Skip to Content

Alumnos/as novos/as

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

Publicadas no taboleiro de anuncuos do centro as Listaxes definitivas de admitidos para o vindeiro xurso 2020-2021.

Prazo de matrícula do 1 ao 10 de xullo, previa cita, chamando ao teléfono 646148944.

Haberá que presentar o Impreso de matrícula cuberto, xunto coas autorizacións e as solicitudes de/ou Transporte e Comedor para aquelas familias que o solicitaron na admisión. Todo elo acompañado de:

- 2 fotos  tamaño carnet.

- Certificado médico no que se faga constar que o/a neno/a non presenta ningún impedimento, dende o punto de vista sanitario, para matricularse no centro.

Aquelas familias que aínda non presentaron o Certificado de empadroamento, terán que adxuntalo á matrícula.

Os impresos para descargar, nos Arquivos adxuntos:

 

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2020-2021

 

 

 

 

 AVISO IMPORTANTE

     RESTABLECEMENTO DE PRAZOS DE ADMISIÓN, PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO (OS NENOS E AS NENAS QUE XA ESTIVERON ESTE CURSO NO CENTRO E QUE VAIAN PERMANECER NEL O PRÓXIMO CURSO, NON TEÑEN QUE FACER NINGÚN TRÁMITE):

DO 11 AO 18 DE MAIO, AMBOS INCLUÍDOS

Resolución do 5 de maio de 2020, da Secretaría Xeral  Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

 

Pode facerse de dúas maneiras:

 1.- Presentar a solicitude a través da aplicación informática Admisión Alumnado

 

 2.-Presentar a solicitude na secretaría do centro, previa cita, chamando ao teléfono 646 148 944. Neste caso terá que vir un só adulto coas medidas de protección axeitadas e, a ser posible, sin nenos/as.

      A solicitude ( anexo II debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores) virá acompañada das  fotocopias do libro de familia da folla do neno/nena e da folla dos pais, ou fotocopia do DNI da nena/neno e do certificado de empadroamento do ano en curso (a data límite para entregar este documento é o día 26 de maio de 2020).

 

     IMPRESO PARA DESCARGAR. ANEXOII (Galego)

     IMPRESO PARA DESCARGAR: ANEXOII (Castelán)

 

 

Os novos prazos do proceso son:

- Publicación das listaxes provisionais: día 8 de xuño de 2020.

- Reclamacións contra as listaxes provisionais no prazo de tres días   hábiles contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

- Publicación das listaxes definitivas: día 23 de xuño de 2020.

- Formalización de matrícula: do 1 ao 10 de xullo de 2020.

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 O vindeiro mércores, día 11 de marzo ás 16:30, recibiremos a todas as familias con nenos e nenas que o vindeiro curso 2020-2021 inicien a escolarización en Educación Infantil (nados no ano 2017),  para que poidan coñecer as instalacións do noso centro, o noso proxecto educativo e  tamén  recoller os impresos de admisión.

 

 

INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO 2020-2021

 

        1.-Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula de cara ao vindeiro curso escolar, estarán matriculados automaticamente.

 

       2.- O alumnado de novo ingreso só pode presentar unha única solicitude e farase no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento deste punto determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

A solicitude terá que vir asinada polos dous proxenitores.

 

3.- Chegado o caso de ter que aplicar o baremo ( número de solicitudes presentadas superior ao de prazas ofertadas polo centro), abrirase un prazo de 10 días hábiles contados a partir do día 23 de marzo para achegar, de forma presencial, a documentación xustificativa dos criterios de baremo.

O criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do centro é:

Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, o que terán que acreditar documentalmente”.

 

     4.- As listaxes provisionais  có alumnado admitido e o non admitido publicaranse o día 24 de abril.

O prazo para formular reclamacións será de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación das listaxes.

 

 

         5.- As listases definitivas publicaranse o día 14 de maio.

         6.- Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

 7.- Área de influencia do centro: Consultar mapa na entrada do centro.

         8.- Os servizos Complementarios que oferta o centro son:     

           . Servizo de transporte.

              . Servizo de comedor.

 

       O alumnado que queira trasladarse do noso centro a outro, terá que:

     - Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse. - Presentar a solicitude de admisión xunto có Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse. - Entregar no centro onde desexe causar baixa unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

XORNADA DE ACOLLIDA PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO. CURSO 2019/2020

 

 

   XORNADA DE ACOLLIDA

 PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO 

 

Día 12 de xuño ás 17:00 horas

 

ADMISIÓN ALUMNADO - LISTAXES PROVISIONAIS

LISTAXE DEFINITIVA DE NENAS E NENOS ADMITIDOS

As familias que solicitaron reserva de plaza neste centro para o vindeiro curso 2018 - 2019 obtivero dita plaza, poden consultar as listaxes no seguinte enlace. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018 - 2019

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ó 20 de marzo.

O horario de SECRETARÍA, tanto para recoller impresos como para presentalos é:

DE LUNS A VENRES , DE 9:30 A 10:45

A documentación necesaria que deberá ser presentada no centro é a seguinte:

-Impreso de solicitude (Anexo II - formulario normalizadoED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”(https://wwwedu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

xunto con:

-Documento acreditativo do requisito da idade d@ alumn@ : Fotocopia cotexada da folla de inscrición no libro de familia e/ou copia do D.N.I.

-Certificado empadroamento.

-Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

A oferta de prazas do noso centro é:

-4º de Infantil 47 + 3 nee 

-5º de Infantil 12

-6º de Infantil 12

Este procedemento para a admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos regúlase polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (D.O.G do 26 de decembro de 2012) e pola Orde do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 ( D.O.G. do 1 de febreiro).

Seguindo esta lexislación e no suposto de que exista máis demanda que oferta de postos escolares, abrirase un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo, para presentar a documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados.O criterio aprobado polo Consello Escolar deste centro coa valoración dun punto é:

-Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, que acreditaran documentalmente.

As listaxes definitivas de alumnado admitido serán publicadas ó 15 de maio.

O prazo de formalización da matrícula, que deberá axustarse ao modelo normalizado do ANEXO III da Orde do 12 de marzo de 2013, será do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida

IMPORTANTE:

Só se pode presentar unha única solicitude e será no centro que se solicita praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Distribuir contido


by Dr. Radut