Plan Dixital

Plan Dixital

De acordo coa Resolución do 3 de setembro do 2021, da Secretaría xeneral de Educación e Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o deseño, elaboración e implementación del Plan Dixital nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia para o curso 2021-2022, o Plan Dixital será aprobado pola dirección do centro unha vez oído o claustroe será elevado como informe ao Consello Social.

Podes consultar o Plan Dixital na seguinte ligazón.

Plan Dixital 23-24

Distribuir contido