MENÚ OUTUBRO

 

      MENÚ OUTUBRO

LUNS 2

 • Arroz branco con salchichas

 • Peituga de polo con ensalada

 • Macedonia

LUNS 9

 • Sopa

 • Albóndegas con patacas

 • Crema

LUNS 16

 • Caldo galego

 • San Xacobo con patacas

 • Xeado

LUNS 23

 • Entremeses

 • Lombo con ensalada

 • Iogur

LUNS 30

 • Arroz con polo

 • Peixe con ensalada

 • Plátano

ARTE EN TRIVES

 

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE: Percorrido pola vila para ver diferentes mostras arquitectónicas.

MATERIA: Historia da Arte.

DATA: Martes 26 de setembro.

LUGAR: Pobra de Trives.

HORA DE SAÍDA: 10:10 ( 3ª sesión )

HORA DE CHEGADA: 11:30 ( final recreo )

ALUMNADO: 2º BAC

PROFESORADO ACOMPAÑANTE: Ana Early

 

 

Menú comedor luns 25 de setembro

Menú comedor

1º Prato: Macarróns con carne

2º Prato: Pescado con ensalada.

Sobremesa: Iogur.

Servizo Voluntario Europeo

 

ACTIVIDADE: A asociación Amigos da Terra impartirá unha pequena charla sobre o Servizo Voluntario Europeo.

DEPARTAMENTO: Orientación

DATA: Martes 26 de setembro

LUGAR: Salón de actos

HORARIO E ALUMNADO

 • Ciclo Medio, Ciclo Superior e FPB de 12:20 a 13:10 ( 5ª sesión )

 • 4º ESO e 1º BAC de 13:10 a 14: 00 ( 6ª sesión )

Validación de módulos profesionais.

Co fin de facilitar a reincorporación ao sistema educativo de todas as persoas interesadas en ampliar a súa formación, prevense posibilidades de recoñecer a formación adquirida previamente mediante  as validacións e as equivalencias.

Coa validación dase por superada unha parte ou partes de estudos oficiais que se están a realizar tendo en conta a formación achegada e superada polo interesado con anterioridade. Nos estudos de Formación Profesional a unidade mínima de validación é o módulo formativo.

Para solicitar a validación de módulos profesionais, a persoa solicitante deberá estar matriculada nun centro docente autorizado e presentar a solicitude de validación perante a dirección do centro educativo dentro dos primeiros 20 días de inicio das clases. Os módulos profesionais validados cualificaranse cun 5, a efectos da obtención da nota media.

A solicitude de validación de módulos profesionais formalizarase no modelo de instancia establecido para tal efecto (anexo XIV), e xuntaráselle unha fotocopia compulsada do DNI do alumno ou a alumna, e da certificación académica oficial dos estudos cursados ou, se for o caso, do certificado de profesionalidade elaborado a partir do Catálogo nacional de cualificacións profesionais ou da acreditación parcial de unidades de competencia.

 No seguinte enlace, o alumnado de formación profesional atopará información relativa ao proceso de validación de módulos profesionais. Para máis información tamén podedes dirixirvos ao departamento de orientación do centro.

Becas de carácter xeral para o curso académico 2017/2018.

CONVOCATORIA: convócanse bolsas para estudantes que no curso académico 2017-2018, cursen ensinanzas postobrigatorias con validez en todo o territorio nacional.

BENEFICIARIOS: poderán solicitar as bolsas desta convocatoria os estudantes que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar, que cumpran uns determinados requisitos de aproveitamento académico e se atopen cursando algunhas das seguintes ensinanzas:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias do sistema educativo español e con validez en todo o territorio nacional :
  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.
  • Formación Profesional de grao medio e de grao superior.
  • Ensinanzas artísticas profesionais.
  • Ensinanzas deportivas.
  • Ensinanzas artísticas superiores.
  • Estudios relixiosos superiores.
  • Estudios militares superiores.
  • Estudios de idiomas realizados en escolas oficiais de titularidade das administracións educativas, incluída a modalidade de distancia.
  • Cursos de acceso e cursos de preparación para as probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para o acceso aos Ciclos Formativos de grao medio e de grao superior impartidos en centros públicos e en centros privados concertados que teñan autorizadas ensinanzas de Formación Profesional.
  • Formación Profesional Básica.
 • Ensinanzas universitarias do sistema universitario español cursadas en centros españois e con validez en todo o territorio nacional.

SOLICITUDES: A solicitude deberase cumprimentar mediante o formulario accesible por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a «Trámites y Servicios» ou na dirección electrónica www.mecd.gob.es

O prazo para presentar a solicitude estenderase ata o 3 de outubro de 2017, inclusive, para os estudantes non universitarios.

Máis información

Axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo para o curso académico 2017/2018.

CONVOCATORIA. Convócanse as seguintes axudas:
a) Axudas directas para o alumnado que requira por un período da súa escolarización ou ao longo de toda ela, determinados apoios e atencións
educativas específicas derivadas de discapacidade ou trastornos graves de conduta.
b) Subsidios por necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas.
c) Axudas para programas específicos complementarios á educación regrada para alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.

BENEFICIARIOS. Poderán solicitar as axudas os alumnos que non superen unha determinada renda e/ou patrimonio familiar e que presenten necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves de conduta e que se atopen cursando en centro específico, en unidade de educación especial de centro ordinario ou en centro ordinario que escolarice alumnos que presentan necesidades
educativas especiais, algún dos niveis educativos non universitarios.
Para obter o subsidio requirirase ser membro de familia numerosa.

SOLICITUDES. As solicitudes tanto de axuda como de subsidio deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por internet na dirección www.mecd.gob.es ou a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na dirección  https://sede.educacion.gob.es no apartado correspondente a "Trámites Y Servicios".

O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o 28 de setembro de 2017, inclusive.

LIBROS DE TEXTO CURSO 2017-2018. IMPORTANTE!!!!!! ANTES DE MERCAR OS LIBROS CONSULTAR AO PROFESORADO EN SETEMBRO

 

 

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

4º ESO

Economía

Economía

 

9788118609535

1º Bacharelato

Economía

Economía

 

9788448195960

2º Bacharelato

Economía de empresa

Economía de la Empresa

 

9788448183653

2º Bacharelato

Economía de empresa

Economía de la empresa

 

9788448609337

1º ESO

Lengua castellana y literatura

Lengua y Literatura, serie

Comenta

Santillana

9788468015774

3º ESO

Lengua castellana y

literatura

Lengua y Literatura, serie

Comenta

Santillana

9788468036571

1º Bacharelato

Lengua castellana y

literatura I

Lengua y Literatura, Saber

Hacer

Santillana

9788468003870

1º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 1ºESO

Baía edicións

9788499951676

2º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura 2º

Obradoiro

Santillana

9788499725901

3º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua galega e literatura 3ºESO

Baía edicións

9788499951683

4º ESO

Lingua galega e literatura

Lingua e literatura galega 4º

Obradoiro

Santillana

9788499725918

1º Ciclo Medio

MP0234 Electrotecnia

Electrotecnia

Paraninfo

9788428398770

1º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429454956

2º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429468465

3º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788429437751

4º ESO

Matemáticas

Matemáticas. "Los caminos del

saber"

 

9788468000244

1º Bacharelato

Matemáticasaplicadas ás CCSS I

Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais. 1º Bach

 

9788482248325

1º Bacharelato

Matemáticas I

Matemáticas 1º Bach.

 

9788482248318

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

9788467851823

3º ESO

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía. Serie

Observa

Santillana

9788499722818

4º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía. Serie

Observa

Santillana

9788499725963

1º Bacharelato

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e xeoloxía sm Xerme

SM

9788467576528

2º Bacharelato

Bioloxía

Bioloxía sm Xerme

SM

9788498546224

2º Bacharelato

CTMA

Ciencias de la Tierra y del medio ambiente

Mc Graw Hill

9788448609399

2º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468019529

3º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468017426

4º ESO

Física e química

Física y química

Santillana

9788468037905

2º Bacharelato

Física

Física 2º Bach.

SM

9788467587210

2º Bacharelato

Química

Química 2º Bach.

Santillana

9788414102039

1º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia 1º ESO

Obradoiro

9788499723563

2º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia 2º ESO

Obradoiro

9788499721248

3º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia.

Xeografía e Historia

historia 3º ESO

Obradoiro

9788499724157

4º ESO

Ciencias sociais, xeografía e Historia

Xeografía e Historia

historia 4º ESO

Obradoiro

9788499721521

1º ESO

Relixión

Religión católica Ágape 1º ESO

Edelvives

9788426398758

3º ESO

Relixión

Religión católica Ágape 3º ESO

Edelvives

9788426398772

1º Bacharelato

Relixión

Religión católica Ágape 1º Bach.

Edelvives

9788426398796

2º ESO

Tecnoloxía

Tecnologías I ESO

SM

9788467539981

3º ESO

Tecnoloxía

Tecnología II ESO

SM

9788467576399

 

 

 

 

 

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

1º Bacharelato

Tecnoloxías da información e comunicación I

Tecnología de la información y la comunicación I

Donostiarra

9788470635038

1º Bacharelato

Tecnoloxía industrial I

Tecnología industrial I

Mc Graw Hill

9788448180577

2º Bacharelato

Tecnoloxía industrial II

Tecnología Industrial II

McGraw-Hill

9788448198697

1º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468230382

2º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468235745

3º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468232362

4º ESO

Valores éticos

Valores éticos

Vicens Vives

9788468235783

1º Bacharelato

Antropoloxía

Antropoloxía

Xerais

9788491210344

1º Bacharelato

Filosofía

Filosofía 1º Bach

Vicens Vives

9788468229485

2º Bacharelato

Historia da filosofía

Historia de la filosofía

Vicens Vives

9788468235813

2º Bacharelato

Psicoloxía

Psicología

McGraw-Hill

9788448609160

3º ESO

Cultura clásica

Cultura clásica 3º ESO

Santillana

9788490583463

1º ESO

Inglés

New English in Use 1. Workbook

Burlington

9789963489183

1º ESO

Inglés

New English in use 1. Student's book

Burlington

9789963489152

2º ESO

Inglés

New English in Use 2. Workbook

Burlington

9789963516650

2º ESO

Inglés

New English in Use 2. Student's book

Burlington

9789963516643

3º ESO

Inglés

New English in Use 3. Workbook

Burlington

9789963516728

3º ESO

Inglés

New English in Use 3. Student's book

Burlington

9789963516711

4º ESO

Inglés

New English in Use 4. Workbook

Burlington

9789963516797

4º ESO

Inglés

New English in Use 4. Student's Book.

Burlington

9789963516780

1º Bacharelato

Inglés

Advantage 1. Student's Book

Burlington

9789963273676

1º Bacharelato

Inglés

Advantage 1.

Workbook

Burlington

9789963273713

Nivel

Materia

Libro

Editorial

ISBN

2º Bacharelato

Inglés

Contrast 2.

Student's book

Burlington

9789963485277

2º Bacharelato

Inglés

Contrast 2.

Workbook

Burlington

9789963485284

1º ESO

Francés

En Spirale 1. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9788467397604

1º ESO

Francés

En Spirale 1. Libro alumno

Oxford

Educación

9788467397628

2º ESO

Francés

Francés En Spirale 2. Caderno de

exercicios

Oxford

Educación

9780190502089

2º ESO

Francés

En Spirale 2. Libro alumno

Oxford

Educación

9780190502072

3º ESO

Francés

En Spirale 3. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9788467397611

3º ESO

Francés

En Spirale 3. Libro alumno

Oxford

Educación

9788467397635

4º ESO

Francés

En Spirale 4. Libro ejercicios

Oxford

Educación

9780190502140

4º ESO

Francés

En Spirale 4. Libro alumno

Oxford

Educación

9780190502133

1º bacharelato

Francés I

Á vrai Dire 3. Libro del alumno

Chat Noir

9788468200279

1º FP Básica

Ciencias aplicadas I

Ciencias aplicadas I

Paraninfo

9788428335430

FOL 1º Ciclo medio

Formación e orientación laboral

Formación e orientación laboral

Tulibrodefp

9788416812028

FOL 2º Ciclo medio

Empresa e iniciativas emprendedoras

Empresa e iniciativas emprendedora

Tulibrodefp

9788494047626

FOL 1º Ciclo superior

Formación e orientación laboral

Formación e orientación laboral

Tulibrodefp

9788415812028

FOL 2º Ciclo superior

Empresa e iniciativas empr.

Empresa e iniciativas empr.

Tulibrodefp

9788494047626

 

 

 

Orientación académica e profesional

A orientación académica e profesional debe ser entendida coma un proceso educativo de axuda e asesoramento para a toma de decisións vocacionais, dirixida ao alumnado e ás súas familias.

Dentro deste proceso, debemos ter en conta diferentes aspectos que contribúen a fomentar a madurez vocacional das nosas alumnas e alumnos:

 • COÑECEMENTO DUN MESMO OU AUTOCONCEPTO: este coñecemento supón reflexionar sobre como un é: as súas capacidades, intereses, motivacións, valores, personalidade, situación académica, aspectos familiares e de relación social, …

 • COÑECEMENTO DO CONTORNO, tanto das oportunidades académicas e profesionais que brinda o sistema educativo, como das posibilidades laborais que ofrece o mercado de traballo.

 • TOMA DE DECISIÓNS, entendida coma un procedemento para abordar un proxecto persoal de vida, que guíe decisións autónomas e responsables baseadas na adecuación das características e expectativas persoais aos requerimentos das opcións académicas e laborais que se lle ofrecen.

Orientador@s de Secundaria de centros educativos públicos da provincia de Ourense creamos blogorientagalicia para poñer a disposición da comunidade educativa información sobre as diferentes opcións académicas e profesionais.

No seguinte esquema, atoparedes información relativa as opcións académicas e profesionais do sistema educativo:

Criterios de promoción ESO.

Itinerarios ESO:

Avaliación final ESO.

Criterios titulación ESO.

Opcións despois da ESO .

Estudos universitarios.

Bolsas, axudas e premios.

 • Axudas libros de texto.

 • Premios extraordinarios.

 • Becas MEC.

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas.

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/2018.

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas, coa excepción dos aspirantes ás especialidade de Hípica e de Vela, que deberán formalizala nos centros públicos a que están adscritos.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día 15 de xuño e o día 7 de xullo de 2017.

Para a formalización das solicitudes de inscrición para as probas os centros facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo ao efecto.

Centros onde se poderá realizar a inscrición para as probas:

Modalidade Centros
Fútbol IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
IES Universidade Laboral (Culleredo)
Fútbol sala CIFP A Farixa (Ourense)
Baloncesto IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)
Balonmán IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
Atletismo IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)
IES As Barxas (Moaña)
Salvamento e Socorrismo IES Antón Losada Diéguez (A Estrada)

A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, no día e nas horas que se indican a seguir:

Grao medio. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

Grao superior. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:

Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 6 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.30 horas. Os aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (insta­lación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no CIFP A Farixa en Ourense, o día 11 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 12 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 18 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Balneario, o día 19 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Salvamento e Socorrismo, o día 20 de setembro nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada ás 10.00 horas.

Na modalidade de Vela, o día 21 de setembro ás 10.00 horas, nas instalacións do porto deportivo da Pobra do Caramiñal, podendo variar a data do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo e técnico deportivo en Vela con Aparello Libre.

Máis información.

Powered by Drupal - Design by artinet