Información Comunidade Educativa

Prezadas familias:

Comunicamos que se confirmaron dous casos da Covid-19 no centro educativo.

O SARS- CoV-2 é un virus que se transmite principalmente de persoa a persoa a través do contacto estreito e das pingas respiratorias que se emiten ao tusir ou esbirrar. Os síntomas poden aparecer ata os 10 días despois de estar en contacto cun caso. A infección pode cursar con síntomas respiratorios como febre, tose ou sensación de falta de aire; con síntomas inespecíficos como a alteración do gusto ou do olfacto, dores musculares, diarrea, dor torácica ou dor de cabeza entre outros; ou tamén pode cursar de forma asintomática.

Co fin de evitar a transmisión da infección a outras persoas, é necesario adoptar as seguintes medidas de prevención:

 • Un estudo de contactos é un proceso mediante o cal se identifican e clasifican aos contactos dun caso confirmado cuns criterios establecidos polas autoridades sanitarias. Se o/a seu/súa fillo/a é un contacto estreito, as autoridades sanitarias contactarán coa familia para dar as indicacións necesarias.
 • Os contactos estreitos deben realizar corentena durante 10 días excepto aqueles que tivesen unha infección previa documentada cunha PCR positiva nos 3 meses previos. En caso de ser un contacto estreito é posible que nos próximos días poidan aparecer síntomas compatibles coa Covid-19, ante os cales deberán permanecer en illamento e contactar telefonicamente co seu centro de saúde ou co teléfono de referencia da comunidade autónoma.
 • O resto da comunidade educativa, pode seguir acudindo ao centro, extremando as medidas de precaución e vixiando a aparición de síntomas compatibles coa Covid-19. Se algunha persoa ten condicións de especial vulnerabilidade para a Covid-19 pode acudir ao centro, sempre que a súa condición clínica estea controlada e así o permita, e mantendo medidas de protección de forma rigorosa, salvo indicación médica de non asistir.
 • Se o/a menor ou algunha persoa da súa contorna próxima (outros menores ou adultos) desenvolve síntomas compatibles nos próximos días, deberá permanecer no seu domicilio e contactar telefonicamente cos servizos de saúde.

Pode atopar información sobre as medidas de corentena e illamento na Web de información para a cidadanía sobre SARS-CoV-2 do SERGAS.

Distribución de máscaras para o alumnado da ESO

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ven de publicar a Orde que regula a distribución de máscaras ao alumnado de ensinanzas obrigatorias que se pode consultar no portal educativo.

O alumnado beneficiario será o que tivese concedida a axuda de material escolar. Xa que eses datos xa se coñecen no centro, non haberá que presentar solicitude de novo e as máscaras seranlle entregadas ao alumnado polo procedemento que determine o centro.

Se algunha familia non presentou no seu momento a solicitude de axudas para a adquisición de material escolar e reunía os requisitos, poderá presentar a solicitude de máscaras na secretaría do centro. O prazo para facelo é do 14 ao 27 de novembro.

Esperamos empezar co reparto de máscaras ao alumnado nesta mesma semana.

As máscaras facilitadas polo centro compren coas características esixidas pola convocatoria: máscaras hixiénicas reutilizables conformes á normativa UNE 0065

Ficha técnica das máscaras adquiridas polo centro

Novembro, tebro, noitebro...

COMUNICACIÓN DO CENTRO

Para tranquillidade de todos/as COMUNICAMOS que a información que sae na prensa indicando que no IES Xograr Afonso Gómez de Sarria se ten comunicado un caso positivo por Sars-Cov-2 é rotundamente falsa.

Lóxicamente non somos inmunes, e como en todos os sitios, haberá casos, pero neste intre nin desde o centro comunicamos nin se nos comunicou ningún caso positivo nin de alumnado nin do persoal do centro.

Coidémonos todos/as!

INICIO DO CURSO - REUNIÓNS - PRESENTACIÓNS

REUNIÓNS COAS FAMILIAS (Patio Exterior do Instituto) - IMPORTANTE A ASISTENCIA DUN SÓ PROXENITOR

 • LUNS 21 DE SETEMBRO:

1º e 2º ESO reunión ás 16:00hs - Engrega de libros e ordenadores, se procede, ás 17:00hs.

1º BACHARELATO e 1º CM APSD reunión ás 18:30hs.

 •  MÉRCORES 23 DE SETEMBRO:

3º e 4º ESO, 2º BACHARELATO e 2º CM APSD reunión ás 18:30hs.

Declaración responsable (a entregar na reunión ou na presentación)

Enquisa de autoavaliación clínica COVID-19

Pregamos a presencia de un só dos proxenitores, sen acompañamento dos alumnos/as para evitar aglomeracións.

É moi importante esta reunión pois explicaremos todos os protocolos COVID-19 para o curso 2020-21

INICIO DA ACTIVIDADE LECTIVA E PRESENTACIÓNS DO ALUMNADO

 • MÉRCORES 23 DE SETEMBRO:

1º e 2º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

1º BACHARELATO e 1º CM APSD - presentación ás 12:30hs.

 • XOVES 24 DE SETEMBRO:

3º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

2º BACHARELATO e 2º CM APSD - presentación ás 12:30hs.

 • VENRES 25 DE SETEMBRO:

4º ESO ás 8:40hs - toda a xornada lectiva - funcionará o transporte escolar e o comedor.

 

Publicación da listaxe definitiva dos libros de texto adxudicados por FONDO LIBROS

O luns 14 de setembro publícase a listaxe definitiva de admitidos ao Fondo Solidario de Libros de Texto (3º e 4º da ESO). Poderedes consultala no recibidor do edificio principal e proceder á recollida dos libros adxudicados desde ese mesmo día solicitándoos na conserxería. Para recollelos deberá acudir ao centro o proxenitor que figura como solicitante.

Respecto aos libros de 1º e 2º da ESO pronto publicaremos a data de recollida, así como dos ordenadores Edixgal do alumnado que se incorpora por primeira vez ao centro neses cursos.

ADIAMENTO DO INICIO DE CURSO

Como a maioría saberiades polos medios de comunicación, o inicio de curso adíase unha semana quedando do seguinte xeito:
23 de setembro: 1º ESO, 2º ESO, 1º BAC e 1º CICLOS
24 de setembro: 3º ESO, 2º BAC e 2º CICLOS
25 de setembro: 4º ESO
Pronto publicaremos nesta páxina web os horarios concretos así como as reunións que organizaremos coas familias.
Seguimos traballando para poder dar o mellor servizo educativo.
Máis información en:

EXAMES DE SETEMBRO

Durante as probas extraordinarias de setembro, o alumnado só poderá acceder ao centro para a realización da proba sen poder permanecer nel máis tempo do necesario. Así mesmo, só poderá dirixirse á aula en que terá lugar a proba extraordinaria seguindo en todo momento as indicacións relativas aos espazos de entrada e saída.

Deberanse respectar as seguintes normas:

 • Uso obrigatorio da máscara de protección en todo o recinto escolar.

 • Hixiene de mans ao acceder ao centro e de xeito frecuente. Dispensadores de solución hidro alcohólica nas entradas e en todas as aulas.

 • Manter a distancia de seguridade interpersoal (1.5 m).

 • Empregar material de uso propio. O alumnado non compartirá material  con ningún dos seus compañeiros/as.

 • Ventás, portas, persianas, dispositivos de funcionamento de iluminación serán unicamente empregados polo profesorado, coas medidas de seguridade e hixiene que proceda.

 • Uso de aseos da planta baixa e planta primeira (acceso individual).

 

 • Días 1 e 2: Exames extraordinarios de ESO e BAC. (pincha no enlace para ver os horarios)
 • Día 3: Entrega de notas e consellos orientadores, recollida dos libros de texto e dos ordenadores EDIXGAL (só 2º da ESO) ás 17:00 horas.
 • Día 4: De 10:00 a 12:00 horas atención ao alumnado e as familias.
 • Días 4 e 7: De 09:00 a 14:00 horas reclamacións ás cualificacións na secretaría por parte dos/as responsables legais dos/as alumnos/as.
 • Día 9: Resolución das reclamacións ás 14:00hs. De continuar a disconformidade poderase solicitar que os expedientes de reclamación se remitan á xefatura territorial ata as 14:00hs do día 10.
 • Días 4, 7, 9 e 10: Matrícula do alumnado non matriculado en xuño-xullo. Horario de secretaría: de 8:30hs. a 14:30hs (preferentemente os días 4 e 7).
 • Día 10: Mercadiño libros bacharelato; deposito no centro dos libros para vender, ata o mércores 9 de setembro; compra de libros, o venres 11 de setembro entre as 16h30 e as 17h30, no salón de actos.
 • Día 11 e seguintes: Entrega de vales das axudas para compra de material.
 • Día 14: Publicación definitiva da listaxe de libros concedidos FONDO LIBROS.
 • Día 16: Comezo das clases.
 • Reparto de ordenadores (Edixgal 1º ESO) e libros do FONDO LIBROS: Unha vez comezadas as clases.
Distribuir contido