No Conservatorio de danza de Lugo estamos a traballar sobre os horarios de alumnado que cursará o bacharelato en horario de tarde na cidade de Lugo, de xeito a que poidan seguir os seus estudos de danza en horario de mañá. 

Atentos ás presentación nas que recibiredes toda a información!

As presentacións do curso realizaranse por vídeo conferencia a través da plataforma CiscoWebex Meetings os días 24 e 25 de setembro (datas e horas no anexo).
 
Para o primeiro curso de grao elemental realizaremos unha reunión presencial cun membro da familia e o/a titor/a do curso correspondente.  Recibiredes información detallada dos titores proximamente tanto para as presentacións por vídeo conferencia como para a presentación presencial de primeiro curso de Grao elemental. Nestas presentacións os titores explicarán tódalas cuestións a ter en conta para este novo curso.
 
As clases no Conservatorio Profesional de Danza de Lugo, que temos organizadas integramente de xeito presencial, están previstas (sempre que non se produzan cambios alleos á nosa vontade) a partir das seguintes datas:
-Luns 28 de setembro: Grao elemental
-Martes 29 de setembro : 1º, 2º e 3º de Grao profesional
-Mércores 30 de setembro: 4º, 5º e 6º de Grao profesional
 
Os horarios dos distintos grupos serán publicados proximamente.
 
O equipo directivo estamos a vosa enteira disposición a través do correo electrónico do centro e por teléfono.

O Conservatorio profesional de danza de Lugo ten organizado o novo curso escolar de xeito enteiramente presencial e mantendo tódalas medidas do protocolo COVID indicadas pola Consellería.

Proximamente publicaremos toda a información e calendario do inicio do curso, que foi adiado por causas alleas á nosa vontade. Manterémosvos informados a través de CentrosNet e na páxina web!

PERÍODOS DE MATRÍCULA CURSO 2020/2021

Tódolos cursos excepto primeiro curso de Grao profesional e primeiro curso de Grao elemental e os solicitantes de bolsa.

Do 8 ao 19 de xuño

Primeiro de Grao profesional

Do 29 de xuño ao 3 de xullo

Primeiro de Grao elemental 

Do 7 ao 11 de setembro

Solicitantes de bolsa e alumnado con probas extraordinarias en setembro.

Do 24 de agosto ao 3 de setembro

 

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

 En caso de dúbida chame ao teléfono do centro 982284704 (de 9 a 14h)  ou escriba ao e.mail do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

 

DOCUMENTACIÓN: 

  1. FOLLA DE MATRÍCULA (Clique aquí ou VER NO ADXUNTO)
  2. IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (Clique aquí para ver as instrucións de taxas matrícula e o método de pago)

 -E ADEMAIS:

Alumnos que se matriculan por primeira vez:

1.    Fotocopia do DNI ou libro de familia.

2.    Fotocopia da tarxeta sanitaria.

3.    Unha fotografía actual tamaño carné.

4.    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso).

5.    Copia da resolución da patria potestade ( no caso de separación legal dos pais).

6.    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso).

7.    Os alumnos procedentes doutros conservatorios, xustificante de solicitude do traslado de expediente.

 

Alumnos do centro:

1.    Fotocopia da tarxeta sanitaria.

2.    Unha fotografía actual tamaño carné.

3.    Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso).

4.    Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso). 

 

Os país/nais/titores ou o alumnado se é maior de idade pode achegar  información complementaria á requirida se o estiman necesario.

Distribuir contido