CEIP Ponte dos Brozos

Benvidas e benvidos ao Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 

Código de centro:  15000363   

Enderezo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.escorreo-e

Matrícula do NOVO alumnado admitido para o curso 2021-2022

O NOVO ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2021-22  formalizará a matrícula:

IMPORTANTE. A FAMILIAS SERÁN CITADAS A TRAVÉS DO TELÉFONO QUE APARECE NA SOLICITUDE DE ADMISIÓN.

  • do 21 ao 30 de xuño de 2021, ambos inclusive
  • documentación a entregar:

Poden descargar aquí o impreso ou recollelo na conserxería do centro.

 

 

  • Se solicitan Comedor Escolar, deben tramitalo coa ANPA do Centro. Abrir contacto.

 

  • Se solicitan Transporte Escolar,

 

Usuarios lexítimos de transporte. Ver paradas e descargar impreso

 

Usuarios excepcionais. Ver paradas e descargar impreso

 

 

Lembramos que o alumnado que xa está actualmente no centro NON debe realizar ningún trámite de matrícula.

AXUDAS LIBROS E MATERIAL ESCOLAR EDUCACION PRIMARIA CURSO 2021-22

Venres 21 de maio de 2021

AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2021/2022. Educacion Primaria

Abrir enlace 

Resumo e datos da renda familiar (2019)

 

PRAZO: dende o venres 21 de maio ate o martes 22 de xuño (inclusive)

PRESENTACIÓN

- As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica. Abrir enlace  e acceder coa Chave365. 
- Opcionalmente, poderanse entregar as solicitudes presencialmente no centro.

Entrega presencial de 9.30 a 12.00 horas con CITA PREVIA no teléfono 650977667

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:

a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar. Deben asinar todos os membros da unidade familiar)

b) Orixinal e Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.

En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais da copia do libro de familia a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor. (Coa custodia compartida deben asinar os dous proxenitores)

c) Certificado de discapacidade do/da alumno/a ou calquera membro da familia non expedido pola Administración autonómica.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e ) No caso de que o pai e nai carezan de DNI ou NIE ou, no caso de non ter libro de familia: Certificado ou volante de convivencia onde figuren os membros da unidade familiar a 31 de decembro de 2019.

 

Agradecemos que revisen toda a documentación e sinaturas antes de entregar a solicitude no centro. 

Imprimir anexos aqui ou, poden recollerse na conserxería do centro.

CALENDARIO DE PRAZOS

  • Entrega de documentación: ate o 22 de xuño (inclusive)

  • Resolución provisional: 6 de xullo. Informaremos nesta web e Telegram.

  • Resolución definitiva: 13 de xullo. Informaremos nesta web e Telegram.

  • Tanto os vales concedidos como os libros de texto de préstamo serán entregados no mes de Setembro (Informarase nesta web e telegram)

 ACLARACIONS SOBRE A AXUDA 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA ADMISIÓN ALUMNADO

xoves 13 de maio de 2021

 

Publicamos no dia de hoxe, a resolución definitiva de novo alumnado admitido e non admitido para o curso 2021-2022.

 

Non houbo variacións con respecto ás listaxes provisionais  

 

A formalización de matrícula será do luns 21 ata o mércores 30 de xuño, ambos inclusive.

Publicaremos próximamente,  toda a información da matrícula nesta mesma web.

ABERTO O PRAZO PARA REALIZAR O CAMBIO DA ÁREA OPTATIVA DE ENSINANZAS RELIXIOSAS PARA O CURSO 2021/2022

Do 10 ao 21 de maio (ambos inclusive) queda aberto o prazo para realizar o cambio de materias optativas para o alumnado XA matriculado no centro.

Para efectuar o cambio deben entregar na Secretaría do centro o impreso debidamente cumprimentado de 9:30 a 12:30, solicitando cita previa no mesmo horario no teléfono 881.960.506.

IMPRESO: descargar aquí ou solicitalo na conserxería do centro sen cita previa dende o día 7 de maio.

APERTURA DO PRAZO PARA SOLICITUDE DE TRANSPORTE ESCOLAR. CURSO 21/22

Prazo: Do 10 ao 21 de maio (ambos inclusive)

Lugar: Secretaría do centro de 9:30 a 12:30, previa cita ou envialo por mail ao enderezo administracion@pontedosbrozos.gal

Petición de cita: de 9:30 a 12:30 no teléfono 881.960.506

SOLICITANTES:

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO LEXÍTIMO (domicilio a máis de 2 km.) durante o curso 2020/2021: NON teñen que facer nova solicitude.

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO EXCEPCIONAL durante o curso 2020/2021: SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

Alumnado que xa está no centro, non usa transporte neste curso, e quere facer uso do transporte, tanto excepcional como lexítimo, para o seguinte curso SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

 Alumnado de nova incorporación ao sevizo de transporte ou alumnado que necesite cambiar de parada: SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2021/2022

Alumnado NOVO no centro: realizará a solicitude no momento da matrícula.

Os usuarios que causen baixa para o curso 2021/2022 deberán comunicalo na Secretaría ANTES do 28 de maio.

DOCUMENTOS A PRESENTAR COAS SOLICITUDES: Impreso (poden descargalo aquí : usuarios excepcionais ou usuarios lexítimos,  ou solicitalo na conserxería do colexio, sen cita previa) e volante de empadroamento simple.

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2021-2022

Con data de 22 de abril de 2021,  informamos da Publicación da Resolución Provisional de alumnado admitido para o curso 2021-22

 

AVISO: As listaxes están publicadas no taboleiro interior do SECRETARIA DO CENTRO pois pola Lei de Protección de Datos, o centro non pode difundirlas na web.

Se o precisan, poden consultarse na secretaria do centro, de 09:30 a 12:00. Non é preciso pedir cita. 

 
 

CURSO 2021-22

Nº de solicitudes

Resolución Provisional

4º Educación Infantil

97

96 ADMITIDAS e 

1 excluída por presentación doutra solicitude noutro centro (Duplicidade)

5º Educación Infantil

8

TODAS ADMITIDAS

6º Educación Infantil

3

TODAS ADMITIDAS

1º Educación Primaria

3

Baremadas: 

2 admitidas /1 excluída.

2º Educación Primaria

1

TODAS ADMITIDAS

3º Educación Primaria

0

4 RESERVAS DAS UNITARIAS ADMITIDAS

4º Educación Primaria

1

TODAS ADMITIDAS

5º Educación Primaria

0

 

6º Educación Primaria

0

 
 
Prazo de reclamacións ao resultado listaxe provisional: ata o xoves día 29 de abril.

Lugar: secretaría de 09:30 a 12:00 

Resolución definitiva: publicarase antes do 15 de maio.

FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA, do 20 ao 30 de xuño.: Informaremos nesta mesma páxina web da súa formalización.

Distribuir contido