Consello Escolar 2020


Renovación Parcial do Consello Escolar. 2020-21
Eleccións ao Consello Escolar

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


1. Sorteo Público: Elección da Xunta Electoral

De conformidade co establecido na Resolución do 30 de setembro de 2020 (DOG do 08 de outubro) realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.
A organización e a supervisión do precedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e integrada por:

 • Director do Centro:          Xosé Manuel Casaleiro Fernández
 • Unha Profesor/a:
 • Nai, pai ou Titor legal:
 • Representante do PAS:

Os tres últimos designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto).

Dito SORTEO público, no que se preverá a designación de membros suplentes, será celebrado o martes día 27 de outubro ás 16:30h no salón de actos.

Resultado do sorteo
Sector de profesorado    
Sector de nais e pais    
Sector de PAS    

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro e poderán seguir nesta mesma web.

 


Constitución da Xunta Electoral. 03 de novembro. __:__h

 • Presidente   Xosé Manuel Casaleiro Fernández 
 • Vogal 1       Mestra/e que actúa como secretaria.
 • Vogal 2       Nai /pai / titora legal.
 • Vogal 3       Representante PAS.

A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así como a publicación dos seus correspondentes censos electorais nos respectivos taboleiros de anuncios, e establece o seguinte calendario electoral:

•   
Día___de novembro:

 • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: Convocatoria profesorado, Convocatoria pai e nais e persoal de administración e servizos.
 • Publicación dos censos provisionais dos sectores educativos citados.
 • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.
 • Modelo de presentación de candidaturas: Profesorado, Nais e Pais, PAS.

•    Do___ a __de novembro:

 • Prazo de presentación de candidaturas

•    Día___de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
 • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
 • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
 • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

•    Día___ a __de novembro: Campaña electoral.

•   
Día___de novembro: Celebración das votacións.

 • Profesorado de __ a __h.
 • Pais, nais e titores legais do alumnado, de __ a __ h

•    Día___de novembro: (Celebración da 3ª e última da Xunta Electoral)

 • Proclamación de candidaturas electas.
 • Traslado á Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das actas das votacións efectuadas.
 


2ª. Reunión da Xunta Electoral. __  de novembro. __:__h

Proclamación das Candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica seguidamente, por orde alfabética de apelidos e aprobadas pola Xunta Electoral:

Sector de profesorado    
Sector de nais e pais    

 

SORTEO da Mesa Electoral do sector de nais, pais e titores para as votacións do día __ de novembro de __:__ a __:__h

Titulares    
Suplentes                      
   


3ª Reunión da Xunta Electoral. __  de novembro. __:__h

Proclamación de candidaturas presentadas (por orde de votación):

Sector de profesorado    
Sector de nais e pais