Benvidas e benvidos ao Ceip Ponte dos Brozos

Arteixo  A Coruña  Galicia

Vista da ponte dos brozos

Avda. Arsenio Iglesias, 34 (Sabón) 15142 Arteixo (  881 960 506 )

Código de centro:  15000363   

Enderezo electrónico: ceip.ponte.brozos@edu.xunta.escorreo-e

 

Canle de Telegram do Centro

SOLICITUDE TRANSPORTE ESCOLAR CURSO 2024-2025

Prazo: Do 15 de abril ao 13 de maio (ambos inclusive)

Lugar: Na secretaría do centro de 9:30 a 12:30 ou  por mail ao enderezo administracion@pontedosbrozos.gal

SOLICITANTES:

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO LEXÍTIMO (domicilio a máis de 2 km.) durante o curso 2023/2024: NON teñen que facer nova solicitude.

Alumnado que xa está no centro e é USUARIO EXCEPCIONAL durante o curso 2023/2024: SI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2024/2025

Alumnado que xa está no centro, non usa transporte neste curso, e quere facer uso do transporte, tanto excepcional como lexítimo, para o seguinte cursSI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2024/2025

 Alumnado de nova incorporación ao sevizo de transporte ou alumnado que necesite cambiar de paradaSI teñen que facer unha nova solicitude para o curso 2024/2025

Alumnado NOVO no centrorealizará a solicitude no momento da matrícula.

Os usuarios que causen baixa para o curso 2024/2025 deberán comunicalo na Secretaría ANTES do 21 de xuño.

DOCUMENTOS A PRESENTAR COAS SOLICITUDES: Impreso. Poden descargalo aquí : usuarios excepcionais ou usuarios lexítimos,  ou solicitalo na secretaría do colexio.

RESERVA DE PRAZA EN CENTROS ADSCRITOS

Unha vez rematado o prazo de reserva de praza para o curso 2024/25 en centros adscritos, comunicamos a resolución:

 

Reserva de praza para 3º de Primaria do alumnado procedente das escolas unitarias: todas admitidas.

Formalizarán neste centro a matrícula no mes de xuño. Informaremos do procedemento nesta mesma web.

 

- Reserva de praza para 1º da ESO no centro adscrito IES Manuel Murguíatodas admitidas.

Formalizarán no instituto a matrícula no mes de xuño

PROCESO DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO PARA O CURSO 2024-2025

1- CALENDARIO:

Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo, ambos inclusive.

Presentación da documentación de baremo, en caso de haber máis solicitudes que prazas (INFORMARASE DO PRAZO NESTA WEB)

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril do 2024

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas: antes do 15 de maio do 2024.

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria: do 20 ao 30 de xuño de 2024

 

2- FORMA DE PRESENTACIÓN:

1.    

     Cubrir a solicitude informáticamente e presentala asinada no centro.

2.    

     Cubrir a solicitude informáticamente e asinala en Sede Electrónica

3.    

     Cubrir a solicitude manualmente e entregala  asinada no centro

                        Descargar Impreso: Galego   Castelán

A partir do venres 1 de marzo, poden recoller o impreso na conserxería

 

Instruccións

 

3- DOCUMENTACIÓN:

 • Ademais do Impreso da solicitude de admisión
 • Copia e orixinal do libro de familia ou certificado de nacemento, DNI/NIE do alumno e os proxenitores ou documentación acreditativa do requisito de idade.
 • Volante de empadronamento colectivo.
 • Para alumnado procedente doutro centro deberán achegar tamén unha certificación de matrícula do centro de procedencia.
 • En caso de separación xudicial ou divorcio, deberán presentar o convenio regulador ou resolución xudicial.
 • Se solicitan unha praza para alumnado con NEAE (Necesidades Específicas de Apoio Educativo) achegarase a documentación que acredite as circunstancias que fundamentan esta petición, derivada de discapacidade física, psíquica ou sensorial, de sobredotación intelectual ou de trastornos graves da conduta.

4- ZONAS DE INFLUENCIA:

 • Santiago de Arteixo (Parcial)
 • Santa Mariña, Lañas
 • San Estevo, Larín
 • San Pedro, Armentón
 • San Xiao de Barrañán
 • Santo Tomé, Monteagudo
 • San Pedro, Sorrizo
 • Santaia, Chamín

VER A LISTAXE DE RÚAS E PARROQUIAS ÁS QUE LLES CORRESPONDE O CEIP PONTE DOS BROZOS

Centros adscritos:

 • IES  ao que estamos adscritos para Educación Secundaria: IES Manuel Murguía.
 • Centros adscritos: EEI de A Lagoa, EEI de Rorís, EEI de Larín de Arriba.

5- PRAZAS VACANTES

4º EDUCACIÓN INFANTIL

80

5º EDUCACIÓN INFANTIL

2

6º EDUCACIÓN INFANTIL

0

1º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

2º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

3º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

5º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

0

 

 

6- CRITERIOS DE BAREMACIÓN  

Deben marcar os criterios que alegan para que se teñan en conta no caso de que haxa que baremar as solicitudes de admisión. Se non se indica nada nun criterio, non se terá en conta.

Para o criterio da renda éste debe vir cuberto cos datos.

 VER ANEXO

 

7- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS DO CENTRO

O horario lectivo do centro é: de 09:30 a 14:30. 

Xestionado pola ANPA Ponte dos Brozos: madrugadores, comedor, extraescolares en merenda   

Contacto ANPA

 

Transporte escolar, xestionado polo centro. Solicítase no momento de formalizar a matrícula.

 • Liña 1: Portegaza, Campolongo, Rorís, Anzobre, Barreiros, Igrexario Monteagudo, Igrexario Santaia e Santaia.
 • Liña 2: Barrañán-Ponte, Chamín de Abaixo, Chamín do Medio, Chamín  de Arriba, Folgueira, Moucho-Sorrizo, Seixo-Sorrizo, Eirís-Sorrizo, Campo-Sorrizo, Alvite.
 • Liña 3: Campo, Pata, Seara.
 • Liña 4: Rañal 1, Rañal 2, Lañas de Abaixo, Lañas de Arriba, Lañas-Hermida, Anida, Rexidoiros, Coque, Godón, Paiosaco, Pedra, Mirón.  

Importante sobre o servizo de transporte:

 • Non teñen dereito a este servizo complementario os alumnos/as que, estando domiciliados nas áreas de influencia doutros centros, decidan solicitar praza neste. (Art. 6. Orde de 12 de marzo de 2013).
 • Só ten dereito a este servizo o alumnado domiciliado a máis de 2 Km. do centro, pero dentro da zona de influencia do mesmo.
 • A Xefatura Territorial poderá conceder, previa solicitude, autorización excepcional para alumnado domiciliado a unha distancia do Centro inferior a 2 Km. e superior a 1 Km. Estas autorizacións concederanse en precario e serán revogables. (Punto 3. Instrución 3/2012)

8- OBSERVACIÓNS:

 • A solicitude de admisión será única e vinculante, poderá conter ata seis centros, por orde de preferencia e presentarase no centro indicado en primeiro lugar.
 • O alumnado matriculado no CEIP Ponte dos Brozos, que presente solicitude de admisión noutro centro deberá informarnos.
 • No caso de separación ou divorcio, será necesaria a sinatura de ambos proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo, a un deles. En ambos casos, será necesario presentar xunto coa solicitude de admisión a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.
 •  Darán lugar á perda do dereito de prioridade:
  • A presentación da solicitude fóra de prazo.(Considérase fóra de prazo as entregadas entre o 21de marzo e o 18 de maio)
  • A presentación de máis dunha solicitude, en distintos centros.
  • As solicitudes que conteñan datos que non se axusten ás circunstancias reais do alumno/a.
  • As solicitudes que estean acompañadas por documentación que reflicta datos que non se axusten ás circunstancias reais.

9- LEXISLACIÓN

AVISO ENTROIDO CURSO 2023-2024

Por mor das condicións meteorolóxicas previstas para mañá venres, suspéndese o desfile de Entroido.

 

BOLAS SOLIDARIAS DE NADAL DO CCA

Como cada ano, o centro participa na campaña solidiaria do Centro Comercial Aberto. Podedes achegarvos aos etablecmentos participantes e recoller as bolas de nadal feitas polas vosas fillas e fillos e intercambialas por alimentos. 

A continuación achegamos o listado falicitado polo CCA para que poidades consultar onde se atopan as bolas de Nadal. 

Listado

Aproveitamos a ocasión para desexarvos Bo Nadal.

Distribuir contido