Orientación académica e profesional

A orientación académica e profesional debe ser entendida coma un proceso educativo de axuda e asesoramento para a toma de decisións vocacionais, dirixida ao alumnado e ás súas familias.

Dentro deste proceso, debemos ter en conta diferentes aspectos que contribúen a fomentar a madurez vocacional das nosas alumnas e alumnos:

 • COÑECEMENTO DUN MESMO OU AUTOCONCEPTO: este coñecemento supón reflexionar sobre como un é: as súas capacidades, intereses, motivacións, valores, personalidade, situación académica, aspectos familiares e de relación social, …

 • COÑECEMENTO DO CONTORNO, tanto das oportunidades académicas e profesionais que brinda o sistema educativo, como das posibilidades laborais que ofrece o mercado de traballo.

 • TOMA DE DECISIÓNS, entendida coma un procedemento para abordar un proxecto persoal de vida, que guíe decisións autónomas e responsables baseadas na adecuación das características e expectativas persoais aos requerimentos das opcións académicas e laborais que se lle ofrecen.

Orientador@s de Secundaria de centros educativos públicos da provincia de Ourense creamos blogorientagalicia para poñer a disposición da comunidade educativa información sobre as diferentes opcións académicas e profesionais.

No seguinte esquema, atoparedes información relativa as opcións académicas e profesionais do sistema educativo:

Criterios de promoción ESO.

Itinerarios ESO:

Avaliación final ESO.

Criterios titulación ESO.

Opcións despois da ESO .

Estudos universitarios.

Bolsas, axudas e premios.

 • Axudas libros de texto.

 • Premios extraordinarios.

 • Becas MEC.

Probas de acceso ás ensinanzas deportivas.

Convocadas as probas de acceso ás ensinanzas deportivas para o curso 2017/2018.

A inscrición para realizar as probas farase preferentemente na secretaría dos centros públicos onde se imparten ensinanzas deportivas, coa excepción dos aspirantes ás especialidade de Hípica e de Vela, que deberán formalizala nos centros públicos a que están adscritos.

O prazo de inscrición será o comprendido entre o día 15 de xuño e o día 7 de xullo de 2017.

Para a formalización das solicitudes de inscrición para as probas os centros facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo ao efecto.

Centros onde se poderá realizar a inscrición para as probas:

Modalidade Centros
Fútbol IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
IES Universidade Laboral (Culleredo)
Fútbol sala CIFP A Farixa (Ourense)
Baloncesto IES Fermín Bouza Brey (Vilagarcía de Arousa)
Balonmán IES Sánchez Cantón (Pontevedra)
Atletismo IES Nosa Señora dos Ollos Grandes (Lugo)
IES As Barxas (Moaña)
Salvamento e Socorrismo IES Antón Losada Diéguez (A Estrada)

A proba de madureza terá lugar no IES As Fontiñas, Santiago de Compostela, no día e nas horas que se indican a seguir:

Grao medio. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

Grao superior. Proba de madureza: 4 de setembro, das 9.00 ás 13.00 horas.

A proba de acceso específica para as titulacións de técnicos deportivos realizarase:

Na modalidade de Fútbol terá lugar no IES Universidade Laboral en Culleredo, o día 6 de setembro ás 10.00 horas, e no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (instalación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.30 horas. Os aspirantes só poderán realizar as probas no centro en que formalizaron a inscrición.

Na modalidade de Balonmán terá lugar no IES Sánchez Cantón en Pontevedra (insta­lación A Xunqueira), o día 8 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Fútbol Sala terá lugar no CIFP A Farixa en Ourense, o día 11 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Baloncesto terá lugar no IES Fermín Bouza Brey en Vilagarcía de Arousa, o día 12 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Atletismo terá lugar no IES Nosa Señora dos Ollos Grandes en Lugo, o día 18 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Hípica terá lugar no centro autorizado CEMAR en Mondariz-Balneario, o día 19 de setembro ás 10.00 horas.

Na modalidade de Salvamento e Socorrismo, o día 20 de setembro nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública da Estrada ás 10.00 horas.

Na modalidade de Vela, o día 21 de setembro ás 10.00 horas, nas instalacións do porto deportivo da Pobra do Caramiñal, podendo variar a data do exame no caso de non darse as condicións meteorolóxicas establecidas no anexo VIII do Decreto 135/2012, do 31 de maio (DOG do 20 de xuño), polo que se establece o currículo das ensinanzas de técnico deportivo en Vela con Aparello Fixo e técnico deportivo en Vela con Aparello Libre.

Máis información.

Convocatoria de prazas nas residencias xuvenís para o curso 2017/2018.

Convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, 220 prazas para mozos e mozas (de 16 a 30 anos) nas residencias xuvenís dependentes da Consellería de Política Social que, por razóns de estudo ou traballo, se vexan na obriga de permanecer fóra do concello onde teñen a súa residencia habitual.

 O número de prazas convocadas e a súa distribución por residencias son as seguintes:

Cidade

Residencia

Número de prazas

Lugo

Centro residencial xuvenil LUG

74 home/muller

Ourense

Florentino López Cuevillas

55 home/muller

Vigo

Altamar

91 home/muller

 Requisitos xerais:

 • Posuír nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión Europea, ou ser estranxeiro/a residente en España no momento da solicitude de praza.

 • Non ter perdido a condición de residente por causa imputable á persoa solicitante.

 • Ter os 16 anos feitos e non superar os 30, na data do 31 de decembro de 2017.

 Requisitos específicos para a mocidade estudante:

 • Cursar estudos de formación profesional ou ciclos formativos, de bacharelato, estudos universitarios tendentes á obtención do título de grao ou equivalente ou ben, mentres non se xeneralice a implantación dos novos títulos universitarios, estudos universitarios de 1º, 2º ou 3º ciclo nunha facultade ou escola universitaria, ou estudos superiores en ensinanzas artísticas.

 • Que no concello onde radique a súa residencia familiar non exista oferta de centros públicos para realizar o curso, nivel ou grao correspondente aos estudos que vaia cursar o/a solicitante. Exceptúase do anterior a realización de estudos universitarios nos cales o/a solicitante non acade a nota de corte ou puntuación académica mínima exixida para o ingreso nas facultades ou escolas universitarias da localidade de residencia familiar.

 Solicitude:

As solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderán empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

O prazo de presentación de solicitudes será un mes contado desde o día seguinte ao da publicación no DOG da presente convocatoria (13/07/2017).

Condicións económicas :

a) Cuarto dobre: 324 € por residente e mes.

b) Cuarto cuádruplo: 250 € por residente e mes.

Servizos ofertados :

Ademais dos servizos de aloxamento e mantenza, as residencias xuvenís ofrecen con carácter xeral os seguintes:

 • Aula de estudo-biblioteca.

 • Salas de xogos.

 • Televisión e vídeo.

 • Actividades culturais e deportivas.

 • Información aos pais e/ou ás nais ou titores/as legais sobre o comportamento do seu fillo ou da súa filla cando os/as pais/nais ou titores/as legais o soliciten ou cando a dirección da residencia o considere necesario.

Texto da convocatoria.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Máis información no departamento de orientación.

 

Instruccións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas de réxime especial para o curso 2017/2018.

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2017/2018.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

Xornada de acollida do alumnado dos CEIPs adscritos.

O luns, 5 de xuño de 2017, desenvólvese a actividade de acollida para o alumando de 6º de educación primaria do CEIP Manuel Bermúdez Couso de A Pobra de Trives e do CEIP de Manzaneda, adscritos ao noso IES para os estudos de ESO. Pola mañá, a partir das 10:45 horas terá lugar a actividade co alumnado e pola tarde, a partir das 16:00 horas, desenvolverase a charla informativa cas familias do alumnado. Nos documentos expostos a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta xornada:

Documento para o alumnado.

Documento para os pais e nais do alumnado.

Premios extraordinarios ESO.

Convócanse, na Comunidade Autónoma de Galicia, os premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico (procedemento ED311D) correspondentes ao curso 2016/17. Esta convocatoria, en réxime de concorrencia competitiva, está dirixida ao alumnado que destacase polo seu rendemento académico na etapa de educación secundaria obrigatoria.

Poderanse conceder ata un máximo de 20 premios. Cada premio estará dotado con 750 €. O alumnado que obteña o premio extraordinario recibirá, ademais, un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro educativo onde estea depositado o expediente académico anotaralle nel a distinción.

Requisitos de participación.

Poderá optar aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico o alumnado que reúna os seguintes requisitos:

 1. Ter cursado durante o ano académico 2016/17 cuarto curso de educación secundaria obrigatoria no réxime ordinario en calquera dos centros da Comunidade Autónoma de Galicia.

 2. Estar proposto polo equipo docente para a expedición do título de graduado en educación secundaria.

 3. Ter obtido no conxunto dos catro cursos de educación secundaria obrigatoria unha nota media igual ou superior a 9,00 puntos.

 4. Non estar incurso/a en ningunha clase de inhabilitación para a obtención de axudas e estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións.

Todos os requisitos deberán posuírse o día en que remate o prazo de presentación de solicitudes.

Forma e prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes; comezará o día 8 de xuño de 2017 e rematará o día 7 de xullo de 2017.

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. Opcionalmente, poderanse presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

Para a presentación das solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

Realización da proba para a obtención do premio

Os/as aspirantes aos premios extraordinarios de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico deberán realizar unha proba estruturada en dúas partes. Cada parte da proba desenvolverase nun tempo máximo de dúas horas.

A primeira parte constará de diversas cuestións referidas ás seguintes materias de cuarto curso: Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura, e Primeira Lingua Estranxeira, agás no caso de alumnado con exención en Lingua Galega e Literatura, que quedará exento da realización da correspondente parte da proba, sempre e cando a dita exención se acredite documentalmente.

Na segunda parte, o alumnado dará resposta a diversas cuestións teóricas e/ou prácticas de tres materias do currículo de cuarto curso:

– Xeografía e Historia.

– Unha materia xeral do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Académicas ou Matemáticas Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas.

– Unha materia para escoller de entre as materias de opción do bloque de materias troncais cursada polo alumnado: Bioloxía e Xeoloxía, Economía, Física e Química, Latín, Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional, Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial, ou Tecnoloxía.

Máis información

Presentación de propostas para a adxudicación do comedor escolar curso 2017-18

ADXUDICACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR DO IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES) PARA O CURSO 2017-2018.

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 06 de xuño ata o día 14 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 5 euros (SEN IVE incluído) por menú diario, 5.5 euros (CON IVE incluído 10%) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación empresarial para contrato menor (anexo III) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 5/2017, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. A empresa deberá servir a relación de menús composta por 10 menús que figura no anexo VII, realizada dacordo coa guía “Menús saludables no comedor escolar” http://www.edu.xunta.es/ftpserver/portal/menu/indice.htm
 5. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

 • Instrución 5/2017, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 30 de maio sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2017-2018.
 • Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o curso 2017/18

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2017-2018

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2017-2018. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 06 de xuño ata o día 14 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla:
  • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.
  • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.
  • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.
  • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).
  • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.
  • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.
  • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.
  • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Instrución 7/2017 do 30 de maio, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.
 • Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
 • Apartado 6.4 da Instrución 4/2015 do 01 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Menú comedor xuño 2017


Día Menú
Luns 5
 • Ensalada mixta
 • Pizza
 • Xeado
Luns 12
 • Entremés
 • Pescado con ensalada
 • Iogur
Luns 19
 • Ensaladilla
 • Lombo con patacas
 • Melocotón e ananás

Powered by Drupal - Design by artinet