Web do Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 

Código de Centro:  15000363   

correo-e

 


3 plataforma iinovacion
accesit
     

 

LISTAXE DEFINITIVO AXUDAS LIBROS

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL E LIBROS DO CURSO 2019- 20.

Listaxe definitiva de solicitudes para recoller o vale

Recollida en horario 09:30 a 12:30 na secretaría do centro  do 12 de ao 19 de xullo, ambos inclusive, ou ben a partir do 2 de setembro.

Poden recoller os pais do alumno presentando DNI/NIE 

Listaxe definitiva de admitidos Fondo Solidario ( de 3º, a 6º de Primaria).

Os libros adxudicados de 3º a 6º de Primaria serán entregados polos titores/-as durante os primeiros días de clase.

Listaxe de solicitudes excluídas.

Resolución PROVISIONAL de solicitudes de axudas de libros, material e fondo solidario de libros de texto. Curso 2019-2020

1)Listaxe Provisional de axudas para a adquisición de libros de 1º e 2º e material (Vales) 

2)Listaxe provisional de admitidos en fondo libros (de 3º a 6º Primaria)

Este reparto é provisional, pode sufrir cambios. Na resolución definitiva coñeceranse qué libros de texto se adxudican.

3)Listaxe provisional de excluídos de fondo libros.

O período de reclamación das listaxes anteriores é de dous días dende a súa publicación (prazo até o día 9 de xullo inclusive).

A resolución definitiva será publicada o 11 de xullo.

Pode consultarse na web do centro ou no taboeiro de anuncios do pavillón administrativo.

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2019-2020 E REUNIÓN COAS FAMILIAS DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA DO ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2019-2020

 Prazo: do 20 de xuño ao 1 de xullo, ámbolos dous inclusive.

Para formalizar a matrícula hai que presentar na secretaría do centro:

Impreso de matrícula cuberto e asinado por algún dos proxenitores ou titores/as legais.

Dúas fotografías tamaño carné co nome do alumno/a escrito por detrás.

Fotocopia da tarxeta sanitaria do alumno/a.

Volante de empadroamento actual.

O impreso de matrícula pódese recoller na secretaría do centro ou descargarse dende aquí.

No impreso deben sinalar se seleccionan relixión (cal delas) ou atención educativa.

Se solicitan transporte escolar, na secretaría entregaráselles o formulario correspondente.

REUNIÓN COAS FAMILIAS DE ALUMNADO DE NOVO INGRESO

Lugar: Centro Cívico e Social

Día : 25 xuño

Hora: 16:30 h.

Folleto alumnado de 4º de educación infantil

Folleto de alumnado de novo ingreso  

Revista do centro : PONTE AO DÍA 2018-2019

Xa estamos de volta por aqui  coa derradeira edición da revista do centro Ponte ao día. Bótadelle unha ollada e poederedes ver algunhas das moitas cousas que fixemos no colexio ao longo do curso 2018-2019.Esperamos sexa do voso gusto

 

Grazas a todos/as pola colaboración.

Pica na imaxe para descargar a revista

Inicio do prazo de presentación de solicitudes para as axudas de material e libros e da participación no fondo solidario de libros do curso 2019-20.

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

RESUMO:

1. Esta orde ten por obxecto para o curso 2019/20 o procedemento ED330B relativo a:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria e en Educación Especial

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria e Educación Especial.

Asignación de contías e fondo solidario de libros: Ver Artigo 2

Renda per cápita da unidade familiar: Ver Artigo 3

Membros computables da unidade familiar:Ver  Artigo 4

2. Prazo de entrega e formalización  da solicitude:

a) Presencial no centro: do 21 de maio ao 21 de xuño (inclusive). Pode recollerse a solicitude no centro ou descargarse dende aquí.

Galego

Castelán

Horario de  secretaría do centro: de 09:30 a 12:30

b) Telemática: As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

3. Documentación para a presentación (Artigo 12)

a) Ademáis do Anexo I (solicitude) e Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), entregarase:

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

f) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

4. Resolución provisional publicarase en web e taboleiro do centro o 11 de xullo. 

ACLARACIÓNS

 

Distribuir contido