Skip to Content

Secretaría

Formalización de matrícula para o curso 2021/2022

PRAZO DE PRESENTACIÓNENTACIÓN

 • O alumnado de educación infantil e primaria admitido no centro deberá formalizar a matrícula do 28 xuño de  de xuño ata o 9 de xullo ambos incluídos, segundo o previsto no artigo VI da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado no segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato en centros docentes sostidos con fondos públicos.

 • CON CITA PREVIA (988 48 41 46 / 644 82 00 15) Entregarase na secretaría do centro a documentación que a continuación se relaciona.

 • Os Impresos pódense descargar, cubrir e imprimir nas ligazóns que, ao efecto aparecen nesta páxina. TAMÉN SE ACEPTAN POR EMAIL.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

SE XA SE ENTREGARON ALGÚN DOS DOCUMENTOS NA RESERVA DE PRAZA, NON É PRECISO VOLVER TRAELOS:

 • Impreso de formalización da matrícula. VER ANEXOS

 • Fotocopia libro de familia.

 • Certificación de empadroamento expedida polo Concello. (Só no caso de non autorizar á Consellería de Cultura, Educación e O.U, para que poida consultar os datos de residencia do solicitante).

 • Fotocopia da tarxeta de prestación sanitaria.

 • Fotocopias dos Documentos Nacionais de Identidade dos pais ou titores legais e do alumno/a en caso de telo.

 • No caso de separación ou divorcio, copia da sentenza xudicial e/ou do convenio regulador onde conste a custodia do alumno/a.

 • Informe médico no que conste que, desde o punto de vista sanitario, o alumno/a se atopa en condicións de matricularse nun centro ordinario.

 • Manifestación expresa do pai/nai ou titor/a legal da vontade de que o alumno/a reciba ou non ensinanzas de relixión. ANEXOS
 • Impreso para a informatización de datos persoais, familiares e outros. ANEXOS

 • Dúas fotografías do alumno/a tamaño carné.

 • Cuestionario sobre a lingua materna, para as familias do alumnado que se matricule do 1º ano do 2º ciclo de Educación Infantil. ANEXOS

 

ACCESO AOS DOCUMENTOS PARA CUBRILOS E LOGO IMPRIMILOS

 

 • Formalización da matrícula (en galego, si lo desea en castellano, solicítenlo).

 • Opción sobre o ensino ou non da Relixión.
 • Informatización de datos persoais, familiares e outros.

 • Cuestionario sobre a lingua materna para as familias do alumnado de Educación Infantil.

 

 

PROCEDEMENTO DE RECLAMACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS. CALENDARIO E MODELOS.

Adxúntase:

- ORDE do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en educación infantil, educación primaria, educación secundaria obrigatoria e bacharelato.

 

 

- Circular 2/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional pola que se precisan aspectos da Orde do 2 de marzo de 2021 pola que se regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021.

 

 

Adxúntase modelo de reclamación e o calendario para as memas

Solicitude vale de material e fondo libros

1ºFONDO SOLIDARIO (BANCO DE LIBROS)
Quen pode solicitar a axuda?
Os pais/nais/titores/as do alumnado que durante o curso 2021/2022 se matricule en
ensinanzas de Ed. PRIMARIA. Os impresos de solicitude van polos nenos/as.
Tamén están en na web do colexio. Tamén se poderá presentar a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia empregando o procedemento habilitado para tal efecto.

2ºAXUDAS PARA ADQUISICIÓN MATERIAL ESCOLAR
Quen pode solicitar a axuda?
Os pais/nais/titores/as do alumnado que durante o curso 2021/2022 se matricule en
calquera dos cursos de PRIMARIA. O importe da axuda será de 50€ e os solicitantes non deberán sobrepasar os 6.000€ de renda per cápita (Renda do 2019).

Que documentación hai que presentar xunto coa solicitude?
-Fotocopia do Libro de Familia no que figuren todos os membros da unidade
familiar. No caso de non ter libro de familia ou se a situación familiar a día 31 de
decembro de 2019 non coincida coa reflectida no libro, deberán presentar:
- Sentenza xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do causante.
- Certificado ou volante de convivencia.
- Informe dos servizos sociais ou órgano equivalente do concello de residencia que acredite a situación familiar.

Onde se presenta a solicitude? Prazos.
-A solicitude, unha vez cuberta e asinada polos membros da unidade familar, presentaráse na Secretaría do centro. No caso de ter dous ou máis fillos matriculados no centro presentaráse unha única solicitude incluíndo todos os alumnos.
O prazo de presentación será do 21 de maio ao 22 de xuño de 2021, ámbolos
dous inclusive.

MATRICULA: ADMITIDOS

Tralo prazo ordinario de matrícula, todo o alumnado que presentou a solicitude no centro foi admitido.

 

Unha vez sea necesario formalizar a matrícula e presentar a documentación, seredes informados persoalmente.

 

GRAZAS

Cartelería COVID - Xunta

     

PERIODO ADAPTACION 4º E.I.

CALENDARIO MERENDAS SAUDABLES

NOVAS INICIO CURSO 20-21 (revisade os adxuntos)

INICIO CURSO 2020-2021

PRAZO DE MATRÍCULA - NOVOS ALUMNOS

SOLICITUDE COMEDOR ESCOLAR

LISTAXES DEFINITIVAS ADMISIÓN 2020-2021

NOVA IMPORTANTE - Listaxe provisional admisión alumnado

NOVA IMPORTANTE

Distribuir contido


by Dr. Radut