Consello Escolar 2014


Renovación Parcial do Consello Escolar. 2014-2015
Eleccións ao Consello Escolar

 

   

 

4. Resultado da votación. Sector de nais e pais.

Candidatos electos                                          
  Votos obtidos
 • Dna. Marta Fernández Pan
 • D. Jaime Paz García
  25
24
 
Candidatos non electos
   
 • D. Breogán Gómez Hombre
  12

3. Sorteo da Mesa Electoral. Sector de nais e pais. 25 de novembro.

 • TITULAR 1. Dna. Rosa Ana Fernández Rodas
 • TITULAR 2. Dna. Mª Luz Rodríguez González
 • TITULAR 3. Dna. Carmen Pérez Pérez
 • TITULAR 4. Dna. Mª Nereida Fernández Cebro
 • SUPLENTE 1. D. Manuel Pintos Guldris
 • SUPLENTE 2. Dna. Isabel Abelló Ares
 • SUPLENTE 3. Dna. Alejandra Fernández Cobas
 • SUPLENTE 4. D. Jorge Vila Feijóo

Candidaturas presentadas. Sector de nais e pais. 7 a 17 de novembro.

 • Dna. Marta Fernández Pan
 • D. Breogán Gómez Hombre
 • D. Jaime Paz García
 

2. Constitución da Xunta Electoral e calendario

A Xunta Electoral queda constituida polos seguintes membros:

 • Xosé Manuel Casaleiro Fernández, director do centro.
 • Teresa Neira González, representante do profesorado
 • Xosé Manuel Sánchez Sánchez, representante de nais e pais
 • Yolanda Vidal Fraga, representante de PAS

Calendario electoral:

Día 4 de novembro

 • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e, se ser o caso, persoal de administración e servizos.
 • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.
 • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.   

Do 7 ao 17 de novembro

 • Prazo de presentación de candidaturas. MODELO.

Día 18 de novembro: (Celebración da 2ª reunión da Xunta Electoral)

 • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
 • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
 • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
 • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.

Día 25 de novembro: Celebración das votacións:

 • Persoal de administración e servizos, de ser o caso, de 12:00 a 12:30 horas.
 • Profesorado de 16,00 a 16,30 horas.
 • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 16:30 a 20:00 horas

   
Día 25  de novembro (Celebración da 3ª e última reunión da Xunta Electoral)

 • Proclamación de candidatos electos.
 • Traslado á Xefa Territorial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria das copias de actas das votacións efectuadas.
 
 

1. Sorteo Público: Elección da Xunta Electoral

De conformidade co establecido na Resolución do 19 de setembro de 2014 (DOG do 1 de outubro) realizarase proximamente neste Centro a renovación do CONSELLO ESCOLAR que é o instrumneto de participación na vida escolar de todos os sectores educativos do Colexio.
A organización e a supervisión do precedemento de elección dos novos membros do Consello Escolar estará a cargo da Xunta Electoral que se constituirá ao efecto e integrada por:

 • O Director ou Directora do Centro.
 • Un Profesor ou Profesora.
 • Un Pai, Nai ou Titor legal.
 • Un Representante do Persoal de Administración e Servizos

Os tres últimos serán designados por sorteo segundo establece o artigo 30 do Decreto 92/1988 do 28 de abril, redactado conforme ao establecido na disposición adicional primeira do Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG do 9 de agosto). Dito sorteo, que será público e no que se preverá a designación de membros suplentes, celebraráse o proximo día 28, martes ás 16:30h na sala de vídeo.
Aqueles membros da comunidade educativa que desexen presentar a súa candidatura para formar parte do novo Consello Escolar deberán seguir as instrucións que figurarán nas distintas convocatorias que proximamente se farán públicas pola Xunta Electoral do Centro.


Resultado do sorteo:

Representantes do Profesorado:

 • Teresa Neira González

Representantes de Nais e Pais

 • Xosé Manuel Sánchez Sánchez

Representante do Persoal de Administración e Servizos

 • Yolanda Vidal Fraga