Skip to Content

Curso 2021-2022

Curso 2021-2022

AVALIACION CURSO 2021/2022

Atendendo á normativa en materia de avaliación vixente para este curso:
-    ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.
-    ORDE do 25 de xaneiro de 2022 pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no sistema educativo de Galicia.
As familias do alumnado terán dereito a unha avaliación obxectiva, o procedemento para a reclamación está na web do centro, no apartado para as familias, atendendo aos pasos da Orde do 2 de marzo de 2021.
A promoción nos curso de 1º e 3º será automática atendendo á Orde do 25 de xaneiro de 2022. No caso do alumnado de 2º o profesorado titor emitirá un informe sobre o grao de adquisición das competencias de cada alumna ou alumno, indicando, de ser o caso, as medidas de reforzo que se deben prever no ciclo seguinte.
A avaliación será atendendo á Orde do 25 de xaneiro de 2022:
-    A avaliación da aprendizaxe do alumnado levarase a cabo tomando como referentes para a valoración do grao de adquisición das competencias e do logro dos obxectivos da etapa os criterios de avaliación e, de ser o caso, os estándares de aprendizaxe que se recollen no Decreto105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia. No que xa se basean as programacións elaboradas ao comezo do curso.
-    Será continua e global, e terá en conta o seu progreso no conxunto dos procesos de aprendizaxe. PARA A NOTA FINAL DO CURSO, farase unha media aritmética entre as das tres avaliacións.
-    Valorarase o desenvolvemento das competencias clave atendendo aos estándares de aprendizaxe das diferentes áreas que se relacionan cunha mesma competencia, os cales conforman o perfil desa competencia.
-    Na avaliación atenderase á diversidade, empregando os principios xa incluídos nas programacións que recollen medidas para que o procesos educativo, incluíndo os asociados á avaliación se adapten ás circunstancias do alumnado con necesidade específica de apoio educativo, de acordo coa Orde do 8 de setembro de 2021 pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro.

ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Este curso toca renovar o Consello Escolar do centro. Neste apatado reflectiremos todas as novas relacionadas con este proceso que se realizará ao longo do primeiro trimestre.

Documentación:

Resolución do 20/09/2021

 

Comunicacións:

 • 29/10 - Publicación no taboleiro de anuncios do Centro da data e hora no que se procederá ao sorteo público para a designación dos membros da Xunta Electoral. (Artigo 30 do Decreto 92/1988 segundo redacción dada polo Decreto 324/1994; DOG do 9 de agosto) Circular anuncio sorteo público.
 • 02/11- Sorteo público, ás 11 horas, para a designación dos membros da Xunta Electoral (Titulares e Suplentes).Segundo o resultado anterior, envío de citacións para a constitución da Xunta Electoral.

ABERTO PRAZO DE ADMISIÓN DE COLABORADORES VOLUNTARIOS PARA O COMEDOR ESCOLAR

As nais, os pais, os/as titores/a legais e os/as acolledores/as do alumnado deste centro de ensino, que desexen, ao longo do curso 2021-2022, colaborar de xeito altruísta nas tarefas de atención e apoio aos escolares usuarios do comedor escolar, poderán apuntarse nas listas de admisión.

O prazo para presentar solicitudes permanecerá inicialmente aberto ata o día 8 de setembro de 2021, podéndose reabrir un novo prazo, de ser o caso, ata o 22 de decembro de 2021.

 

Durante o curso escolar 2021-2022 só se contará coa colaboración das persoas que figuren anotadas nestas listas.

 

Nos documentos adxuntos está o anuncio da apertura para presentarse como colaborador/a de comedor escolar e a ficha que haberá que cubrir e entregar no centro.

 

Bolsa de Comedor - DATOS RENDA

Adxunto publicamos o Modelo de Autodeclaración e Especificacións para o cálculo do custe diario do servizo de comedor.

O prazo de entrega remata o 20 de setembro de 2021.

Tamén podedes recollelo xa impreso no colexio ( SEMPRE CON CITA PREVIA ).

PODEN CALCULAR NESTA APLICACIÓN DA XUNTA:

- Se os pais/nais presentaron a renda por separado teñen que escoller a opción. Xa que, por defecto aparece a renda conxunta.

https://www.edu.xunta.gal/comedores/calculadora.jsp

Formalización de matrícula para o curso 2021/2022

PRAZO DE PRESENTACIÓNENTACIÓN

 • O alumnado de educación infantil e primaria admitido no centro deberá formalizar a matrícula do 28 xuño de  de xuño ata o 9 de xullo ambos incluídos, segundo o previsto no artigo VI da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

 • CON CITA PREVIA (988 48 41 46 / 644 82 00 15) Entregarase na secretaría do centro a documentación que a continuación se relaciona.

 • Os Impresos pódense descargar, cubrir e imprimir nas ligazóns que, ao efecto aparecen nesta páxina. TAMÉN SE ACEPTAN POR EMAIL.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SE XA SE ENTREGARON ALGÚN DOS DOCUMENTOS NA RESERVA DE PRAZA, NON É PRECISO VOLVER TRAELOS:

 • Impreso de formalización da matrícula. VER ANEXOS

 • Fotocopia libro de familia.

 • Certificación de empadroamento expedida polo Concello. (Só no caso de non autorizar á Consellería de Cultura, Educación e O.U, para que poida consultar os datos de residencia do solicitante).

 • Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria.

 • Fotocopias dos Documentos Nacionais de Identidade dos pais ou titores legais e do alumno/a en caso de telo.

 • No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador onde conste a custodia do alumno/a.

 • Informe médico no que conste que, desde o punto de vista sanitario, o alumno/a se atopa en condicións de matricularse nun centro ordinario.

 • Manifestación expresa do pai/nai ou titor/a legal da vontade de que o alumno/a reciba ou non ensinanzas de relixión. ANEXOS
 • Impreso para a informatización de datos persoais, familiares e outros. ANEXOS

 • Dúas fotografías do alumno/a tamaño carné.

 • Cuestionario sobre a lingua materna, para as familias do alumnado que se matricule do 1º ano do 2º ciclo de Educación Infantil. ANEXOS

 

ACCESO AOS DOCUMENTOS PARA CUBRILOS E LOGO IMPRIMILOS

 

 • Formalización da matrícula (en galego, si lo desea en castellano, solicítenlo).

 • Opción sobre o ensino ou non da Relixión.
 • Informatización de datos persoais, familiares e outros.

 • Cuestionario sobre a lingua materna para as familias do alumnado de Educación Infantil.

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut