Secretaría

LISTAS USUARIOS SERVICIO DE TRANSPORTE. CURSO 2019/20

IMPORTANTE

No caso dos usuarios excepcionais*, as listaxes son provisionais

*prazas suxeitas á demanda de usuarios lexítimos

O PERIODO DE RECLAMACIÓNS SOBRE AS LISTAXES DO TRANSPORTE SERÁ DO 16 AO 19 DE XULLO (HORARIO DE 10:00 A 12:00 HS.) E A PARTIR DO 3 DE SETEMBRO.

 

CAMBIOS NAS RUTAS

 Dende o mes de setembro, as paradas Rañal 1 e Rañal 2 pasarán a formar parte da liña número 3.

O horario das paradas da liña 3 concretarase en setembro.

LISTAXE DEFINITIVO AXUDAS LIBROS

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE MATERIAL E LIBROS DO CURSO 2019- 20.

Listaxe definitiva de solicitudes para recoller o vale

Recollida en horario 09:30 a 12:30 na secretaría do centro  do 12 de ao 19 de xullo, ambos inclusive, ou ben a partir do 2 de setembro.

Poden recoller os pais do alumno presentando DNI/NIE 

Listaxe definitiva de admitidos Fondo Solidario ( de 3º, a 6º de Primaria).

Os libros adxudicados de 3º a 6º de Primaria serán entregados polos titores/-as durante os primeiros días de clase.

Listaxe de solicitudes excluídas.

Resolución PROVISIONAL de solicitudes de axudas de libros, material e fondo solidario de libros de texto. Curso 2019-2020

1)Listaxe Provisional de axudas para a adquisición de libros de 1º e 2º e material (Vales) 

2)Listaxe provisional de admitidos en fondo libros (de 3º a 6º Primaria)

Este reparto é provisional, pode sufrir cambios. Na resolución definitiva coñeceranse qué libros de texto se adxudican.

3)Listaxe provisional de excluídos de fondo libros.

O período de reclamación das listaxes anteriores é de dous días dende a súa publicación (prazo até o día 9 de xullo inclusive).

A resolución definitiva será publicada o 11 de xullo.

Pode consultarse na web do centro ou no taboeiro de anuncios do pavillón administrativo.

Inicio do prazo de presentación de solicitudes para as axudas de material e libros e da participación no fondo solidario de libros do curso 2019-20.

ORDE do 3 de maio de 2019 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso escolar 2019/20 (código de procedemento ED330B).

RESUMO:

1. Esta orde ten por obxecto para o curso 2019/20 o procedemento ED330B relativo a:

a) A participación no fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria.

b) A convocatoria de axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria e en Educación Especial

c) A convocatoria de axudas para adquirir material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria e Educación Especial.

Asignación de contías e fondo solidario de libros: Ver Artigo 2

Renda per cápita da unidade familiar: Ver Artigo 3

Membros computables da unidade familiar:Ver  Artigo 4

2. Prazo de entrega e formalización  da solicitude:

a) Presencial no centro: do 21 de maio ao 21 de xuño (inclusive). Pode recollerse a solicitude no centro ou descargarse dende aquí.

Galego

Castelán

Horario de  secretaría do centro: de 09:30 a 12:30

b) Telemática: As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica nos formularios normalizados dispoñibles na aplicación informática «fondolibros» (https://www.edu.xunta.es/fondolibros) a través da sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

3. Documentación para a presentación (Artigo 12)

a) Ademáis do Anexo I (solicitude) e Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar), entregarase:

b) Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Nos casos en que non teñan libro de familia ou este non reflicta a situación a 31 de decembro de 2017, poderán acreditar o número de membros utilizando, entre outros, algún dos seguintes medios:

1º. Sentenza xudicial de separación ou divorcio ou, de ser o caso, convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.

2º. Certificado ou volante de convivencia.

3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.

Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia en que deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.

c) Certificado do grao de discapacidade do/a alumno/a ou calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.

d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.

e) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.

f) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou titor ou titores carezan de DNI e NIE. 

4. Resolución provisional publicarase en web e taboleiro do centro o 11 de xullo. 

ACLARACIÓNS

 

PERÍODOS NON LECTIVOS CURSO 2018-2019

PERÍODOS NON LECTIVOS

INFORMACIÓN A NAIS/PAIS/TITORES LEGAIS

Curso: 2018/2019

Segundo a Orde do 28 de maio de 2018 (DOG do 8 de xuño de 2018) establécese:

1. PERÍODOS DE VACACIÓNS:

 NADAL: desde o día 22 de decembro de 2018 ata o día 7 de xaneiro de 2019, ambos inclusive.

 ENTROIDO: días 4, 5 e 6 de marzo de 2019.

 SEMANA SANTA: desde o día 13 ata o 22 de abril de 2019, ambos inclusive.

2. DÍAS NON LECTIVOS:

 Ademais das festas de ámbito estatal, son días non lectivos os festivos así declarados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da devandita consellería.

 Días non lectivos solicitados por razóns de tradición, costume ou conveniencia pedagóxica: 2 de novembro de 2018 e 20 de maio de 2019.

 Establécese o Día do Ensino coa consideración de non lectivo para efectos académicos 7 de decembro de 2018.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO,E AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2018-2019 (CORREXIDAS)

LISTAXES DEFINITIVAS

Fondo solidario de libros de texto ( 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria), e axudas para a adquisición de libros de texto (1º e 2º de educación primaria), e axudas para a adquisición de material escolar (todos os cursos de educación primaria).

Pódense recoller os vales ata o 20 de xullo en horario de 10 a 12 hs.  e a partir do 3  de setembro en horario de 9:30 a 12:30 hs.

Distribuir contido