Plan Madruga

Información

 Para asistir ao Plan Madruga é requisito imprescindible

ser socio da ANPA.

Papirus

 HORARIO: dende as  7:30h.  ata as 9:10h.

Teléfonos do Catering ARELAS: 

 986 40 81 51 – 655 299 847

 Teléfono da monitora Amalia:

  639 862 250

 Correo electrónico:  calidad@arelas.es

Servizo durante 2 horas.

Cuota mes completo con almorzo

50 €/mes

Cuota mes completo sen almorzo

45 €/mes

Día solto con almorzo

3 €/día

Día solto sen almorzo

2,50 €/día

 

O Plan Madruga comeza o primeiro día de curso e remata o último.

 

ALUMNADO NOVO debe:

  • Pagar a cuota da ANPA.
  • Cubrir unha ficha de inscrición que entregará na secretaría do centro ou á monitora do plan madruga.
  • Informar na ficha de inscrición se o neno/a padece algunha alerxia ou intolerancia alimentaria achegando un informe médico e a medicación pertinente, se fose o caso.
  • Unha vez inscrito o alumno, non será necesario avisar con antelación para asistir ao plan madruga. A monitora será a que anote as asistencias mensuais.

 

Os USUARIOS HABITUAIS confirmarán a asistencia chamando ao catering ou por correo electrónico: calidad@arelas.es

  • Os pagos das mensualidades faranse nos primeiros 5 días do mes, a mes vencido.
  • devolución dun recibo non resolto en 15 días, provocará a baixa no servizo.
  • O alumnado usuario do Plan Madruga, ten as mesmas obrigas durante este período de tempo que no período lectivo. Deberá comportarse de forma axeitada atendendo en todo momento as normas que aconselle o persoal.
  • O non respectar estas directrices obrigará a adoptar as medidas correctoras pertinentes, adecuadas á falta cometida. As incidencias comunicaranse ás familias e de persistir na mesma actitude sancionarase coa privación temporal ou definitiva do uso do servizo.
  • O persoal encargado non está autorizado para administrar medicación e queda prohibido o consumo de calquera outro alimento que non sexa proporcionado pola empresa do catering.
  • Serán motivo de baixa do servizo o incumprimento das normas establecidas e o non pagamento reiterado dos recibos mensuais.
Distribuir contido