Actividades alumnado do centro curso 2016-17

Actualizado o 13/02/2017

Pasarrúas por Trives

O día 24 de febreiro o alumnado do IES que se disfrace ou toque algún instrumento irá de comparsa polo pobo xunto cos alumnos do CEIP

Saída a Celanova

Dirixida ó alumnado da ESO e de bacharelato.

Data: 24 de xaneiro de 2017

Viaxe cultural a Francia

Dirixida ó alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato de francés.

Data: 18 a 28 de abril de 2017

Obradoiro "Prevención do consumo de alcol"

Para o alumnado de 3º da ESO impartida por persoal do centro Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude.

O luns 19 de decembro de 2016 en horario de 16:20 a 18:00

Teatro francés "Le Petit Prince"

O mércores 30 de novembro de 2016 o alumnado de francés de 2º, 3º e 4º da ESO e de 1º de bacharelato asistirá a dita representación no Teatro Principal de Ourense

O horario da actividade é de 08:30 a 14:00

Coñece Ourense (Carballliño-Ribadavia)

O xoves 27 de outubro de 2016 de 09:00 a 18:30 aproximadamente

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO

Recordarlle aos pais/nais:

 • O alumnado deberá levar comida e bebida para a hora do xantar
 • Non hai transporte escolar á hora da chegada polo que os pais/nais de cada alumno/a deberán vir recollelos

English Week

Na semana do 20 ao 26 de novembro participarán os alumnos de 4º ESO

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 Requisitos das persoas aspirantes:

 1. Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2017.

 2. Non estar en posesión do título de bacharel ou equivalente a efectos académicos.

 3. Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2016/2017.

 Forma, lugar e prazo de presentación.

 1. O prazo de presentación de solicitudes será entre o 24 de febreiro e o 10 de marzo de 2017.

 2. As solicitudes deberán presentarse en soporte papel según o modelo do anexo I da resolución, ou utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 3. Os centros onde se pode presentar a solicitude son os seguintes:

  1. Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero 3, 15003 A Coruña.

  2. IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela.

  3. Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.

  4. Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor 4, 32002 Ourense.

  5. Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires 26, 36002 Pontevedra.

  6. Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo.
 1. Documentación:

  1. Certificación do ditame de discapacidade, no caso de solicitar recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra administración distinta da Xunta de Galicia.

  2. Certificado de residencia, se a persoa solicitante procede doutra comunidade autónoma, no caso de solicitar exención das materias de Lingua galega e literatura I e II.

  3. Se procede, certificacións académicas ou copia compulsada do libro de escolaridade e/ou historial académico, onde se acredite ter superado materias para validar algún exercicio, se procede.

 Celebración da proba.

 O 21 de abril de 2017 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

 Máis información

 

Convocatoria de probas para a obtención do título de graduado en ESO.

Condicións das persoas aspirantes.

 Poderán participar nestas probas as persoas que cumpran os seguintes requisitos:

 1. Teren feitos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

 2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

 3. Non estaren nin teren estado matriculadas no curso 2016/17 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

 4. O alumnado matriculado durante o curso 2016/17 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

       • Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

       • Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.

Forma, lugar e prazos de presentación.

Os prazos de matrícula serán:

– Convocatoria de xuño: do 13 de marzo ao 24 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

– Convocatoria de setembro: do 3 ao 10 de xullo de 2017, ambos os dous incluídos.

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

As solicitudes de inscrición deberán presentarse en soporte papel nos centros educativos que se especifican no punto 4 ou por calquera dos medios establecidos no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, utilizando o formulario normalizado que figura como anexo I dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 

Xunto coa solicitude, achegarase a seguinte documentación:

a) Fotocopia do DNI ou doutro documento equivalente cando se denegue expresamente a consulta.

b) Copia cotexada, se procede, do certificado dos ámbitos da proba superados en anteriores convocatorias ou a certificación académica de ámbitos ou materias superados, de acordo coas especificacións establecidas nos números 2, 3 e 4 da epígrafe décimo primeira desta resolución.

c) Acreditación de proceder doutra comunidade autónoma ou dun país estranxeiro no caso de que se solicite a exención de lingua galega.

d) Certificación do ditame de discapacidade no caso de que se solicite o recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra Administración distinta da Xunta de Galicia ou se denegue expresamente a consulta.

As persoas aspirantes formalizarán a súa inscrición nalgún dos centros que constituirán tribunais para a avaliación das probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Na provincia de Ourense o centro de referencia é Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor, 4, 32002 Ourense.

Exención de lingua galega.

Durante o período de inscrición, as persoas aspirantes poderán dirixir á dirección do centro a solicitude de exención de lingua galega para que non sexa obxecto de avaliación nesta convocatoria.

Listas de admitidos e reclamacións.

No prazo dos quince días posteriores á conclusión do prazo de presentación de solicitudes, os centros publicarán a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas, na cal se indicarán os motivos da exclusión. Tamén constarán as exencións da proba de lingua galega.

As persoas aspirantes disporán dun prazo de tres días hábiles para a reclamación, contados a partir do día seguinte ao da publicación da lista de admitidos. Transcorrido ese prazo, publicarase a lista definitiva de persoas admitidas e excluídas.

Realización das probas.

As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 2 de xuño e 7 de setembro para as respectivas convocatorias. Entre as 8.30 e as 9.00 horas iniciarase o chamamento para o acceso aos espazos de realización da proba.

Normas de realización das probas.

1. Para a realización das probas, as persoas inscritas acreditarán a súa identidade presentando o DNI, pasaporte ou calquera outro documento recoñecido en dereito. Non se permitirá o acceso ás persoas que non estean correctamente identificadas.

2. Na proba do ámbito científico-tecnolóxico, o alumnado poderá utilizar as calculadoras científicas habituais non programables.

3. Non se permitirá o uso do teléfono móbil con calquera finalidade nin ningún outro dispositivo electrónico, agás o mencionado no punto anterior.

4. Os aspirantes, unha vez resolta cada proba, que será de respostas pechadas, trasladarán as opcións elixidas a unha folla de respostas. Entregarán esta xunto co protocolo de exame.

Cualificación global da proba.

a) Os días 15 de xuño e 13 de setembro no enderezo web http://www.edu.xunta.es farase pública a listaxe de cualificacións provisionais de cada unha das convocatorias.

b) Contra a cualificación provisional, poderase presentar reclamación ante a presidencia do tribunal no prazo de cinco días hábiles tras a publicación da listaxe provisional.

c) Transcorrido o prazo de reclamacións, elevarase a definitiva a listaxe de cualificacións que será publicada os días 23 de xuño e 21 de setembro no enderezo web: http://www.edu.xunta.es

d) Contra a listaxe definitiva da proba poderase interpor no prazo dun mes recurso de alzada ante o xefe ou xefa territorial correspondente da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que esgotará a vía administrativa.

e) As persoas aspirantes que superen os tres ámbitos da proba serán propostas polo centro para a expedición do título de graduado en educación secundaria obrigatoria, a través da aplicación de xestión administrativa de centros (XADE).

Máis información.

Xornada de acollida para o alumnado do CPI Virxe dos Remedios de Castro Caldelas.

O mércores, 8 de febreiro de 2017, ten lugar a actividade de acollida para o alumnado do CPI  Virxe dos Remedios de Castro Caldelas, adscrito ao noso IES para os estudos de bacharelato. A actividade desenvolverase conxuntamente para o alumnado e as súas familias, a partir das 14:30 horas nas instalacións do CPI Virxe dos Remedios. No documento que se achega a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta actividade informativa:

Documento.

Menú comedor febreiro 2017


Día Menú
Luns 6
 • Lentellas
 • Pescada e ensalada
 • Pexego e ananás
Luns 13
 • Macarróns con carne
 • San Xacobo con patacas
 • Iogur
Luns 20
 • Sopa
 • Milanesa de polo con ensalada
 • Natillas

Admisión alumnado curso 2017-2018

Calendario de admisión e matrícula

 • Reserva de praza no centro de adscrición: 1-15 de febreiro. O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, deberá presentar no centro de orixe o seguinte formulario Anexo I para descargar.  Tamén se pode presentar o formulario a través da aplicación "admisionalumnado" cumplimentando o mesmo anexo.
 • Publicación das vacantes por curso. 28 de febreiro.
 • Solicitudes de admisión: 1-20 de marzo. O alumnado que desexe cursar estudos no centro para o curso 2017-18 e non esté matriculado no presente curso en centros adscritos deberá presentar no centro elixido como primeira opción o anexo II  da orde de admisión ou ben a través da aplicación "admisionalumnado". Anexo II para descargar.
 • A partir do 21 de marzo a escolarización é extraordinaria polo que as instancias serán remitidas á comisión de escolarización da xefatura territorial.
 • Presentación da documentación acreditativa dos criterios alegados para o baremo: 24 de marzo-4 de abril.
 • Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: 24 de abril.
 • As reclamación a estos listaxes provisionais vai dende o día 24 ata o 29 de abril.
 • Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio.
 • Prazo ordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 25 de xuño-10 de xullo.
 • Prazo extraordinario de matrícula ESO e BACHARELATO: 1-10 de setembro.
 • NOTAS IMPORTANTES: o alumnado e as familias que utilicen a aplicación para cumprimentar o proceso poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática "admisionalumnado" utilizando o código de solicitude o o número de DNI da persoa solicitante.

Nota informativa

 • Cada alumna e alumno só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar; en caso contrario, perderanse os dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.
 • O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.
 • O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

Centros adscritos

O IES Xermán Ancochea Quevedo ten adscritos os seguintes centros educativos para as ensinanzas de ESO e Bacharelato.

 • CEIP Manuel Bermúdez Couso da Pobra de Trives.
 • CEIP de Manzaneda.
 • CPI Virxe dos Remedios (adscrito para bacharelato).

Servizos complementarios

 • Transporte escolar:
  • ESO: gratuíto.
  • BACHARELATO: gratuíto previa solicitude á dirección do centro e autorización por parte da xefatura territorial de educación, dentro dos itinerarios establecidos para o ensino obrigatorio.
 • Comedor escolar (só os luns).

Normativa reguladora

Para o proceso de admisión

 • LEI ORGÁNICA 8/1985, DO 3 DE XULLO, REGULADORA DO DEREITO Á EDUCACIÓN. (BOE 4 de julio de 1985)
 • LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (BOE 4 de maio de 2006).
 • LEI ORGÁNICA 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa.
 • Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urxentes para la ampliación do calendario de implantación da Lei Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para a mellora da calidade educativa.

 • DECRETO 229/2011, DO 7 DE SETEMBRO, QUE REGULA A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE DO ALUMNADO DOS CENTROS DOCENTES DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA NOS CALES SE IMPARTEN ENSINANZAS ESTABLECIDAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN (DOG 21 de decembro de 2011).
 • DECRETO 254/2012, DO 13 DE DECEMBRO, POLO QUE SE REGULA A ADMISIÓN DE ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SOSTIDOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTEN AS ENSINANZAS DE SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO  REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 26 de decembro de 2012).
 • ORDE DO 12 DE MARZO DE 2013 POLA QUE SE DESENVOLVE O PROCEDEMENTO PARA A ADMISIÓN DO ALUMNADO EN CENTROS DOCENTES SUSTENTADOS CON FONDOS PÚBLICOS QUE IMPARTAN ENSINANZAS DE 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, DE EDUCACIÓN PRIMARIA, DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA E DE BACHARELATO REGULADAS NA LEI ORGÁNICA 2/2006, DO 3 DE MAIO, DE EDUCACIÓN. (DOG 15 de marzo de 2013).
 • ORDEN DO 25 DE XANEIRO DE 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el procedimiento para la admisión del alumnado en centros docentes sostenidos con fondos públicos que impartan enseñanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de bachillerato reguladas en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

Para os servizos complementarios

 • Decreto 203/1986, polo que se regulan provisionalmente determinados aspectos do transporte escolar.
 • Decreto 160/1988, do 9 de xuño, polo que se regula a prestación de servicios de transporte escolar e de obreiros de competencia exclusiva da Xunta de Galicia.
 • DECRETO 132/2013, de 1 de agosto, polo que se regulan os comedores escolares dos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería con competencias en materia de educación.

Convocatoria do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral.

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publicou no Diario Oficial de Galicia a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

A convocatoria establece a oferta de unidades de competencia e o número de prazas, os prazos para presentar as solicitudes de inscrición, o calendario do procedemento e as sedes onde se realizan o asesoramento e a avaliación das persoas candidatas.

Trátase dun procedemento para recoñecer, avaliar e acreditar, con carácter oficial, as competencias adquiridas no desenvolvemento do traballo ou por outras vías non formais de aprendizaxe, recoñecendo os saberes adquiridos ao longo da vida co fin de facilitar a mellora no mercado laboral e a progresión persoal e profesional.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ao 3 de febreiro de 2017.

+información

Convocatoria de probas de acceso a ciclos formativos de formación profesional para o ano 2017.

GRAO MEDIO.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao medio as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezasete anos ou os fagan no ano natural de celebración da proba.

Requisitos de acceso a ciclos formativos de grao medio ( artigo 6 da ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas):

1. Para acceder aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos:

a) Título de ESO (LOE ou LOXSE).

b) Título de ESO con avaliación final pola opción de ensinanzas aplicadas (LOMCE).

 c) Título de técnico auxiliar.

 d) 2º de BUP cun máximo de dúas materias pendentes nos dous cursos.

 e) 2º curso de primeiro ciclo experimental da REM.

 f) Das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos, 3º curso do plan de estudos de 1963 ou 2º curso de comúns experimental.

 g) Título profesional básico.

 h) Módulos obrigatorios dun PCPI.

j) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

 2. Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao medio de formación profesional as persoas que superasen:

 a) O curso de formación específico para o acceso a ciclos formativos de grao medio.

 b) A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de formación profesional, a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos ou a proba de acceso a ciclos formativos de grao medio ou de grao superior de Ensinanzas Deportivas ou de Artes Plásticas e Deseño.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo I, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2016/17. O prazo de presentación estará abranguido entre os días 13 ao 23 de marzo de 2017, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse en papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312C) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se queira enviar para garantir que a data de remisión é anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao medio terán lugar o día 31 de maio de 2017 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.00 horas: parte matemática e parte sociolingüística.
– Das 16.00 ás 18.00 horas: parte científico-técnica.

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

GRAO SUPERIOR.

Requisitos.

Poderán participar na proba de acceso aos ciclos formativos de grao superior as persoas que non cumpran os requisitos académicos exixidos para acceder a eles e teñan dezanove anos ou os fagan no ano de realización da proba.

Os requisitos de acceso a ciclos formativos de grao superior son os seguintes (artigo 7 da ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de formación profesional de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas):

1. Para acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional requirirase estar en posesión dalgún dos seguintes requisitos:

a) Título universitario.

b) Título de técnico superior ou de técnico especialista.

c) Título de bacharelato LOXSE, de bacharelato LOE ou de bacharelato LOMCE.

d) Certificado de superación de todas as materias do bacharelato LOMCE.

e) COU/PREU/bacharelato sen modalidade ou outros equivalentes.

f) BUP.

g) Título de técnico.

h) Outros estudos declarados equivalentes, para os efectos académicos, a algún dos anteriores.

2. Tamén poderán acceder aos ciclos formativos de grao superior de formación profesional as persoas que superasen a proba de acceso a ciclos formativos de grao superior de formación profesional ou a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.

Inscrición.

A solicitude de inscrición, segundo o modelo do anexo II, para as probas de acceso aos ciclos formativos de grao superior irá dirixida ao director ou á directora de calquera centro docente público da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que imparta ciclos formativos de formación profesional no curso académico 2016/17 (agás no CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro). O prazo de presentación estará abranguido entre os días 6 e 15 de febreiro 2017, ambos os dous incluídos.

As solicitudes deberán presentarse papel, no centro de inscrición, utilizando o formulario normalizado (código de procedemento ED312D) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.es. En caso de enviarse por correo, o envío deberá ser certificado, co selo de correos na cabeceira da primeira folla do documento que se quere enviar para garantir que a data de remisión sexa anterior á finalización do prazo de presentación.

As persoas interesadas tamén poderán cubrir a solicitude a través da aplicación dispoñible desde a páxina web http://www.edu.xunta.es/fp, que xerará a solicitude que a persoa interesada deberá imprimir e posteriormente presentar no centro de inscrición.

Realización da proba.

As probas de acceso aos ciclos de grao superior terán lugar o día 20 de abril de 2017 no horario que se indica deseguido:

– Ás 9.00 horas: presentación.
– Das 10.00 ás 13.30 horas: parte común da proba (Matemáticas, Lingua Galega e Lingua Castelá).
– Das 16.00 ás 18.30 horas: parte específica da proba (materias específicas da opción vinculada ao ciclo formativo ao que se desexe acceder)

As persoas inscritas deberán presentar, para a realización da proba, o seu documento oficial de identidade e a copia da folla da solicitude de inscrición.

Máis Información.

Validación de módulos profesionais.

No seguinte enlace, o alumnado de formación profesional atopará información relativa ao proceso de validación de módulos profesionais. Para máis información tamén podedes dirixirvos ao departamento de orientación do centro.

Becas e axudas de carácter xeral 2016-2017.

As becas xerais para estudos non universitarios diríxense a estudiantes que no curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveis:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:
  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior.

  • Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • Ensinanzas Deportivas.

  • Ensinanzas Artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios militares superiores.

  • Estudios de idiomas en Escolas Oficiais, incluida a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.

  • Formación Profesional Básica.

 • Ensinanzas universitarias.

Prazo de presentación

 • Desde o 16 de agosto de 2016.

 • Ata o 3 de outubro de 2016.

Forma de presentación da solicitude

 • A solicitude preséntase mediante formulario accesible a través da páxina web do ministerio. Non hai que aportar documentación, pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

 • De tódalas formas, en calquera momento as unidades encargadas da tramitación poderán requerirlle a presentación de documentación relacionada ca solicitude de beca.

Máis información

Powered by Drupal - Design by artinet