Calendario exameis finais ciclos 2016/2017

1º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
19/06 11:30 101 MP0520 Sistemas e circuitos eléctricos Antonio
15/06 08:30 B03 MP0517 Procesos en instalacións de infraestructuras comúns de telecomunicacións

Bernardino

16/06 09:20 B03 MP0521 Técnicas e procesos en Instalacións domóticas e automáticas Castor
20/06 08:30 113 MP0518 Técnicas e procesos en Instalacións eléctricas Emma
13/06 09:20 101 MP0241 FOL Mónica

2º ciclo superior

DATA HORA AULA MÓDULO PROFESOR
15/06 08:30 101 MP0602 Xestión da mont. e do mant. de inst. elec. Antonio
16/06 09:20 B03 MP0523 Configuración de instalacións domóticas e automáticas Castor
20/06 11:30 101 MP0526 Prox. Sist. Elect. e Aut. Profesorado de 2º CS
20/06 09:20 206 MP0524 Con. Inst. Elect. José Ángel
21/06 08:30 101 MP0519 Doc. Téc. Inst. Elect. Antonio
22/06 09:20 206 MP0522 Des. de redes eléctricas e centros de transf. José Ángel
14/06 09:20 101 MP0528 Empresa e iniciativa emprendedora Mónica

NOTA: En todos los módulos hay que hacer entrega de la documentación exigida por el profesor

Fondo solidario e axudas para libros de texto e material escolar.

Publicada a convocatoria que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Educación Especial en centros
docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2017/18.

Beneficiarias: aquelas familias con alumnado matriculado en centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos nas modalidades de gratuidade solidaria que se relacionan a seguir:

 • Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de Educación Primaria e 1º, 2º, 3º e 4º de ESO.
 • Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de Educación Primaria e Educación Especial, así como as axudas que pode recibir o alumnado incluído na disposición adicional primeira da orde.
 • Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en Educación Primaria, ESO e Educación Especial.

Prazo de presentación de solicitudes: iniciarase o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (22/05/2017) e
rematará o día 23 de xuño de 2017. O alumnado que se incorpore ao centro docente fóra deste prazo disporá dun mes contado a partir do día seguinte ao da formalización da matrícula. Non se poderán presentar solicitudes despois do 31 de marzo de 2018.

Máis información.

Axudas económicas para a FCT.

Convocadas as axudas económicas para o alumnado que realiza a formación práctica en centros de traballo dos estudos de formación profesional.

Máis información.

Instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas de réxime especial para o curso 2017/2018.

Premios extraordinarios de bacharelato.

Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios extraordinarios de bacharelato para o alumnado que finalice os estudos de bacharelato no curso 2016/2017.

Poderase conceder un máximo de 20 premios extraordinarios. Cada premio estará dotado con 1.000 € compatibles con calquera outro premio, incluídos os premios nacionais de bacharelato. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción. Os/as alumnos/as que obteñan o premio extraordinario de bacharelato poderán concorrer, logo de inscrición, ao correspondente premio nacional. O alumnado que obteña o premio extraordinario de bacharelato poderá estar exento, durante o primeiro ano e por unha soa vez, do pagamento dos prezos públicos por matrícula no primeiro curso dos estudos superiores nun centro público, segundo se estableza na normativa vixente para o curso 2017/2018.

Requisitos de participación

 1. Ter rematado os estudos de bacharelato no curso 2016/17 nun centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.
 2. Ter obtido unha nota media do bacharelato igual ou superior a 8,75.
 3. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas.

Prazo e forma de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será ata o 5 de xuño de 2017.

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado ED311A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común. Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario de clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo máximo para publicar a relación definitiva de admitidos e excluídos será dun mes desde o día seguinte ao da finalización do prazo de presentación de solicitudes. A publicación das relacións provisional e definitiva do alumnado admitido e excluído publicaranse no portal educativo https://www.edu.xunta.es e na páxina de inicio da aplicación https://www.edu.xunta.es/premiosbac

Realización da proba para a obtención do premio

O alumnado deberá realizar unha proba que se estruturará en dúas partes:

 1. Primeira parte, para desenvolver en dúas horas:
  1. Análise e comentario crítico dun texto sobre un tema de carácter xeral, histórico, filosófico ou literario.
  2. Resposta a cuestións de carácter cultural ou lingüístico sobre un texto na primeira lingua estranxeira cursada polo alumnado como materia xeral do bloque de materias troncais de bacharelato. O exercicio realizarase sen dicionario no idioma correspondente.
 2. Segunda parte, para desenvolver nunha hora:
  1. Desenvolvemento de temas, respostas a cuestións e/ou exercicios prácticos dunha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado a elixir entre as seguintes: Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais II, Latín II, Fundamentos da arte II.

As probas realizaranse nos lugares e datas que se darán a coñecer mediante resolución publicada no Diario Oficial de Galicia, e no portal educativo da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria https://www.edu.xunta.es.gal

Actividades alumnado do centro curso 2016-17

Actualizado o 27/04/2017

Participación no Correlingua

O alumnado da ESO participará o vindeiro mércores día 3 de maio de 08:30 a 18:00 na edición do Correlingua deste ano en Ourense

Viaxe a Salamanca

O alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO farán unha viaxe entre o día 26 e 30 de xuño a Salamanca

Viaxe cultural a Madrid

Os días 28 e 29 de marzo de 2017 o alumnado do centro acudirá a Madrid a ver o musical do 'El rey león'

Viaxe de fin de curso a Roma

O alumnado de 4º ESO e 1º e 2º de bacharelato realizarán unha viaxe a Roma entre os días 22 e 26 de maio

Pasarrúas por Trives

O día 24 de febreiro o alumnado do IES que se disfrace ou toque algún instrumento irá de comparsa polo pobo xunto cos alumnos do CEIP

Saída a Celanova

Dirixida ó alumnado da ESO e de bacharelato.

Data: 24 de xaneiro de 2017

Viaxe cultural a Francia

Dirixida ó alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato de francés.

Data: 18 a 28 de abril de 2017

Obradoiro "Prevención do consumo de alcol"

Para o alumnado de 3º da ESO impartida por persoal do centro Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude.

O luns 19 de decembro de 2016 en horario de 16:20 a 18:00

Teatro francés "Le Petit Prince"

O mércores 30 de novembro de 2016 o alumnado de francés de 2º, 3º e 4º da ESO e de 1º de bacharelato asistirá a dita representación no Teatro Principal de Ourense

O horario da actividade é de 08:30 a 14:00

Coñece Ourense (Carballliño-Ribadavia)

O xoves 27 de outubro de 2016 de 09:00 a 18:30 aproximadamente

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO

Recordarlle aos pais/nais:

 • O alumnado deberá levar comida e bebida para a hora do xantar
 • Non hai transporte escolar á hora da chegada polo que os pais/nais de cada alumno/a deberán vir recollelos

English Week

Na semana do 20 ao 26 de novembro participarán os alumnos de 4º ESO

Oferta de prazas xuvenís. Programa Campaña de verán 2017

A Consellería de Política Social, a través da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, oferta a programación de actividades para o ano 2017. As diferentes actividades que integran esta programación levaranse a cabo en diferentes quendas de entre unha semana e quince días de duración durante os meses de xullo e agosto.A información sobre a convocatoria desta campaña, así como de cada actividade e instalación xuvenil onde se desenvolverá, atoparase detallada na páxina web www.xuventude.xunta.es

A participación na oferta da Campaña de verán 2017 realizarase mediante inscrición individual ou múltiple (para os supostos de dous/dúas, tres ou catro irmáns/ás).

As persoas participantes disporán dos seguintes servizos:

 a) Un programa de actividades de carácter sociocultural, recreativo, formativo e convivencial, que posibilite a participación do/da mozo/a.

 b) Aloxamento en albergue xuvenil, residencia xuvenil ou campamento xuvenil.

 c) Manutención en réxime de pensión completa.

 d) O material necesario para a actividade.

 e) Un equipo técnico de persoal especializado en animación sociocultural e actividades de tempo libre e actividades náuticas, de ser o caso. Así mesmo, e para o caso das persoas con necesidades especiais que por razón da súa discapacidade precisen apoio, disporase de persoal que conte con formación e experiencia para atender as súas necesidades.

 f) Atención sanitaria de primeiros auxilios e seguro de accidentes.

 g) Nas actividades desenvolvidas noutras comunidades autónomas inclúese o transporte desde Santiago de Compostela, ou lugar que se sinale como punto de saída, ata o lugar de destino, así como o retorno ata Santiago de Compostela.

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturais contados a partir do 18/04/2017.

Máis información.

 

Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados.

Obxecto: Axudas para a participación nas actividades programadas no programa "Recuperación e utilización educativa de pobos abandonados" de Búbal (Huesca), Granadilla (Cáceres) e Umbralejo (Guadalaxara) durante o verán de 2017.

Benficiarios: Alumnos de centros docentes españois que cursen 3º e 4º de Ensino Secundario Obrigatorio e Formación Profesional Básica, Ciclos formativos de Grao Medio de Formación Profesional, Ciclos formativos de Grao Medio de Ensinos Artísticos e Bacharelato e de Seccións españolas en centros doutros países membros da Unión Europea.

En calquera caso, a idade máxima de participación da convocatoria será de 18 anos cumpridos en 2017.

 Prazo de presentación de solicitudes: O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 ata o 27 de abril de 2017.

 Documentación:

 •  Impreso oficial da solicitude obtido a través do enchemento da solicitude na sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte (https://sede.educacion.gob.es) debidamente asinado polo solicitante e no caso dos alumnos menores de idade, co visto e prace do pai, nai ou titor.
 • Certificación académica coas cualificacións obtidas no curso 2015-2016.

 • Certificación dos estudos nos que o alumnado está matriculado no curso 2016-2017 expedido polo secretario do centro de estudos ou xefe de secretaría.

En casos excepcionais, e só cando iso proceda en razón dalgunha característica persoal, social ou familiar relevante, informe do titor ou profesor do alumno co visto e prace do Departamento de Orientación do centro, sobre as circunstancias persoais que aconsellen a súa participación no Programa, de acordo co Anexo II.

No seu caso, fotocopia do carné de MUFACE.

Máis información.

 

Concurso EDUEMPRENDE IDEA 2017.

Este concurso ten por obxecto potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

Requisitos de participación:

 1. Estar matriculado no curso 2016/17 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

 2. A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

 3. As persoas participantes deben cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiarios.

Modalidades e características dos premios: premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

 1. Modalidade A: ciclos de grao superior:

 – Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Orde nación Universitaria.

 – Asesoramento técnico do Igape.

 – Dotación económica:

1º premio: 3.000 €.

2º premio: 2.000 €.

3º premio: 1.000 €.

 2. Modalidade B: ciclos de grao medio:

 – Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 – Asesoramento técnico do Igape.

 – Dotación económica:

1º premio: 3.000 €.

2º premio: 2.000 €.

3º premio: 1.000 €.

 Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

2. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes en soporte papel en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado ED523A dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. As solicitudes deberán dirixirse ao seguinte enderezo: Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, San Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela.

Para estes efectos, os rexistros dos centros educativos non se consideran incluídos dentro das dependencias enumeradas no dito artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Máis información.

 

Certificados de lingua galega (CELGA).

Convocadas as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2017.

 DESTINATARIAS: persoas maiores de 16 anos, ou que os fagan antes de finais do ano 2017, nacionais ou estranxeiras.

 DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS:

 Celga 4: 10 de xuño de 2017.

 Celga 2: 11 de xuño de 2017.

 Celga 3: 17 de xuño de 2017.

Celga 1: 18 de xuño de 2017.

 LUGARES: As probas realizaranse en Santiago de Compostela e en Ponferrada. Os lugares concretos e o horario indicaranse cando se fagan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada proba de nivel Celga.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO: As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán formalizar a súa solicitude no modelo normalizado que se publica como anexo I a e aboar a taxa que se indica na convocatoria.

 As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

 Opcionalmente, tamén se poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, para o que se utilizará o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

 A solicitude dirixirase á sede central da Secretaría Xeral de Política Lingüística en Santiago de Compostela.

 O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada é do 5 de abril ao 4 de maio de 2017.

 Máis información.

Powered by Drupal - Design by artinet