Acta sorteo membros da xunta electoral.

 

ACTA DO SORTEO DE MEMBROS DA XUNTA
ELECTORAL

                                                                               

 

No C.E.I.P. Joaquín Rodríguez Otero de
Buño, sendo as 13:05 horas do día 29 de outubro de 2010, reúnense na sala de
profesores a Directora do Centro e o Secretario do mesmo, para procederen ao
sorteo público dos membros que deberán formar a XUNTA ELECTORAL regulada no artigo 30 do Decreto 92/1988, do 28 de
abril, segundo a nova redacción dada polo Decreto 324/1996, do 26 de xullo (DOG
do 9 de agosto). Actúan de testemuñas varios membros da comunidade educativa do
Centro.

 

O Secretario
procede a dar as instrucións oportunas para o sorteo de elección dos membros da
referida Xunta, obténdose o seguinte resultado:

 

1. Representantes dos profesores:

Titular:  Carmen María Campo Fernández

Suplente: Francisco J. Durán Martínez

2. Representantes dos pais/nais ou titores
legais:

Titular: Marta
María Antelo Rojo

Suplente: María Oliva Porteiro Varela

3. Representante do persoal de
administración e servizos:

Titular: José
Ramón Baldomir

E sen máis
asuntos que tratar, finalizou o acto ás 13'15 horas do día antes mencionado, do
que, como Secretario dou fe.                                                                                                              

  Vº E PRACE:

A DIRECTORA,                                                                         
O SECRETARIO,

 

 

                                                                                                                                                                  

 

Asdo.:Virginia Dávila Barba                                         
Asdo.: Fernando Quintela Cuiña