Consello Escolar 2018


Renovación Parcial do Consello Escolar. 2018-2019
Eleccións ao Consello Escolar

 

 

 

 

 

 

 

  

 


4. Reunión da Xunta Electoral. 28 de novembro. 12:45h

Proclamación de candidaturas presentadas (por orde de votación)

a) Nais, pais e titores legais do alumnado :

Titular
 • Juiz Río, Sandra María
 • Fernández Pan, Marta
Suplente
 • Pérez Comuñas, María José

b) Profesorado:

Titular
 • María José Mansilla Chao
 • Irene Fernández Gómez
 • D. Del Río Bolón, Rafael
Suplente
 • Montserrat Blanco Vázquez
 • Pilar Munín Cajade
 • María Teresa Comojo Gómez
 • Mª Carmen Fontenla Armada

b) Persoal de administración e servizos:

Titular   
 • Marina Mato Veiga

3. Reunión da Xunta Electoral. 15 de novembro. 10:45h

Candidaturas presentadas polos distintos sectores segundo se indica seguidamente, por orde alfabética de apelidos e aprobadas pola Xunta Electoral:

a) Nais, pais e titores legais do alumnado:

 • Fernández Pan, Marta
 • Juiz Río, Sandra María
 • Pérez Comuñas, María José

b) Profesorado:

 • Blanco Vázquez, Montserrat
 • Comojo Gómez, María Teresa
 • Fernández Gómez, Irene
 • Fontenla Armada, María del Carmen
 • Mansilla Chao, María José
 • Munín Cajade, Pilar
 • Del Río Bolón, Rafael

c) PAS:

 • Mato Veiga, Marina

Resultado do sorteo da Mesa Electoral do sector de nais, pais e titores, para as votacións do día 27 de novembro de 16:30 a 19:30.

Titulares

 1. Mallón Paredes, Francisco
 2. Otero Carou, Antonio
 3. Gesto Martínez, Susana
 4. Núñez Pardo de Vera, María Rosa

Suplentes

 1. Nieto Nieto, José Luis
 2. Barreiro Salgueiro Nazaret
 3. Fernández Costa, José Manuel
 4. Villar Cibeira, Túbal

 


2. Constitución da Xunta Electoral. 5 de novembro. 12:45h. Sala de reunións.

 • Presidente   Xosé Manuel Casaleiro Fernández,  Director/a do Centro.
 • Vogal 1        Esperanza Fernández Piñeiro,  (Mestra) que actúa como secretaria.
 • Vogal 2        Sandra María Juiz Río. Representante sector de nais e pais.
 • Vogal 3        Marina Mato Veiga. Representante PAS.

A Xunta Electoral, unha vez constituída e de acordo coa lexislación vixente, procede a aprobar a publicación das convocatorias dos distintos sectores de representación, así como a publicación dos seus correspondentes censos electorais nos respectivos taboleiros de anuncios, e establece o seguinte calendario electoral:

•    Día 5 de novembro:

 • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: Convocatoria profesorado, Convocatoria pai e nais e persoal de administración e servizos.
 • Publicación dos censos provisionais dos sectores educativos citados.
 • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.
 • Modelo de presentación de candidaturas: Profesorado, Nais e Pais, PAS.

•    Do 6 ao 14 de novembro:

 • Prazo de presentación de candidaturas

•    Día 15 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral):

 • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
 • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
 • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
 • Sorteo público para a designación dos membros das mesas electorais.

•    Do 16 ao 25 de novembro: Campaña electoral.

•    Día 27 de novembro: Celebración das votacións.

 • Profesorado de 11:00 a 12:30h.
 • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30a 19:30h

•    Día 28 de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral)

 • Proclamación de candidaturas electas.
 • Traslado á Xefatura Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.

 


1. Sorteo Público: Elección da Xunta Electoral

De conformidade co establecido na Resolución do 25 de setembro de 2016 (DOG do 8 de outubro) realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumento de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.
A organización e a supervisión do precedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e integrada por:

 • Director do Centro: Xosé Manuel Casaleiro Fernández.
 • Unha Profesor/a:
 • Nai, pai ou Titor legal:
 • Representante do PAS:

Os tres últimos designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto).

Dito sorteo público, no que se preverá a designación de membros suplentes, será celebrado o martes día 30 de outubro ás 16:30h na sala de vídeo.

Resultado do sorteo:

Sector de profesorado:

 1. Titular: Esperanza Fernández Piñeiro
 2. Suplente: Julio Iglesias Miranda

Sector de nais e pais

 1. Titular:  Raquel Losada Sánchez
 2. Suplente 1.  Rubén Troiteiro Liste
 3. Suplente 2.  Silvia Blanco García
 4. Suplente 3.  Sandra María Juiz Río

Sector de persoal de administración e servizos

 1. Titular: Marina Mato Veiga
 2. Suplente: Beatriz Giadás Rial

Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro e poderán seguir nesta mesma web.