Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A convocatoria establece a oferta de unidades de competencia e o número de prazas, os prazos para presentar as solicitudes de inscrición, o calendario do procedemento e as sedes onde se realizan o asesoramento e a avaliación das persoas candidatas.

Trátase dun procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe, recoñecendo os saberes adquiridos ao longo da vida co fin de facilitar a mellora no mercado laboral e a progresión persoal e profesional.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.

+información

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para o ano 2017.

GRAO MEDIO.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Requisitos de acceso a ciclos formativos de grao medio ( artigo 6 da ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas):

1. Para acceder aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos:

a) Título de ESO (LOE ou LOXSE).

b) Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas (LOMCE).

 c) Título de técnico auxiliar.

 d) 2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos.

 e) 2º curso de primeiro ciclo experimental da REM.

 f) Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimental.

 g) Título profesional básico.

 h) Módulos obrigatorios dun PCPI.

j) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

 2. Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional as persoas que superasen:

 a) O curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio.

 b) A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación profesional, a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de Ensinanzas Deportivas ou de Artes Plásticas e Deseño.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2016/17. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

GRAO SUPERIOR.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior son os seguintes (artigo 7 da ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas):

1. Para acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos:

a) Título universitario.

b) Título de técnico superior ou de técnico especialista.

c) Título de bacharelato LOXSE, de bacharelato LOE ou de bacharelato LOMCE.

d) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato LOMCE.

e) COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.

f) BUP.

g) Título de técnico.

h) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

2. Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional as persoas que superasen a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2016/17 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro). O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro 2017, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2017 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.30 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).
– Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder)

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Máis Información.

Menú comedor decembro 2016


Día Menú
Luns 12
 • Ensalada de pasta
 • Peixe con patacas
 • Melocotón e piña
Luns 19
 • Sopa
 • Pizza
 • Xeado

Actividades alumnado do centro curso 2016-17

Viaxe cultural a Francia

Dirixida ó alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato de francés.

Fecha: 18 a 28 de abril de 2017

Obradoiro "Prevención do consumo de alcol"

Para o alumnado de 3º da ESO impartida por persoal do centro Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude.

O luns 19 de decembro de 2016 en horario de 16:20 a 18:00

Teatro francés "Le Petit Prince"

O mércores 30 de novembro de 2016 o alumnado de francés de 2º, 3º e 4º da ESO e de 1º de bacharelato asistirá a dita representación no Teatro Principal de Ourense

O horario da actividade é de 08:30 a 14:00

Coñece Ourense (Carballliño-Ribadavia)

O xoves 27 de outubro de 2016 de 09:00 a 18:30 aproximadamente

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO

Recordarlle aos pais/nais:

 • O alumnado deberá levar comida e bebida para a hora do xantar
 • Non hai transporte escolar á hora da chegada polo que os pais/nais de cada alumno/a deberán vir recollelos

English Week

Na semana do 20 ao 26 de novembro participarán os alumnos de 4º ESO

Validación de módulos profesionais.

No seguinte enlace, o alumnado de formación profesional atopará información relativa ao proceso de validación de módulos profesionais. Para máis información tamén podedes dirixirvos ao departamento de orientación do centro.

Becas e axudas de carácter xeral 2016-2017.

As becas xerais para estudos non universitarios diríxense a estudiantes que no curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveis:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:
  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior.

  • Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • Ensinanzas Deportivas.

  • Ensinanzas Artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios militares superiores.

  • Estudios de idiomas en Escolas Oficiais, incluida a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.

  • Formación Profesional Básica.

 • Ensinanzas universitarias.

Prazo de presentación

 • Desde o 16 de agosto de 2016.

 • Ata o 3 de outubro de 2016.

Forma de presentación da solicitude

 • A solicitude preséntase mediante formulario accesible a través da páxina web do ministerio. Non hai que aportar documentación, pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

 • De tódalas formas, en calquera momento as unidades encargadas da tramitación poderán requerirlle a presentación de documentación relacionada ca solicitude de beca.

Máis información

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Convocadas as becas e axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Máis información sobre a convocatoria, no seguinte enlace.

Exames setembro

  Xoves 1-IX Venres 2-IX Luns 5-IX
08:30-10:00 Matemáticas ESO Lingua galega ESO Xeografía Bach
Matemáticas Bach Lingua galega Bach CCSS XH ESO
H. Arte Bach        
           
           
           
10:15-11:45 Filosofía Bach Latín Bach Economía Bach
V. Éticos ESO Grego Bach Tecnoloxía ESO
Francés ESO FQ Bach Tecnoloxía Bach
    FQ ESO CN Pendentes
    BiXe ESO Inglés Pendentes
        Matemáticas Pendentes
12:00-13:30 Inglés ESO L. Castellana ESO H. España Bach
Inglés Bach L. Castellana Bach LPM Bach
        Música ESO
           
           
           
             
16:00-19:00 Educación física ESO        
Educación física Bach        
           
           
           
           

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

Xornada de acollida do alumnado dos CEIPs adscritos.

O luns, 6 de xuño de 2016, desenvólvese a actividade de acollida para o alumando de 6º de educación primaria do CEIP Manuel Bermúdez Couso de A Pobra de Trives e do CEIP de Manzaneda, adscritos ao noso IES para os estudos de ESO. Pola mañá, a partir das 10:45 horas terá lugar a actividade co alumnado e pola tarde, a partir das 16:00 horas, desenvolverase a charla informativa cas familias do alumnado. Nos documentos expostos a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta xornada:

Documento para o alumnado.

Documento para os pais e nais do alumnado.

Powered by Drupal - Design by artinet