Fondo, Axudas libros e material escolar

NOVAS

Fondo Solidario de libros de texto

e as Axudas para adquirir libros de texto

e Material escolar

para o curso 2024/2025.

 

ORDE do 7 de maio de 2024

 

CADRO RESUMO FONDO E AXUDAS

 

 • O alumnado de 5º e 6º de Primaria está excluído da axuda para Libros de texto e tamén do Fondo de Libros xa que están incluídos no Proxecto E-DIXGAL. Sen embargo, SI poden solicitar a axuda para material escolar.

 • O alumnado de 3º e 4º de Primaria poden solicitar o FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, o cal se asignará por orde inversa á renda per cápita da unidade familiar ata esgotar existencias do centro.

 • As axudas para o material escolar está destinada a todo primaria, tendo en conta a renda per cápita do cadro anterior asignarase 75€ ou 60€.

  MODO DE PRESENTACIÓN DAS SOLICITUDES

 • De forma presencial no centro, previamente dende a secretaría do mesmo entrégase a solicitude (ED330B) para cumprimentar e adxuntar a documentación necesaria fotocopiada e coa orixinal para cotexar.

 • De forma presencial no centro, pero cumprimentada dixitalmente a solicitude ED330B (Anexo I e Anexo II) a través da Aplicación FONDOLIBROS. Posteriormente, imprímense e entréganse en secretaría.

 • De forma telemática, a través da Sede Electrónica da Xunta de Galicia empregando a Chave 365 ou Certificado Dixital.

 

DOCUMENTACIÓN

 ( cando se autorice a consulta telemática)

 • Impreso da solicitude (ED330B) o Anexo I e Anexo II.
 • Copia do libro de familia ou equivalente onde figuren todos os membros computables. (Situación real a 31 de decembro de 2022).
 • E de ser o caso, sería necesario presentar tamén:
 • Sentenza xudicial de separación e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
 • Certificado de convivencia se a sentenza e o convenio non representan a situación real.
 • Documentación xustificativa de violencia de xénero.
 • Certificado do grao de discapacidade, se o órgano non pertence á Xunta de Galicia.
 • Certificado de defunción, de ser o caso.

PRAZOS PARA PRESENTAR SOLICITUDES

 

Do 21 de maio ao 21 de xuño.

 

PUBLICACIÓNS FONDO SOLIDARIO

As listaxes publicaranse única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

Así mesmo, as persoas solicitantes poderán acceder por vía electrónica ao seu expediente, a través da aplicación FONDOLIBROS, empregando a Chave 365 ou o Certificado Dixital.

Datas límites:

 LISTAXES PROVISIONAIS (3º e 4º) 12 de xullo 2024.

RECLAMACIÓN ÁS LISTAXES PROVISIONAIS: 2 días seguintes á súa publicación.

LISTAXES DEFINITIVAS (3º e 4º) 26 de xullo 2024.