Skip to Content

Becas e axudas para estudos postobrigatorios

A convocatoria de becas dirixidas ao alumnado de ensinanzas postobrigatorias: BAC, FP grao medio e superior, curso de acceso e preparación para probas de acceso á FP, Ensinanzas artísticas profesionais e superiores, Ensinanzas de idiomas en Escolas Oficiais, Ensinanzas deportivas, estudos relixiosos superiores, Universidades e ademais FP de grao básico para o curso 2023/2024.

Prazo de presentación: do 27 de marzo ao 17 de maio de 2023, ás 24.00 horas, ambos inclusive.

As solicitudes de beca deberán presentarse, en todo caso, no prazo indicado no parágrafo anterior, aínda que dito prazo non coincida co prazo de matrícula correspondente.

Achegamos enlace á convocatoria e a páxina web do Ministerio onde está toda a información sobre as becas.

https://www.becaseducacion.gob.es/normativa/c/normativa.html

https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2023/2024

SOLICITUDES DE RESERVA E ADMISIÓN PARA O CURSO 2023/2024

RESERVA: Debe formalizala o alumnado de 6º de Primaria que cursa estudos nos centros adscritos ao IES Xograr Afonso Gómez; CEIP Frei Luís de Granada, CEIP Ricardo Gasset, CEIP de Samos e CEIP Eduardo Cela Vila. O prazo é do 15 de xaneiro ao 4 de febreiro e poderase realizar nalgunha das seguintes formas:

ADMISIÓN: Debe formalizala todo aquel alumnado que quere cambiar de centro ou cambia de etapa educativa a un centro ao que non está adscrito, é dicir, alumnado que está noutros colexios distintos dos mencionados no apartado de reserva. O prazo é do 1 ao 20 de marzo e entregarase no centro onde se quere solicitar admisión.

TRANSPORTE ESCOLAR: Ten dereito garantido o alumnado que procede dos centros adscritos. O resto do alumnado poderá usalo gratuítamente coa tarxeta xente nova.

COMEDOR ESCOLAR: O número de prazas foi medrando nos últimos anos podendo atender sempre todas as solicitudes.

 CARACTERÍSTICAS DA OFERTA EDUCATIVA

No IES Xograr Afonso Gómez pódese cursar a ESO, o Bacharelato de Ciencias e Tecnoloxía, Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais, o Bacharelato Xeral e o Ciclo Medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia.

O centro é de liña 3 (3 grupos por curso), polo que actualmente as rateos dos grupos están arredor dos 20 alumnos por aula.

O feito de ser un centro de liña 3 fai posible que se ofrezan todas as materias opcionais e distintas medidas de atención á diversidade como: apoios individualizados durante toda a ESO, agrupamentos flexibles de matemáticas e linguas en 1º e 2º da ESO, Programa de Diversificación Curricular en 3º e 4º da ESO, todos os itinerarios de 4º da ESO, 4 modalidades de Bacharelato (Ciencias e Tecnoloxía, Humanidades, Ciencias Sociais e Xeral) e a práctica totalidade das materias de modalidade e optativas dos distintos bacharelatos.

Aposta polos proxectos educativos de innovación cos seguintes programas en marcha:

EDIXGAL: Aposta por unha educación do século XXI na que se implanta unha metodoloxía activa que ten como centro ao alumnado. Cesión dun ordenador a cada alumno da ESO.

POLOS CREATIVOS: somos un dos centros pioneiros na súa implantación en Galicia. Os Polos Creativos son espazos de innovación educativa nos que se traballan as competencias STEM (Ciencia, Tecnoloxía e Matemática), a co-creación, a solución de problemas reais e o pensamento de deseño e habilidades. Para iso cóntase con espazos específicos e a dotación de equipamento especializado como robots, equipamento audiovisual de última xeración, tabletas, gafas de realidade virtual, impresoras e escaner 3D, cortadora laser, paneis dixitais, etc.

SECCIÓNS BILINGÜES: na materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º e 3º da ESO, e na materia de Xeografía e Historia de 2º da ESO, para acadar unha maior competencia lingüística en Inglés.

CONTRATOS PROGRAMA e PROA+: Programa de reforzo das materias instrumentais para o alumnado que o precise, CONVÍVE-T, IGUÁLA-T, INCLÚE-T, EDUEMOCIÓNA- T, EDUsaúde e EDUsostibilidade

EDUCACIÓN RESPONSABLE (Centro graduado): Programa da Fundación Botín que busca favorecer o crecemento físico, emocional, intelectual e social das persoas, e promove a comunicación e mellora da convivencia nos centros educativos.

SELO DE VIDA SAUDABLE: O centro obstenta desde o ano 2019 esta distinción do Ministerio de Educación que recoñece todas as iniciativas levadas a cabo no centro en prol da saúde.

OUTROS PROGRAMAS (e non menos importantes): Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares, ELBE2 (ebooks), Club Lector “O Xograr lector”, Club de ciencias, Cinema na Aula, Observa Acción, Radio Xograr, Revista escolar “Aquí e Agora”, Plans Proxecta, Programas de saúde (Centro cardioprotexido, RCP na aula, Doazón de órganos, Prevención do consumo de drogas, Prevención de enfermidades de transmisión sexual, etc), Coidemos o noso centro, Únome ao bo trato, etc.

 

XORNADAS INFORMATIVA

Teremos unha primeira xornada informativa para o primeiro prazo de reserva o día 19 de xaneiro ás 16.00hs.

Se aínda tedes dúbidas, podedes solicitarnos unha entrevista/visita na que vos explicaremos a nosa oferta educativa e responderemos as vosas preguntas.

 

Calendario de Reservas e Admisión

Máis información, normativa e anexos de solicitude

 

 

 

Actualización dos Criterios de Promoción e Titulación

Despois da publicación dos decretos de curriculum, Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, e o Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, procede a modificación dos criterios de promoción e titulación para o curso escolar 2022/2023 e seguintes, e coa concreción adoptada polo claustro deste centro o 21 de novembro de 2022.

Concreción curricular - Criterios de promoción e titulación

Eleccións ao Consello Escolar

Convocada a renovación parcial dos membros do Consello Escolar pola Resolución do 19 de setembro de 2022, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

Unha vez constituída a Xunta Electoral, fanse públicas as convocatorias de cada sector co calendario electoral e os censos electorais:

Convocatoria alumnado

Convocatoria pais, nais, responsables legais

Convocatoria profesorado

Censo electoral (publicados únicamente nos taboleiros do interior do centro)

CALENDARIO:

 • Presentación de candidaturas, do 2 ao 16 de novembro, de 8,30 a 14,30hs (na secretaría do centro).
 • Proclamación de candidatos e inicio da campaña electoral: 21 de novembro.
 • Fin da campaña electoral: 25 de novembro
 • Eleccións: 28 de novembro nos seguintes horarios,
  • Alumnado, de 9:00 a 14:00hs.
  • Pais, nais, responsables legais, de 8:30 a 14:30hs.
  • Profesorado, segundo determine o claustro.
 • Proclamación dos candidatos electos: 29 de novembro.

En bici ao Xograr

Poñemos en marcha o servizo de préstamo de bicicletas.

O alumnado interesado en solicitar o préstamo dunha bicicleta deberá ler atentamente as normas de utilización e os seus responsables legais deberán cubrir a solicitude e entregala na vicedirección do centro.

O préstamo será por un periodo dun mes, renovable en función da dispoñibilidade.

 

 Información e préstamo de bicis

EDIXGAL 2022/2023

Poden consultar información sobre o proxecto neste documento.

Servizo de soporte Premium:

Teléfono: 881 86 99 00

Email: soporte.premium@edu.xunta.gal

WhatsApp: 604 06 78 56

Telegram: @Serviciopremiumedixgal

 

Seguro opcional para o portátil: Se así o desexa, pode contratar un seguro anual (válido dende setembro de 2022 ata agosto de 2023), que permite cubrir o risco dos danos no portátil non contemplados na garantía.

O custe anual do devandito seguro é de 49€ (I.V.E. incluído), e a súa contratación pode realizarse a través do número de teléfono 881 505 136

 Díptico Informativo Cobertura

Información ás familias sobre o protocolo de adaptación ao contexto COVID-19

Nestes momentos, dada a situación epidemiolóxica, non se require un plan específico de adaptación dos centros educativos ao contexto da Covid-19.

O 5 de setembro dítanse as seguintes instrucións nas que se manteñen algunhas recomendacións:

Instrucións conxuntas das Consellerías de Educación e Sanidade (5 de setembro de 2022)

A principal recomendación é manter as medidas de ventilación cruzada frecuente nas instalacións por terse amosado como medidas de saúde e hixiene eficaces na prevención de diferentes enfermidades e a propagación aérea de patóxenos.

Tamén segue sendo aconsellable a hixiene de mans e respiratoria.

Respecto ao uso da máscara, esta só será obrigatoria no transporte escolar, e será recomendable para aquelas persoas que presenten sintomatoloxía respiratoria, con ou sen sospeita da Covid-19.

Por último, con carácter xeral, se unha persoa presenta síntomas compatibles coa Covid-19 non
precisa illamento pero deberá utilizar máscara e manter una hixiene de mans e respiratoria axeitada. Tamén evitará a interacción con persoas vulnerables. En calquera caso, se a sintomatoloxía lle impide asistir con normalidade ao centro, non acudirá, como no caso de calquera outra enfermidade común. A xustificación das faltas de asistencia efectuarase pola vía ordinaria (abalarMóbil).

 

INICIO DO CURSO - PRESENTACIÓNS

INICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA E PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO

VENRES 9 DE SETEMBRO

 • ALUMNADO DA ESO:
  • Presentación ás 12:35hs.
  • Fin da xornada lectiva ás 14:15hs.
 • BACHARELATO:
  • Presentación ás 12:35hs.
 • CICLO APSD:
  • Presentación ás 12:15hs.

IMPORTANTE: O transporte escolar unicamente prestará servizo ao final da xornada lectiva (regreso ao fogar) polo que o alumnado deberá acudir ás presentacións polos seus propios medios. O servizo de comedor funcionará de xeito ordinario para todos os solicitantes.

Asignación de aulas e acceso ás mesmas:

1º ESO A (Aula 1 Edificio 2), 1º ESO B (Aula 2 Edificio 2) e 1º ESO C (Aula 3 Edificio 2) - Acceso pola porta principal do edificio 2 (pasarela cuberta).

2º ESO A (Aula  4 Edificio 1) e 2º ESO B (Aula 3 Edificio 1) - Acceso pola porta traseira do edificio 1 (pasarela cuberta).

3º ESO A (Aula 6 Edificio 1), 3º ESO B (Aula 7 Edificio 1) e 3º ESO PDC (Aula 8 Edificio 1) - Acceso pola porta traseira do edificio 1 (pasarela cuberta).

4º ESO A (Aula 4 Edificio 2), 4º ESO B (Aula 5 Edificio 2) e 4º ESO C (Aula 10 Edificio 2) - Acceso pola porta principal do edificio 2 (pasarela cuberta).

1º BAC A (Aula 9 Edificio 1), 1º BAC B (Aula 10 Edificio 1) e 1º BAC C (Aula 11 Edificio 1) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

2º BAC A (Aula 18 Edificio 1) e 2º BAC B (Aula 17 Edificio 1) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

1º e 2º CM APSD (Aulas 20 e 21) - Acceso pola porta principal do edificio 1.

Asignación de grupos: Poderá consultarse na aplicación abalarMóbil e nas portas de acceso ao centro o mesmo día de inicio das clases. Dita asignación non poderá ser modificada salvo causas excepcionais debidamente xustificadas.

Recepción aos pais/nais do alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro: 12:40 hs. no Salón de Actos co director do centro.

Entrega dos equipos Edixgal (ordenadores) ao novo alumnado da ESO: unha vez finalizada a reunión de pais/nais (aproximadamente ás 13:00hs.) Os ordenadores só poderán ser entregados a algún dos responsables legais do alumnado (pai/nai/titor legal).

Entrega dos libros de texto de préstamo (ESO): entregaranse directamente ao alumnado na primeira semana de clases. As existencias do centro son suficientes para satisfacertodas as solicitudes presentadas.

Protocolo Covid: as autoridades educativas aínda non publicaron as novidades para o curso 22/23. No momento que se produzan actualizarase o plan de adaptación do centro e publicarase nesta mesma páxina.

 

Libros de texto e material - Curso 2022-2023

Libros de texto e material da ESO:

Libros de texto de Bacharelato:

 
MERCADIÑO DE LIBROS DE TEXTO DE BACHARELATO

 

 

·   Só para os libros que seguen vixentes: Matemáticas 1º de bacharelato, e
todos os de 2º de bacharelato.

o  
Deposito no centro dos libros para vender, ata o luns 18 de xullo.

o  
Compra de libros: mércores 20 de xullo entre as 9.30hs e as 12.30hs.

 

Matrícula e solicitudes de comedor

Distribuir contido


by Dr. Radut