Skip to Content

Admisión alumnado

OFERTA DE VACANTES 2024/25

Neste arquivo podedes consultar as vacantes no IES San Paio para o vindeiro curso 2024/25. 

 

A dirección

Data: 
Xov, 29/02/2024 - 09:43

ADMISION ALUMNADO 2024/25

Orde de 21 de outubro de 2022 regula o novo proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autonómicos para o curso 2024/25, co seguinte calendario:

 • Do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024: prazo de reserva para o alumnado que finaliza etapa nun centro adscrito e pasa a outro.
 • 22 de febreiro de 2024: publicación da listaxe de alumnado con posto reservado.
 • Antes do 1 de marzo: sorteo público para os efectos de desempate.
 • Do 1 ao 20 de marzo de 2024: prazo de solicitude de admisión para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria.
 • 25 de abril de 2024: publicación da listaxe provisional de admitidos. Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación. 
 • 15 de maio de 2024: publicación da listaxe definitiva de admitidos.
 • 23 de xuño a 7 de xullo de 2023: unha vez admitido, prazo de formalización de matrícula.

A continuación, exponse TODA A INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO, tal e como se establece na Orde, e que tamén pode consultarse no taboleiro da Secretaría do centro ou na aplicacion admisiónalumnado: 

 • NormativaO procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase na Orde de 21 de outubro de 2022, pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Prazo de presentación das solicitudes de reserva de praza: do 15 de xaneiro ao 5 de febreiro de 2024 para o alumnado que finaliza etapa nun centro ou colexio adscrito e pasa a outro, tendo que presentar a solicitude de reserva de praza, o que se pode facer:
  • a través da aplicación informática admisiónalumnado,
  • a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,
  • ou ben cubrindo o impreso de solicitude e presentándoo físicamente e en prazo na Secretaría do centro.
  • O alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel e non ten que solicitar reserva de praza cada ano
 • Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: 22 de febreiro.
 • Prazo de presentación das solicitudes de admisión: para o resto do alumnado, do 1 ao 20 de marzo. INFORMACIÓN A COÑECER PREVIAMENTE:
  • O alumnado que xa cursa estudos no centro ten garantida a permanencia. En caso de presentar a solicitude noutro centro, debe comunicalo.
  • Todo o alumnado poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar. Unha vez presentada unha solicitude, para renunciar a ela deberá facerse expresamente indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude a presentar.
  • O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito (no que está matriculado nese momento), e identificará o centro de adscrición que solicita.
  • En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8 da Orde que o regula.
 • Formalización e presentación da solicitude de admisión e a documentación. Pode facerse:
  • Cubrindo directamente o impreso de solicitude de admisión ou creándoo a través da aplicación admisiónalumnado, a través do menú Solicitudes, Admisión, Crear solicitude de admisión. Feito iso, débese:
   • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo escollido en primeiro lugar.
   • Ou ben, se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
  • Xunto coa solicitude debe entregarse tamén:
   • Fotocopia do DNI do alumno/a.
   • Renda anual per cápita da unidade familiar (debe estar cuberto o apartado na solicitude. Só é necesario presentar documentación no caso de non consentir a consulta).
   • Certificado de convivencia.
   • Para Bacharelato: certificación académica.
  • E, de ser o caso, debe acompañarse de:
   • Certificado ou comprobación de irmás/áns matriculadas/os no centro.
   • Certificado de nai, pai ou titor/a legal traballador do centro.
   • Certificado da empresa por proximidade do centro ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es legais
   • Certificado de familia numerosa ou condición de familia monoparental.
   • Certificado de discapacidade da alumna ou alumno ou membro da unidade familiar.
   • Certificado de nacemento de irmáns por parto múltiple.
   • Sentencia acreditativa de vítima de violencia de xénero ou vítima de terrorismo.
   • Resolución da sentencia de separación.
 • Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados: 10 días hábiles a partir do 21 de marzo.
 • Data de publicación das listaxes de alumnado admitido e non admitido: as listaxes serán publicadas no taboleiro da Secretaría do centro, podendo consultarse tamén a información a través de Chave 365.
  • Listaxe provisional: 25 de abril.
  • Prazo para formular reclamación: nos cinco días hábiles seguintes.
  • Listaxe definitiva: 15 de maio. 
  • Segundo o artigo 36 da Orde, contra a listaxe definitiva, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • Prazo para formalizar a matrícula: para todo o alumnado, do 23 de xuño ao 7 de xullo de 2024. 
 • Centros adscritos: 
  • CEIP Nº1
  • CEIP Nº2
  • CEIP Pazos de Reis
  • CEIP Randufe
 • Área de influenza do centro: é o casco urbán e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas. En Bacharelato, todos os alumnos do concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión. 
 • Servizo de transporte. Regulado pola Instrución conxunta 1/2022. Os alumnos que vivan a máis de dous quilómetros do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato poderá usar o transporte sempre que haxa prazas libres dispoñibles (máis información na web do centro, na sección Secretaría, Transporte). O instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: 
LIÑA ITINERARIO HORA DE INICIO
XG85900701 FRINXO, CIRCOS, EIRADO, SEIXAL, VIRXE DO CAMIÑO, TUI (MAGNOLIA), MERCADO DE ABASTOS, IES SAN PAIO 07.55 H
XG85900901 RANDUFE CRUZ, RANDUFE COLEXIO, CRUCEIRO DO MONTE, CEIP DE RANDUFE, IES SAN PAIO 08.25 H
XG85901601 VILAPOUCA, SAÍDES, ANTA ARRIBA, ANTA ABAIXO, CRUCE SOBRADA, TOXEIRA, REGUEIRO (AREAS), GAIOS, SAN MARTIÑO (GADIS), IES SAN PAIO 08.05 H
XG85902201 ROTONDA GUILLAREI, SOUTO III, SAMBADE, CRUZ, DEVESA ARRIBA, DEVESA ABAIXO, IGREXA MALVAS, PADERNE, VILANOVA, IGREXA PEXEGUEIRO, FONTESECA, PARADOR, MARCO, IES SAN PAIO 07.48 H

 

 • Matrícula subsidiaria. A matrícula para os postos escolares adxudicados subsidiariamente, farase logo de celebrada a comisión de escolarización, a partir do 10 de xullo.
 • A admisión e posterior matriculación no centro educativo implicará respectar o proxecto educativo, así como as normas de organización e funcionamento do mesmo.
 • Máis información: na aplicación admisiónalumnado poderá consultarse:
  • o cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula.
  • A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.
  • A relación do alumnado de cada curso, co número de solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.
  • O estado de tramitación da solicitude presentada, utilizando o número da mesma e o número de DNI da persoa solicitante.
  • A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e a Chave365. 

 

A dirección.

Data: 
Mar, 16/01/2024 - 08:51
Data: 
Mar, 16/01/2024 - 14:51

Proceso de Admisión Curso 2023/24

Orde de 21 de outubro de 2022 regula o novo proceso de admisión de alumnado en centros escolares sostidos con fondos autonómicos para o curso 2023/24, co seguinte calendario:

 • Do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2023: prazo de reserva para o alumnado que finaliza etapa nun centro e pasa a outro.
 • 22 de febreiro de 2023: publicación da listaxe de alumnado con posto reservado.
 • Antes do 1 de marzo: sorteo público para os efectos de desempate.
 • Do 1 ao 20 de marzo de 2023: prazo de solicitude de reserva para o alumnado que se incorpora por vez primeira ao sistema educativo galego ou para os que cambian de centro de maneira voluntaria.
 • 25 de abril de 2023: publicación da listaxe provisional de admitidos. Cinco días hábiles para formular reclamacións a partir do día seguinte da súa publicación. 
 • 15 de maio de 2023: publicación da listaxe definitiva de admitidos.
 • 23 de xuño a 7 de xullo de 2023: unha vez admitido, prazo de formalización de matrícula.

A continuación, exponse TODA A INFORMACIÓN DO PROCEDEMENTO, tal e como se establece na Orde, e que tamén pode consultarse no taboleiro da Secretaría do centro ou na aplicacion admisiónalumnado: 

 • NormativaO procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase na Orde de 21 de outubro de 2022, pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Prazo de presentación das solicitudes de reserva de praza: do 14 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2023 para o alumnado que finaliza etapa nun centro ou colexio adscrito e pasa a outro, tendo que presentar a solicitude de reserva de praza, o que se pode facer:
  • a través da aplicación informática admisiónalumnado,
  • a través da sede electrónica da Xunta de Galicia,
  • ou ben cubrindo o impreso de solicitude e presentándoo físicamente e en prazo na Secretaría do centro.
  • O alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel e non ten que solicitar reserva de praza cada ano
 • Data de publicación da listaxe do alumnado con posto reservado: 22 de febreiro.
 • Prazo de presentación das solicitudes de admisión: para o resto do alumnado, do 1 ao 20 de marzo. INFORMACIÓN A COÑECER PREVIAMENTE:
  • O alumnado que xa cursa estudos no centro ten garantida a permanencia. En caso de presentar a solicitude noutro centro, debe comunicalo.
  • Todo o alumnado poderá presentar solicitude de admisión, pedindo ata seis centros por orde de preferencia, e alegar os criterios de admisión que pretenda que se lle valoren. Esta solicitude de admisión dirixirase ao centro solicitado en primeiro lugar. Unha vez presentada unha solicitude, para renunciar a ela deberá facerse expresamente indicándoo no recadro correspondente da nova solicitude a presentar.
  • O alumnado que teña prioridade para continuar estudos nun centro de adscrición pode exercer o seu dereito á reserva de praza presentando solicitude de reserva no centro adscrito (no que está matriculado nese momento), e identificará o centro de adscrición que solicita.
  • En todo caso, a solicitude de reserva ou de admisión é única para cada alumno/a e ten carácter vinculante. A súa presentación implica que son certos os datos indicados nela. A existencia dunha solicitude de admisión presentada en prazo sen renunciar expresamente á anterior e, así mesmo, a existencia dunha solicitude de admisión sen ter renunciado á praza reservada a 28 de febreiro (este incluído) poderán ser causa de perda do dereito a participar no procedemento nos termos previstos no artigo 8 da Orde que o regula.
 • Formalización e presentación da solicitude de admisión e a documentación. Pode facerse:
  • Cubrindo directamente o impreso de solicitude de admisión ou creándoo a través da aplicación admisiónalumnado, a través do menú Solicitudes, Admisión, Crear solicitude de admisión. Feito iso, débese:
   • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo escollido en primeiro lugar.
   • Ou ben, se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
  • Xunto coa solicitude debe entregarse tamén:
   • Fotocopia do DNI do alumno/a.
   • Renda anual per cápita da unidade familiar (debe estar cuberto o apartado na solicitude. Só é necesario presentar documentación no caso de non consentir a consulta).
   • Certificado de empadroamento.
   • Para Bacharelato: certificación académica.
  • E, de ser o caso, debe acompañarse de:
   • Certificado ou comprobación de irmás/áns matriculadas/os no centro.
   • Certificado de nai, pai ou titor/a legal traballador do centro.
   • Certificado da empresa por proximidade do centro ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es legais
   • Certificado de familia numerosa ou condición de familia monoparental.
   • Certificado de discapacidade da alumna ou alumno ou membro da unidade familiar.
   • Certificado de nacemento de irmáns por parto múltiple.
   • Sentencia acreditativa de vítima de violencia de xénero ou vítima de terrorismo.
   • Resolución da sentencia de separación.
 • Prazo de presentación da documentación xustificativa dos criterios de baremo alegados: 10 días hábiles a partir do 21 de marzo.
 • Data de publicación das listaxes de alumnado admitido e non admitido: as listaxes serán publicadas no taboleiro da Secretaría do centro, podendo consultarse tamén a información a través de Chave 365.
  • Listaxe provisional: 25 de abril.
  • Prazo para formular reclamación: nos cinco días hábiles seguintes.
  • Listaxe definitiva: 15 de maio
  • Segundo o artigo 36 da Orde, contra a listaxe definitiva, as persoas interesadas poderán interpor recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación.
 • Prazo para formalizar a matrícula: para todo o alumnado, do 23 de xuño ao 7 de xullo de 2023
 • Centros adscritos: 
  • CEIP Nº1
  • CEIP Nº2
  • CEIP Pazos de Reis
  • CEIP Randufe
 • Área de influenza do centro: é o casco urbán e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas. En Bacharelato, todos os alumnos do concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión. 
 • Servizo de transporte. Regulado pola Instrución conxunta 1/2022Os alumnos que vivan a máis de dous quilómetros do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato poderá usar o transporte sempre que haxa prazas libres dispoñibles (máis información na web do centro, na sección Secretaría, Transporte). O instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: 
LIÑA ITINERARIO HORA DE INICIO
XG85900701 FRINXO, CIRCOS, EIRADO, SEIXAL, VIRXE DO CAMIÑO, TUI (MAGNOLIA), MERCADO DE ABASTOS, IES SAN PAIO 07.55 H
XG85900901 RANDUFE CRUZ, RANDUFE COLEXIO, CRUCEIRO DO MONTE, CEIP DE RANDUFE, IES SAN PAIO 08.25 H
XG85901601 VILAPOUCA, SAÍDES, ANTA ARRIBA, ANTA ABAIXO, CRUCE SOBRADA, TOXEIRA, REGUEIRO (AREAS), GAIOS, SAN MARTIÑO (GADIS), IES SAN PAIO 08.05 H
XG85902201 ROTONDA GUILLAREI, SOUTO III, SAMBADE, CRUZ, DEVESA ARRIBA, DEVESA ABAIXO, IGREXA MALVAS, PADERNE, VILANOVA, IGREXA PEXEGUEIRO, FONTESECA, PARADOR, MARCO, IES SAN PAIO 07.48 H

 

 • Matrícula subsidiaria. A matrícula para os postos escolares adxudicados subsidiariamente, farase logo de celebrada a comisión de escolarización, a partir do 10 de xullo.
 • A admisión e posterior matriculación no centro educativo implicará respectar o proxecto educativo, así como as normas de organización e funcionamento do mesmo.
 • Máis información: na aplicación admisiónalumnado poderá consultarse:
  • o cronograma coas datas dos trámites principais do procedemento de reserva, admisión ordinaria e matrícula.
  • A previsión de postos escolares dispoñibles e as súas modificacións.
  • A relación do alumnado de cada curso, co número de solicitude de admisión asignado pola aplicación admisionalumnado no momento da súa gravación.
  • O estado de tramitación da solicitude presentada, utilizando o número da mesma e o número de DNI da persoa solicitante.
  • A listaxe do alumnado con posto reservado e a listaxe provisional e definitiva do alumnado admitido coa puntuación total e do alumnado non admitido, utilizando calquera dos mecanismos de identificación admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluíndo o certificado dixital e a Chave365. 

 

A dirección.

Data: 
Sáb, 14/01/2023 - 04:00

Proceso de Admisión Curso 2022/2023

 • NormativaO procedemento de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos regúlase na Orde do 12 de marzo de 2013, modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017, pola Orde do 18 de decembro de 2020, e pola Orde do 3 de febreiro de 2022.
 • Oferta de postos escolares. Premer aquí.
 • Prazo de presentación.
  • Reserva de Praza: o alumnado que xa está no IES San Paio ten garantida a súa permanencia nel sen necesidade de solicitar reserva de praza cada ano. O alumnado dos colexios adscritos ten que presentar a solicitude de reserva de praza entre o 11 de xaneiro e o 8 de febreiro no centro de orixe.
  • Solicitude de Admisión: para o resto do alumnado, do 1 ao 21 de marzo.
 • Formalización e documentos.
  • Impreso para cubrir a man
  • Aplicación admisiónalumnado  a través do menú Solicitudes, Admisión, Crear solicitude de admisión. Feito iso, pódese:
   • Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo que escollan para o seu fillo ou filla en primeiro lugar.
   • Se dispoñen de certificado dixital, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.
  • Xunto coa solicitude entregarase tamén:
   • Fotocopia do DNI do alumnado.
   • Renda anual per cápita da unidade familiar (debe estar cuberto o apartado na solicitude. Só é necesario presentar documentación no caso de non consentir a consulta)
   • Certificado de empadroamento
   • Para Bacharelato: certificación académica
  • E de ser o caso:
   • Certificado ou comprobación de irmás/áns matriculadas/os no centro.
   • Certificado de nai, pai ou titor/a legal traballador do centro.
   • Certificado da empresa por proximidade do centro ao lugar de traballo das/dos nais/pais ou titoras/es legais
   • Certificado de familia numerosa ou condición de familia monoparental.
   • Certificado de discapacidade da alumna ou alumno ou membro da unidade familiar.
   • Certificado de nacemento de irmáns por parto múltiple.
   • Sentencia acreditativa de vítima de violencia de xénero ou vítima de terrorismo.
   • Resolución da sentencia de separación.
 • Outros prazos
  • Data de sorteo público a efectos de desempate: última semana de febreiro e, en todo caso, antes do 1 de marzo.
  • Publicación de postos escolares vacantes: antes do 1 de marzo.
  • Presentación de documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos dous días seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión.
  • Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril.
  • Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio.
  • Formalización da matrícula en ESO e Bacharelato: 25 de xuño a 10 de xullo. 
 • Servizo de transporteOs alumnos que vivan a máis de 2 km do centro, na súa área de influenza, teñen un servizo de transporte escolar gratuíto mentres estean escolarizados na ESO. O alumnado que obteña praza nun centro distinto ao que lle corresponda, segundo as áreas de influenza, non terá dereito a este servizo complementario. O alumnado que curse bacharelato poderá usar o transporte sempre que haxa prazas libres dispoñibles (máis información aquí). O instituto ten catro itinerarios que cobren as áreas de influenza adscritas ao noso centro: O Seixal-Eirado-Circos-Frinxo-Virxe do Camiño-Magnolia Randufe-Cruceiro do Monte-Randufe colexio-Randufe cruz San Martiño-Gaios-Anta abaixo-Anta arriba-Regueiro-Toxeira-Cruce Sobrada-Vilapouca Marco-Sambade-Cruz-Devesa abaixo-Igrexa Malvas-Devesa arriba-Paderne-Vilanova-Fonteseca-Souto-Rotonda-Parador.
 • Duplicidade de solicitudes de admisión. Segundo o artigo 13 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos, lémbrase que:
  • Só se prode presentar unha única solicitude no centro no que se solicita praza en primeiro lugar. A presentación dunha nova solicitude nun mesmo centro, anula a primeira.
  • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.
  • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.
 • Centros adscritos e área de influenza do centroA área de influenza do centro é a que corresponde aos catro centros adscritos (CEIP Nº 1, CEIP Nº 2, CEIP Randufe e CEIP Pazos de Reis): casco urbán e parroquias de Randufe, Pazos de Reis, Areas, Pexegueiro e Malvas. En Bacharelato, todos os alumnos do concello teñen a mesma puntuación cando opten a prazas de admisión.
 • Listaxes de admitidos e non admitidos, provisionais e definitivas.
  • Serán publicadas no taboleiro da Secretaría do centro.
  • Pode consultarse a información a través de Chave365.
  • Segundo o art.32, contra a relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación. A resolución da persoa titular da xefatura territorial porá fin a vía administrativa. Na notificación desta resolución á persoa interesada deberá indicarse expresamente que contra a mesma cabe interpoñer recurso potestativo de reposición ou recurso contencioso-administrativo, o órgano competente e o prazo para a súa interposición.
Distribuir contido


by Dr. Radut