Skip to Content

Alumnos/as novos/as

ADMISIÓN ALUMNADO PARA O CURSO 2022-2023

SI  QUERES  COÑECERNOS, VEN A VISITARNOS

            Do 7 ao 24 de marzo faremos visitas guiadas polas nosas instalacións, previa cita chamando ao teléfono 982 870 957. 

 

Prazo de presentación das Solicitudes de Admisión:

DO 1 AO 21 DE MARZO, AMBOS INCLUÍDOS.

               

    

 

 

Pode facerse a reserva de plaza de dúas maneiras:

       1.- Presentar a solicitude a través da aplicación  informática  Admisión Alumnado.

       2.-Presentar a solicitude na secretaría do centro, previa cita, chamando ao teléfono 982 870 957. 

 A solicitude (anexo II debidamente cuberto e asinado polos dous proxenitores),  deberá vir acompañada dos seguintes documentos:                                            

         . Copia do DNI dos proxenitores.  

         . Documento acreditativo da idade da/o nena/neno.

         .  Certificado de empadroamento do ano en curso.

 

     IMPRESO PARA DESCARGAR. ANEXOII (Galego)

     IMPRESO PARA DESCARGAR: ANEXOII (Castelán)

 

   INFORMACIÓN DE INTERESE:

           1.-Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula de cara ao vindeiro curso escolar, estarán matriculados automaticamente.

           2.- O alumnado de novo ingreso só pode presentar unha única solicitude e farase no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento deste punto determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

                   Dita solicitude terá que vir asinada polos dous proxenitores.

 3.-criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do centro é: “Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, o que terán que acreditar documentalmente”.

  4.- Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

  5.- Área de influencia do centro: Consultar mapa no taboleiro da entrada do centro.

             6.- Os servizos Complementarios que oferta o centro son: 

                  . Servizo de transporte.

                  . Servizo de comedor.

 

 

     Normativa reguladora do proceso:

     - Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG do 15/03/2013)

     - Decreto 13/2022  de 3 de febreiro (DOG do 11 de febreiro de 2022) 

 

CURSO 2021-2022

O claustro da EEI San Roque quere darvos a benvida a todas as familias a este novo curso 2021-2022 que vai a estar marcado novamente polo protoclo COVID-19. Así pois, convocamos a todas as familias a unha primeira reunión presencial onde as titoras solventarán todas as dúbidas e preguntas que poidan xurdir. Os horarios das reunións son os seguintes:

4º EI: 6 de setembro

         4º A: ás 16:00 (ALUMNADO COS APELIDOS COMPRENDIDOS ENTRE ÁLVAREZ E OTERO)

         4º B: ás 18:00 (ALUMNADO COS APELIDOS COMPRENDIDOS ENTRE PARDO E VALE)

5º EI: 7 de setembro ás 10:00

6º EI: 8 de setembro 

          6º A: ás 10:00

          6º B: ás 12:00

 

INFORMACIÓN ADMISIÓN ALUMNADO 2021-2022

 

          1.-Os alumnos/as matriculados neste centro non teñen que facer reserva de matrícula de cara ao vindeiro curso escolar, estarán matriculados automaticamente.

          2.- O alumnado de novo ingreso só pode presentar unha única solicitude e farase no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento deste punto determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

       Dita solicitude terá que vir asinada polos dous proxenitores.

3.- Chegado o caso de ter que aplicar o baremo ( número de solicitudes presentadas superior ao de prazas ofertadas polo centro), abrirase un prazo de 10 días hábiles contados a partir do día 23 de marzo para achegar, de forma presencial, a documentación xustificativa dos criterios de baremo:

 . Consultarase de forma automática (salvo oposición expresa que conste na solicitude) e non será necesario acreditar:

  - Domicilio fiscal e renda percápita da unidade familiar.

   - Condición de familia numerosa.

  - Discapacidade do alumnado, proxenitores, titores ou irmáns, recoñecida pola Xunta de Galicia.

  . Familia monoparental. Enténdese como tal a composta por un único proxenitor ou proxenitora, que non conviva con outra persoa coa que manteña unha relación análoga á conxugal, e  os fillos ou fillas menores ao seu cargo, sempre que o outro proxenitor ou proxenitora non contribúa económicamente ao seu sustento.

Para a valoración deste criterio a persoa interesada terá que presentar a certificación de recoñecemento da Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica da Consellería de Política Social da Xunta de Galicia ou pola autoridade competente doutras administracións públicas.

 . O criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do centro é:

Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, o que terán que acreditar documentalmente”.

           4.- As listaxes provisionais  có alumnado admitido e o non admitido publicaranse o día 23 de abril.

O prazo para formular reclamacións será de cinco días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación das listaxes.

5.- As listases definitivas publicaranse o día 14 de maio.

6.- Formalización da matrícula: do 20 ao 30 de xuño.

7.- Área de influencia do centro: Consultar mapa no taboleiro da entrada do centro.

           8.- Os servizos Complementarios que oferta o centro son:     

           . Servizo de transporte.

              . Servizo de comedor.

 

       O alumnado que queira trasladarse do noso centro a outro, terá que:

     - Solicitar en Secretaría un Certificado de Matrícula que entregará no Centro ao que queira trasladarse. - Presentar a solicitude de admisión xunto có Certificado de matrícula no centro novo no que desexe matricularse. - Entregar no centro onde desexe causar baixa unha copia da solicitude de admisión ao novo centro.

MATRÍCULA CURSO 2020-2021

XORNADA DE PORTAS ABERTAS

 O vindeiro mércores, día 11 de marzo ás 16:30, recibiremos a todas as familias con nenos e nenas que o vindeiro curso 2020-2021 inicien a escolarización en Educación Infantil (nados no ano 2017),  para que poidan coñecer as instalacións do noso centro, o noso proxecto educativo e  tamén  recoller os impresos de admisión.

 

 

XORNADA DE ACOLLIDA PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO. CURSO 2019/2020

 

 

   XORNADA DE ACOLLIDA

 PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO 

 

Día 12 de xuño ás 17:00 horas

 

ADMISIÓN ALUMNADO - LISTAXES PROVISIONAIS

LISTAXE DEFINITIVA DE NENAS E NENOS ADMITIDOS

As familias que solicitaron reserva de plaza neste centro para o vindeiro curso 2018 - 2019 obtivero dita plaza, poden consultar as listaxes no seguinte enlace. 

PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018 - 2019

O prazo de presentación de solicitudes é do 1 ó 20 de marzo.

O horario de SECRETARÍA, tanto para recoller impresos como para presentalos é:

DE LUNS A VENRES , DE 9:30 A 10:45

A documentación necesaria que deberá ser presentada no centro é a seguinte:

-Impreso de solicitude (Anexo II - formulario normalizadoED550B) será facilitado gratuitamente no centro e tamén estará dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, na aplicación “admisionalumnado”(https://wwwedu.xunta.es/admisionalumnado) e na páxina web da consellería competente en materia de educación.

xunto con:

-Documento acreditativo do requisito da idade d@ alumn@ : Fotocopia cotexada da folla de inscrición no libro de familia e/ou copia do D.N.I.

-Certificado empadroamento.

-Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio, se é o caso.

A oferta de prazas do noso centro é:

-4º de Infantil 47 + 3 nee 

-5º de Infantil 12

-6º de Infantil 12

Este procedemento para a admisión de alumnos en centros docentes sostidos con fondos públicos regúlase polo Decreto 254/2012 do 13 de decembro (D.O.G do 26 de decembro de 2012) e pola Orde do 12 de marzo de 2013 (D.O.G. do 15 de marzo de 2013), modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 ( D.O.G. do 1 de febreiro).

Seguindo esta lexislación e no suposto de que exista máis demanda que oferta de postos escolares, abrirase un prazo de 10 días hábiles, contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo, para presentar a documentación xustificativa dos criterios de baremación alegados.O criterio aprobado polo Consello Escolar deste centro coa valoración dun punto é:

-Que ámbolos dous proxenitores ou titores legais teñan responsabilidades laborais, que acreditaran documentalmente.

As listaxes definitivas de alumnado admitido serán publicadas ó 15 de maio.

O prazo de formalización da matrícula, que deberá axustarse ao modelo normalizado do ANEXO III da Orde do 12 de marzo de 2013, será do 20 ao 30 de xuño. Se finalizado o prazo non se formalizara a matrícula, decaerá o dereito á praza obtida

IMPORTANTE:

Só se pode presentar unha única solicitude e será no centro que se solicita praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. 

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

RECOMENDACIÓNS PARA O ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Distribuir contido


by Dr. Radut