e que solicitou beca para o primeiro curso, tamen é becario para o segundo.
Se non se solicitou beca no primeiro cuadrimestre, agora non se pode solicitar.
 

NOTA ALUMNADO NOVO ACCESO: Teña en conta que este curso intensivo equivalente a un Intermedio 2 (Nivel B1 do MCERL) consta de 9 horas semanais e que para formalizar matrícula deberá acreditar acceso a este curso. Atope os accesos directos por titulación premendo nesta ligazón - ANEXO II -

 

Distribuir contido