Skip to Content
Rúa Benito Galcerán 26/28 - 27850 Viveiro - Tel.: 982 87 09 57 Móvil: 646 148 944

ESCOLA DE NAIS E PAIS

 

Poñemos en marcha é a creación dunha “Escola de nais e país”, o abeiro da Resolución do 3 de xullo de 2018 ( DOG 7 de agosto de 2018 ) coa pretensión de crear un espazo de diálogo, formación, información e reflexión para toda a comunidade educativa. Neste senso realizaranse encontros e “charlas” informativas que pretendemos sexan do voso interese, que versarán tanto sobre  temas relacionados cos proxectos do centro ( consumo, alimentación,..) como de interese educativo que creemos redundarán sempre en beneficio das vosas fillas e fillos.

O vindeiro xoves día 20 de decembro ás 9:20 invitámosvos a primeira actividade, "charla", que versará sobre " Consumo no Nadal", impartida por técnic@s da Escola Galega de Consumo, no comedor escolar. Agardamos a vosa asistencia.

CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2018-2019

 Orde do 28 de maio de 2018 polo que aproba o calendario escolar para o curso 2018/19 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia. ( DOG Núm. 109, venres 8 de xuño de 2018).

As clases comenzarán o mércores, día 12 de setembro do 2018, e rematarán o venres 21 de xuño do 2019. 

LISTAXE DEFINITIVA DE NENAS E NENOS ADMITIDOS

As familias que solicitaron reserva de plaza neste centro para o vindeiro curso 2018 - 2019 obtivero dita plaza, poden consultar as listaxes no seguinte enlace. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018 - 2019

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ó 20 de marzo.

O horario de SECRETARÍA, tanto para recoller impresos como para presentalos é:

DE LUNS A VENRES , DE 9:30 A 10:45

A documentación necesaria que deberá ser presentada no centro é a seguinte:

-Impreso de solicitude (Anexo II - formulario normalizadoED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”(https://wwwedu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

xunto con:

-Documento acreditativo do requisito da idade d@ alumn@ : Fotocopia cotexada da folla de inscrición no libro de familia e/ou copia do D.N.I.

-Certificado empadroamento.

-Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

A oferta de prazas do noso centro é:

-4º de Infantil 47 + 3 nee 

-5º de Infantil 12

-6º de Infantil 12

Este procedemento para a admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos regúlase polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (D.O.G do 26 de decembro de 2012) e pola Orde do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 ( D.O.G. do 1 de febreiro).

Seguindo esta lexislación e no suposto de que exista máis demanda que oferta de postos escolares, abrirase un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo, para presentar a documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados.O criterio aprobado polo Consello Escolar deste centro coa valoración dun punto é:

-Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, que acreditaran documentalmente.

As listaxes definitivas de alumnado admitido serán publicadas ó 15 de maio.

O prazo de formalización da matrícula, que deberá axustarse ao modelo normalizado do ANEXO III da Orde do 12 de marzo de 2013, será do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida

IMPORTANTE:

Só se pode presentar unha única solicitude e será no centro que se solicita praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

CONTRATOS-PROGRAMA

Para a mellora do éxito escolar e a calidade educativa solicitamos  participar nos CONTRATOS-PROGRAMA da Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria, para ó que presentamos un proxecto dentro do apartado 3: MELLORA DA CONVIVENCIA E PROMOCIÓN DA IGUALDADE NOS CENTROS. Co noso proxecto pretendemos traballar POLA IGUALDADE SIN NINGÚN TIPO DE   DISTINCIÓN , POR RAZÓN DE SEXO, RAZA, CREDO  OU RELIXIÓN.

Proxecto: "VIAXE AO REINO DAS EMOCIÓNS"

En colaboración coa FUNDACIÓN meniños estamos a traballar pensando nas emocións, co obxectivo de aprender  a identificar e xestionar as emocións propias e alleas. Participan todas as nenas e nenos do centro e todo o profesorado. Co ánimo de  axudar a que a nosa comunidade educativa comprenda a importancia deste traballo a Fundación enviou información que podedes ler picando aquí.

Esperamos que vos sirva de axuda e información. 

PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL - CURSO 2017/ 2018

A PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL APROBADA POLO CONSELLO ESCOLAR EN REUNIÓN ORDINARIA O 11 DE OUTUBRO RECOLLE OS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DO CENTRO PARA O PRESENTE CURSO (PROFESORADO, REUNIÓNS, HORARIOS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ...)

PEDICULOSIS

LEMBRÁMOSLLES A TODAS AS FAMILIAS A REVISIÓN PERIÓDICAS DAS CABEZAS DOS NENOS E NENASCO FIN DE PREVIR OS POSIBLES CASOS DE PEDICULOSIS (PIOLLOS)

A CAIXA MÁXICA DA LECTURA

ESTE CENTRO DEFENDE O ENSINO PÚBLICO DE CALIDADE

Dende o centro, o claustro de profesores/as deste centro estamos a levar a cabo varias medidas en revindicación dun ensino público de calidade que garanta a igualdade de oportunidades para todos/as. A tal fin elaboramos varias pancartas co seguinte lema "A educación non é un gasto, é unha inversión" e un pin coa seguinte frase "En prol do ensino público".

 

Distribuir contido


by Dr. Radut