Inicio

SECCIÓN CEDEIRA - AUSENCIA PROFESORADO

Profesora Idioma Grupo/s Observación
     

 

 

 

 

Por favor, confirme sempre a incorporación da persoa docente antes de asistir á seguinte clase tras a ausencia. Para isto, pode chamar ao centro (tfno. 881930076), ou ver que o nome da persoa docente desaparece do cadro de ausencias do profesorado. A xefatura de estudos intentará sempre ter esta información actualizada á maior brevidade posible.  

 

CALENDARIO EXAMES SETEMBRO 2017

 

PROBAS PROMOCIÓN: INTERMEDIO 1, AVANZADO 1

 INTERMEDIO 1

 AVANZADO 1

PROBAS CERTIFICACIÓN: BÁSICO 2, INTERMEDIO 2, AVANZADO 2

 BÁSICO 2

 INTERMEDIO 2

 AVANZADO 2

 

REVISIÓN: LUNS, 11 DE SETEMBRO ÁS 12:00 NO DEPARTAMENTO DE INGLÉS.

PUBLICACIÓN NOTAS: MARTES, 12 DE SETEMBRO ÁS 9:00 en CENTROSNET.

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2017-2018)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios de inglés que se ofrecen na Sección de Cedeira: BÁSICO 2, INTERMEDIO 1, INTERMEDIO 2, AVANZADO 1 e AVANZADO 2. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

 

      

 

 

CALENDARIO PROBAS PROMOCIÓN (PRIMEIROS CURSOS DE NIVEL), CERTIFICACIÓN E CLASIFICACIÓN DO CURSO 2016-2017

 

 • PROBAS PROMOCIÓN: INTERMEDIO 1, AVANZADO 1

           INTERMEDIO 1

           AVANZADO 1

 • PROBAS CERTIFICACIÓN: BÁSICO 2, INTERMEDIO 2, AVANZADO 2  

           BÁSICO 2

           INTERMEDIO 2

           AVANZADO 2

          Guías das probas: 

 • PROBA CLASIFICACIÓN: venres, 16 de xuño ás 16:00 h, no laboratorio de idiomas do IES PUNTA CANDIEIRA.

        INFORMACIÓN PERSOAS CANDIDATAS

 • REVISIÓN EXAMES: PROMOCIÓN (consultar coa profesora) 

                                                                    CERTIFICACIÓN: luns, 26 de xuño, de 11:00 a 13:00 no dpto. de inglés.

 • PUBLICACIÓN NOTAS: martes, 27 de xuño ás 11:00 h. en CENTROSNET    

 

     

 

PROBA CLASIFICACIÓN 2017

INFORMACIÓN
Probas de clasificación que darán acceso ao curso 2017– 2018 nas Escolas Oficiais de Idiomas 
As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata, que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.
Terán dereito a realizar as probas de clasificación para cada idioma aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial. Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2015-16 e 2016-17) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así.

Os resultados da proba terán validez durante dous cursos académicos en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicia.

 
DATA DA PROBA: 16 de xuño ás 16:00 h, no laboratorio de idiomas do IES Punta Candieira.
Datas de matrícula: 15 de maio ó 30 de maio de 2017
Documentación:  
 1. Instancia cumprimentada preme aquí
 2. Xustificante de abono de taxas bancarias (pode recollerse na corserxaría da escola)
 3. Fotocopia do DNI ou pasaporte
 4. Orixinal e copia do libro de familia numerosa ( cando proceda )
 5. Certificado de exención de taxas para os funcionarios/as docentes da Consellería de educación e O.U. expedido pola Delegación Provincial ( cando proceda )
 6. Certificado de exención de taxas para persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%.
 7. Certificado de exención de taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
 8. Os menores de dezaseis terán que aportar un certificado do seu centro indicando o primeiro idioma estranxeiro que cursan no ensino secundario obrigatorio.
IMPORTES A ABOAR ( POR CADA IDIOMA NO QUE SE MATRICULA )
Matrícula ordinaria 17 €
Familia numerosa xeral   8.5 €
Familia numerosa especial,persoas con minusvalía igual ou superior ao 33%,vítimas actos terroristas, vítimas de violencia de xénero,matrícula gratuita   0 €
 

 

 

SAINT PATRICK'S DAY CELEBRATION

 

Let's celebrate the luck of the Irish together!                                                                                               

                                  

 

                                                                                                                                                      LUCKY YOU!                              

Distribuir contido