Contrato-Programa

Contrato-Programa

 

Os centros docentes, para lograr a equidade e a excelencia na educación, deben desenvolver as capacidades de todo o alumnado conforme as súas posibilidades e circunstancias e, para iso, teñen que organizarse de xeito diferenciado, planificando os seus recursos e desenvolvendo as actuacións necesarias para o logro duns obxectivos concretos nun período de tempo determinado.

A convocatoria 2019/20 de contratos-programa pretende adaptar as diferentes liñas de traballo ás novidades introducidas pola Lei Orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, e pretende potenciar de forma prioritaria o desenvolvemento das competencias clave, así como a mellora da convivencia nos centros, a promoción da igualdade de xénero e de medidas que fomenten a inclusión, o afondamento no logro da excelencia educativa, a redución das taxas de abandono escolar temperán, así como a promoción da atención educativa para a compensación de desigualdades na educación. En definitiva, contribuír á mellora da calidade do sistema educativo de Galicia.

Preténdese, en resumo, que os centros docentes analicen, por unha banda, as súas fortalezas e debilidades e propoñan medidas específicas de actuación e, por outra, que a Administración educativa proporcione os recursos necesarios para o desenvolvemento de proxectos realistas nos que participe a comunidade educativa e as institucións do contorno.

Esta iniciativa consta de 9 actuacións:

1. REFÓRZA-T. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo. 

2. Mellora das competencias clave. Contratos-programa

2a. Mellora da Competencia Matemática.

2b. Mellora da Competencia Comunicación Lingüística.

2c. Mellora das Competencias Básicas en Ciencia e Tecnoloxía.

3. IGUÁLA-T.

4. CON-VIVE.

5. INCLÚE-T.

6. Prevención do abandono temperán e do absentismo escolar.

7. Mellora do nivel de coñecementos para acadar a excelencia.

8. Mellora da calidade na xestión dos centros.

9. Reforzo de competencias clave en 3º e 4º de ESO. Modalidade de acompañamento fóra do horario lectivo.

9a. PREMAT.

9b. PRELIN.

9c. PRETEC.

ACCESO Á CONVOCATORIA

Distribuir contenido