Calendario Escolar

Calendario escolar 2021-22:http://www.edu.xunta.gal/portal/calendarioescolar

Comezo das clases: luns 20 de setembro

Fin da actividade lectiva: venres 13 de maio

*Festivo do centro: 7 de decembro de 2021

Avalación ordinaria GE+GP 

1ª avaliación: do luns 29 de novembro ao venres 3 de decembro (11 semanas lectivas) 

2ª avaliación: do luns 21 ao venres 25 de febreiro (9 semanas lectivas)

3ª avaliación: do luns 16 ao venres 20 de maio (10 semanas lectivas)

Avaliación extraordinaria: do luns 13 de xuño ao venres 17 xuño

 

CAMBIOS NO CALENDARIO ESCOLAR DO CURSO ACADÉMICO 2021/22

*INSTRUCIÓNS DA SECRETARÍA XERAL DE EDUCACIÓN E FORMACIÓN PROFESIONAL PARA A APLICACIÓN DO CALENDARIO DO CURSO 2021/22 NOS CONSERVATORIOS ELEMENTAIS E PROFESIONAIS DE MÚSICA E DANZA, E CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA. 

Calendario fin de curso 

Fin actividade lectiva o venres 13 de maio: a actividade lectiva desenvolverase segundo o horario habitual establecido para o curso ata o 13 de maio, inclusive.

*O período comprendido entre o luns 16 de maio e o venres 10 de xuño dedicarase preferentemente á preparación das probas extraordinarias, e a actividades de apoio, reforzo, recuperación, ampliación e titorización. Así mesmo, durante o período comprendido entre o 16 de maio e o 30 de xuño os centros educativos poderán organizar actividades de carácter extraescolar.

Avalación final ordinaria GE+GP entre o luns 16 de maio e o venres 20: a avaliación final ordinaria, de ambos os dous graos, elemental e profesional, desenvolverase entre o 16 e o 20 de maio, en datas e horarios a determinar polos centros. En calquera caso, o proceso de avaliación, incluída a comunicación das cualificacións finais, deberá ter rematado o día 20 de maio. 

Convocatoria extraordinaria para o alumnado con materias pendentes: do luns 13 de xuño ao venres 17 xuño

Probas de acceso:

1ºGP a partir do luns 23 de maio, e de acordo cos calendarios específicos a tal efecto elaborados polos centros. 

1ºGE a partir do luns 30 de maio, e de acordo cos calendarios específicos a tal efecto elaborados polos centros. 

Probas de acceso a outros cursos do GE+GP: a partir do luns 20 de xuño, e de acordo cos calendarios específicos a tal efecto elaborados polos centros. 

Premio fin de grao: antes do 10 de xuño 

Distribuir contido