Fondo, Axudas libros e material escolar

FONDO SOLIDARIO E AXUDAS LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR 2022/23

Convocado o Fondo Solidario de libros de texto e as Axudas para adquirir libros de texto e Material escolar para o curso 2022/2023.

ORDE do 29 de abril de 2022 (DOG 18 de maio de 2022)

 • AXUDAS para adquirir LIBROS DE TEXTO, destinada ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria:                                     *210€  con renda per cápita familiar, igual ou inferior a 6000€               *140€ con renda per cápita familiar superior a 6000€ e inferior o igual a 10.000€.
 • FONDO SOLIDARIO de LIBROS DE TEXTO para o alumnado matriculado en 3º e  4º de Educación Primaria. Todo o alumnado destes niveis poderá solicitalo e asignaranse os libros,  por orde inversa á renda per capita da unidade familiar, ata esgotar as existencias do centro.
 • AXUDAS para adquirir MATERIAL ESCOLAR destinado a todo o alumnado matriculado en Educación Primaria, con renda per cápita familiar igual ou inferior a 6.000 €. A axuda será de 50 €.  

O alumnado que vai cursar 5º e 6º está incluído no Proxecto EDIXGAL polo que  ESTÁ EXCLUÍDO da participación no FONDO DE LIBROS pero PODERÁ SOLICITAR a AXUDA para adquirir MATERIAL ESCOLAR.

 

 MODO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

1.- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica no formulario normalizado ANEXO I e II dispoñible na aplicación FONDOLIBROS a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia   empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre. 

2.- Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente no centro: neste caso imprimirase a solicitude ANEXO I e II   e presentarase no centro (debidamente asinados), xunto coa documentación precisa xa fotocopiada.

3.- Unha vez cuberto o formulario na aplicación Fondolibros, pódese gardar obténdose un número de solicitude e posteriormente optar pola forma de presentación:

 • Na sede electrónica da Xunta de Galicia.
 • Na secretaría do centro: neste caso imprimirase a solicitude e o anexo II que terán que estar debidamente asinados e acompañados da documentación requirida.

 

DOCUMENTACIÓN (Cando se autorice a consulta telemática)

 • Fotocopia do libro de familia ou documento equivalente onde figure o alumno/a e os demais membros computables da unidade familiar.

(Situación real a 31 de decembro de 2020)

E de ser o caso:

 • Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador.
 • Certificado de Convivencia se a sentenza e o convenio non representan a situación real.
 • Documentación xustificativa de violencia de xénero.
 • Certificado de defunción.
 • Certificado do grao de discapacidade (recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia)

 

PRAZOS PARA PRESENTAR SOLICITUDES:     

Do 19 de maio ao 22 de xuño.

 

PUBLICACIÓNS FONDO SOLIDARIO:

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación FONDOLIBROS, empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital da Fábrica Nacional da Moeda e Timbre.

Datas límites:

 • LISTAXES PROVISIONAIS (3º e 4º) 11 de xullo 2022
 • RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS: 2 días seguintes á súa publicación.
 • LISTAXES DEFINITIVAS (3º e 4º) 22 de xullo 2022
Distribuir contido