Skip to Content

Xornada de educación vial.

O venres, 12 de abril de 2019, realizarase unha actividade de educación vial na que participarán a Coordinadora e o Xefe provincial de Tráfico de Ourense, o Teniente da Guardia Civil de Tráfico, así como persoal de Protección Civil e Policía Local da Pobra de Trives. A partir das 11:00 horas, alumnado do CEIP Manuel Bermúdez Couso e 1º de ESO do IES Xermán Ancochea Quevedo, participarán no percorrido dun circuito de educación vial nas instalacións do polideportivo cuberto do instituto. Para facer esta actividade, é preciso que o alumnado que poida traia este día casco, bicicleta ou patíns. Ás 12:30 horas está programada outra actividade en forma de charla, destinada ao alumnado de 4º de ESO, Bacharelato e Formación Profesional do instituto, que versa sobre o acceso aos permisos de conducir, accidentes viales de mozos e mozas na provincia de Ourense, novidades na normativa de tráfico e realización de probas de alcol e drogas voluntarias aos asistentes, con entrega do material didáctico dispoñible.

Universidade de A Coruña.

Información de interese para o alumnado de 2º de Bacharelato.

- O vindeiro xoves 11 de abril, ás 18:00h, celebrarase unha sesión informativa sobre as novas titulacións de Grao que se impartirán na UDC o vindeiro curso 2019-2020:

Grao Dual de Enxeñaría Eléctrica.

Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos.

Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación.

Grao en creación dixital, Animación en Videoxogos.

A sesión celebrarase no Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos - Campus de Elviña - A Coruña.

- Está aberto o prazo para a presentación da acreditación de coñecemento de idioma inglés, para a admisión aoGrao en Xestión Industrial da Moda; requisito imprescindible previo ás ABAU, para a admisión neste Grao por ser Bilingüe.

O prazo será do 08.04.2019 ao 23.06.2019 e pode obter máis información nas seguintes ligazóns:

https://sede.udc.gal/services/electronic_board/EXP2019/002900

http://gradoindustrialmoda.udc.gal/

Campus de profundización científica para estudantes de ESO en Soria.

Convócanse 80 bolsas en réxime de concurrencia competitiva para participar no Programa “Campus de Profundización Científica para estudantes de ESO” en Soria, durante o mes de xullo de 2019, dirixidas ao alumnado que se atope cursando no ano académico 2018/2019, de ESO en centros docentes españois sostidos con fondos públicos. O obxecto deste Campus é favorecer o desenvolvemento do interese científico por parte dos estudantes, potenciar as súas capacidades demostradas no ámbito das ciencias, así como fomentar o esforzo individual e a motivación do alumnado, á vez que se integra nun ámbito no que prima a convivencia e o intercambio de experiencias culturais e educativas entre estudantes procedentes das distintas Comunidades Autónomas.

O Campus desenvolverase en dúas quendas de 40 alumnos/as que terán lugar nas seguintes datas:

 • Primeira quenda: do 3 ao 11 de xullo de 2019.

 • Segunda quenda: do 15 ao 23 de xullo de 2019.

REQUISITOS:

 1. Alumnado que no curso escolar 2018/2019 esté cursando ensinanzas de de ESO en centros educativos españois sostidos con fondos públicos.

 2. Obter unha nota media no curso escolar 2017/2018 superior ou igual a 9 puntos.

 3. Que durante o curso 2018/2019 estén cursando as seguintes asignaturas: Física e Química e Bioloxía e Xeoloxía.

SOLICITUDES:Os estudantes solicitantes, que reunindo os requisitos esixidos, desexen participar nesta convocatoria formalizarán a súa solicitude mediante o cumprimento da solicitude na páxina web do Ministerio de Educación e Formación Profesional. A solicitude debe realizarse en sede electrónica pola nai, pai ou titor do alumnado.

O prazo para a presentación de solicitudes será ata o 25 de abril de 2019.

CONTÍA DA AXUDA: a bolsa cubre os gastos de matrícula no curso, materiais, actividades, aloxamento, asistencia de monitores e manutención do alumnado que contará, asimesmo, cun seguro que cubra as continxencias de accidentes e responsabilidade civil durante o desenvolvemento do Campus. O traslado do alumnado desde os seus lugares de orixe ata o Campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios será por conta do alumnado, sen que proceda o abono de bolsa algunha por este concepto.

Máis información.

Becas Alumni UC3M

Programa de Bolsas Universitarias dirixidas a estudantes de 2º Bacharelato para estudar na “Universidade Carlos III de Madrid”.

Dirixidas a estudantes con bo expediente académico e escasos recursos económicos, esta axuda consta de 3.000€ por curso.

A data límite para entregar a solicitude e documentación, será o 10 de xuño de 2019.

Estas bolsas fináncianse coas achegas de antigos alumnos, persoal académico e administrativo da UC3M, entidades colaboradoras ou calquera persoa física interesada en colaborar con este programa.

Nota: existe a posibilidade de organizar sesións informativas por Skype a petición do centro para os estudantes interesados.

Máis información.

Certificados de lingua galega (CELGA).

Convocadas as probas para a obtención dos certificados acreditativos dos niveis de lingua galega Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019.

DESTINATARIAS: As persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano natural da convocatoria, nacionais ou estranxeiras.

DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS: as probas dos distintos niveis Celga terán lugar no mes de xuño de 2019. As datas concretas serán debidamente publicitadas no Diario Oficial de Galicia, así como na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal), cun mínimo de 15 días naturais antes da data fixada para o primeiro exame.

LUGARES: As probas realizaranse en Santiago de Compostela (tódolos niveis) e en Ponferrada (agás nivel Celga 1). As sedes e horarios de realización das probas publicaranse na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal) xunto coas listaxes definitivas das persoas admitidas.

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E PRAZO: As persoas que desexen inscribirse nas probas Celga deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C e aboar a taxa que se indica na convocatoria.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

O prazo de presentación das solicitudes e da documentación sinalada é do 26 de marzo ao 25 de abril de 2019.

Máis información.

Concurso sobre consumo responsable e calidade de vida CONSUMÓPOLIS-14.

 A Resolución do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida Consumópolis-14, Pola túa seguridade, sabes o que consomes? (código do procedemento IN114A)

O concurso consta de dúas partes:

A primeira parte do concurso consiste na realización do percorrido pola cidade virtual de Consumópolis, que se desenvolve a través do sitio web www.consumopolis.es

A segunda parte do concurso consiste no deseño, elaboración e presentación dun traballo conxunto sobre consumo responsable.

Participantes.

 • Poderán participar nesta fase autonómica todos aqueles equipos constituídos por cinco alumnos ou alumnas que cursen estudos de 5º ou 6º de educación primaria ou 1º, 2º, 3º ou 4º de educación secundaria obrigatoria en calquera centro docente da Comunidade Autónoma de Galicia.

 • Cada alumno ou alumna participante só poderá formar parte dun equipo. Os equipos deben procurar a paridade, polo que se procurará que cada equipo non teña máis de tres membros do mesmo sexo.

 • Cada equipo debe estar coordinado por un docente do centro. Un mesmo docente poderá coordinar máis dun equipo no seu centro.

 • Non existe límite para o número de equipos que se poden formar en cada centro docente.

Establécense tres categorías de participación:

 • Categoría A: alumnado de 5º e 6º curso de educación primaria.

 • Categoría B: alumnado de 1º e 2º curso de educación secundaria obrigatoria.

 • Categoría C: alumnado de 3º e 4º curso de educación secundaria obrigatoria.

Premios.

Concederanse tres premios de 1.000, 600 e 300 euros para os traballos clasificados respectivamente en primeiro, segundo e terceiro lugar por cada unha das categorías de participación. Os traballos clasificados en primeiro lugar en cada unha das categorías de participación representarán a Comunidade Autónoma de Galicia na fase estatal, que terá lugar en Madrid.

Prazo de presentación.

O prazo para a presentación das solicitudes rematará o día 29 de abril de 2019.

Presentación das solicitudes.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal).

Máis información.

Concurso eduemprende idea 2019

Este concurso ten por obxecto potenciar a realización de proxectos empresariais polo alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

Requisitos de participación:

1. Estar matriculado no curso 2018/2019 nas ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos.

2. A participación terá que ser en grupo, formado por un mínimo de dous/dúas alumnos/as e un máximo de catro.

3. As persoas participantes deben cumprir os requisitos para obter a condición de beneficiarios.

Modalidades e características dos premios: premiaranse os tres mellores proxectos de empresa de cada modalidade.

1. Modalidade A: ciclos de grao superior:

– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Asesoramento técnico do Igape.

– Dotación económica:

1º premio: 3.000 €.

2º premio: 2.000 €.

3º premio: 1.000 €.

2. Modalidade B: ciclos de grao medio:

– Incorporación a un viveiro de empresa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

– Asesoramento técnico do Igape.

– Dotación económica:

1º premio: 3.000 €.

2º premio: 2.000 €.

3º premio: 1.000 €.

Prazo e lugar de presentación de solicitudes:

1. O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (data de publicación: 11 de marzo). Se o último día do prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

2. As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I), dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

3. No anexo I a persoa solicitante debe facilitar a titularidade dunha conta bancaria con 24 díxitos e declarar acerca da veracidade dos datos relativos á dita conta en que se ingresará, mediante transferencia bancaria, a dotación do premio, no caso de obtelo. Esta cantidade estará suxeita ás retencións que legalmente correspondan.

Máis información.

 

O noso IES

Distribuir contido


by Dr. Radut