Alerta Laranxa

03/22/2017 08:30
03/23/2017 14:00

Alerta AMARELA E LARANXA por nevadas os días 22 e 23 de marzo en Galicia

Becas de inmersión lingüística.

Convócanse en réxime de concorrencia competitiva, un máximo de 2.400 bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España en réxime de internado e pensión completa, dunha semana de duración, no mes de xullo de 2017.

BENEFICIARIOS: serán requisitos necesarios para optar a estas bolsas:

a) Nacer entre o 1 de xaneiro de 1997 e o 31 de decembro de 2000 e estar matriculado no curso 2016-2017 en calquera curso dalgún dos seguintes estudos:

 • Bacharelato.

 • Ensinos profesionais de música e danza.

 • Grao medio de Formación Profesional.

 • Grao medio de artes plásticas e deseño.

 • Grao medio de ensinos deportivos.

 • Ensinos de idiomas de nivel intermedio ou avanzado.

b) Obter no curso 2016-2017 a condición de bolseiro do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte conforme á Resolución 11 de agosto de 2016, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas de carácter xeral, para o curso académico 2016-2017, para estudantes que cursen estudos postobligatorios. (BOE do 13 de agosto).

c) Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na materia de inglés. No caso de solicitantes que estean matriculados en ensinos bilingües pero non cursasen a materia de inglés como materia individualizada o curso anterior, terase en conta a cualificación obtida na materia de inglés de cuarto curso de Educación Secundaria Obrigatoria.

 d) Obter un número de orde na lista de adxudicatarios que lle sitúe dentro do total de bolsas a conceder.

SOLICITUDES: os interesados deberán cumprimentar a solicitude mediante o formulario accesible por internet na dirección www.mecd.gob.es a través da sede electrónica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte no apartado correspondente a "Trámites e Servizos".

O prazo para a presentación de solicitudes finalizará o día 20 de abril de 2017.

CONTÍA DA AXUDA: a obtención da axuda comportará a cobertura de todos os gastos inherentes á participación no curso, con excepción de 100,00 euros para completar o prezo total do curso e dos gastos de desprazamento ao Centro que lle sexa asignado, que serán por conta do participante.

CRITERIO DE ADXUDICACIÓN: a asignación das bolsas entre os solicitantes que cumpran os requisitos esixidos, efectuarase atendendo á cualificación obtida na materia de inglés.

 Máis información.

Premios extraordinarios de formación profesional de grao superior.

Convocatoria de premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2015/16 nalgún centro educativo da Comunidade Autónoma de Galicia e que os rematou no ano 2016.

Máis información

Certificados de lingua galega (CELGA).

Convocatoria de cursos preparatorios para a consecución dos certificados de lingua galega (CELGA), niveis 1, 2, 3 e 4. Os cursos do nivel 1 impartiranse na modalidade de teleformación, anunciada na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística (http://www.lingua.gal). Os cursos dos niveis 2, 3 e 4 impartiranse na modalidade presencial nas datas, lugares e horarios recollidos no anexo II (corrección de erros) da resolución.

DESTINATARIOS: os cursos poderán ser solicitados por todas as persoas maiores de dezaseis anos ou que os fagan no ano 2017.

SOLICITUDES: As solicitudes dos cursos de teleformación efectuaranse de acordo coa convocatoria específica publicada na páxina web http://www.lingua.gal. As solicitudes dos cursos presenciais dirixiranse á xefatura territorial da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da provincia que corresponda. Os formularios de solicitude, segundo o modelo ED104B, estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia, no enderezo https://sede.xunta.gal e na páxina web http://www.lingua.gal, que permiten cubrir e editar a solicitude.

PRAZO: O prazo de presentación de solicitudes remata o 28 de marzo de 2017.

Máis información.

Campus científicos de verán.

Publicada a convocatoria de axudas destinada ao alumnado de 4º de ESO e 1º de bacharelato da modalidade de ciencias para participar nun campus científico durante 7 días no mes de xullo.

Estes campus pretenden que o alumnado teña unha primeira experiencia de contacto co labor investigador a través da súa participación en proxectos de acercamento científico deseñados e dirixidos por profesores universitarios do máis alto nivel en colaboración con profesorado de ensinanza secundaria. Ademáis de traballos prácticos e teóricos, o alumnado leva a cabo a presentación pública dos resultados obtidos durante a súa participación nos proxectos.

Os requisitos para participar nestes campus serán os seguintes:

 • Estar cursando, no ano académico 2016/2017, ensinanzas de 1º de bacharelato da modalidade de ciencias ou 4º de ESO na opción de ensinanzas académicas cursando as materias troncais de "bioloxía e xeoloxía" e "física e química" ou na opción de ensinanzas aplicadas cursando as materias troncais de "ciencias aplicadas á actividade profesional" e "tecnoloxía".
 • Ter nacido con posterioridade ao 31 de decembro de 1999.
 • Non ter sido adxudicatario dunha axuda en edicións anteriores do programa.
 • Ter obtido unha nota media igual ou superior a 8 puntos nos estudos cursados no ano escolar 2015/2016.
 • Estar situado nun lugar de orden de prelación de solicitudes que lle permita a obtención dunha das axudas convocadas.

A axuda cubre os gastos de materiais, actividades complementarias, aloxamento, asistencia de monitores e manutención do alumnado que contará, asimesmo, cun seguro que cubra as continxencias de accidente e responsabilidade civil durante o desenvolvemento dos campus. O traslado do alumnado desde os seus lugares de orixe ata o campus asignado, así como desde este ata os seus domicilios, será por conta do alumnado. o alumnado que obteña praza, deberá abonar a cantidade de 80 euros, en concepto de matriculación.

As solicitudes de participación deberán cumprimentarse mediante o formulario accesible por vía telemática a través da dirección electrónica https://www.campuscientificos.es/. Unha vez cumprimentado o formulario enviarase telemáticamente dentro do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes finalizará ás 15:00 horas do día 24 de marzo de 2017.

 

Máis información

Actividades de formación en linguas estranxeiras 2017.

Publicada a convocatoria de axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2017, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos publicos, en réxime de concorrencia competitiva.

+información.

Convocatoria de probas para a obtención de determinados carnés profesionais e habilitacións profesionais no ano 2017.

A través desta convocatoria, a Consellería de Cultura educación e Ordenación Universitaria, regula o procedemento para realizar os exames encamiñados á obtención tanto dos carnés como de calquera outra habilitación profesional necesaria no ámbito da seguridade industrial.

+información.

Actividades alumnado do centro curso 2016-17

Actualizado o 02/03/2017

Viaxe a Salamanca

O alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO farán unha viaxe entre o día 26 e 30 de xuño a Salamanca

Viaxe cultural a Madrid

Os días 28 e 29 de marzo de 2017 o alumnado do centro acudirá a Madrid a ver o musical do 'El rey león'

Viaxe de fin de curso a Roma

O alumnado de 4º ESO e 1º e 2º de bacharelato realizarán unha viaxe a Roma entre os días 22 e 26 de maio

Pasarrúas por Trives

O día 24 de febreiro o alumnado do IES que se disfrace ou toque algún instrumento irá de comparsa polo pobo xunto cos alumnos do CEIP

Saída a Celanova

Dirixida ó alumnado da ESO e de bacharelato.

Data: 24 de xaneiro de 2017

Viaxe cultural a Francia

Dirixida ó alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato de francés.

Data: 18 a 28 de abril de 2017

Obradoiro "Prevención do consumo de alcol"

Para o alumnado de 3º da ESO impartida por persoal do centro Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude.

O luns 19 de decembro de 2016 en horario de 16:20 a 18:00

Teatro francés "Le Petit Prince"

O mércores 30 de novembro de 2016 o alumnado de francés de 2º, 3º e 4º da ESO e de 1º de bacharelato asistirá a dita representación no Teatro Principal de Ourense

O horario da actividade é de 08:30 a 14:00

Coñece Ourense (Carballliño-Ribadavia)

O xoves 27 de outubro de 2016 de 09:00 a 18:30 aproximadamente

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO

Recordarlle aos pais/nais:

 • O alumnado deberá levar comida e bebida para a hora do xantar
 • Non hai transporte escolar á hora da chegada polo que os pais/nais de cada alumno/a deberán vir recollelos

English Week

Na semana do 20 ao 26 de novembro participarán os alumnos de 4º ESO

Menú comedor marzo 2017


Día Menú
Luns 6
 • Potaxe de garavanzos
 • Lombo con patacas
 • Melocotón e piña
Luns 13
 • Sopa
 • Albóndegas con patacas
 • Iogur
Luns 20
 • Ensalada de pasta
 • Pizza
 • Natillas
Luns 27
 • Arroz branco con tomate
 • Peixe con ensalada
 • Froita

Proba para a obtención do título de bacharel para maiores de 20 anos.

Convocadas as probas para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.

 Requisitos das persoas aspirantes:

 1. Ser maior de vinte anos ou cumprir esa idade no ano 2017.

 2. Non estar en posesión do título de bacharel ou equivalente a efectos académicos.

 3. Non estar a cursar ensinanzas de bacharelato nin ter estado matriculado nesas ensinanzas no curso escolar 2016/2017.

 Forma, lugar e prazo de presentación.

 1. O prazo de presentación de solicitudes será entre o 24 de febreiro e o 10 de marzo de 2017.

 2. As solicitudes deberán presentarse en soporte papel según o modelo do anexo I da resolución, ou utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal

 3. Os centros onde se pode presentar a solicitude son os seguintes:

  1. Centro EPA Eduardo Pondal, rúa Pepín Rivero 3, 15003 A Coruña.

  2. IES San Clemente, rúa San Clemente s/n, 15705 Santiago de Compostela.

  3. Centro EPA Albeiros, parque da Milagrosa s/n, 27003 Lugo.

  4. Centro EPA de Ourense, rúa Álvarez de Sotomayor 4, 32002 Ourense.

  5. Centro EPA Río Lérez, avenida de Buenos Aires 26, 36002 Pontevedra.

  6. Centro EPA Berbés, rúa Marqués de Valterra 8-1º, 36202 Vigo.
 1. Documentación:

  1. Certificación do ditame de discapacidade, no caso de solicitar recoñecemento de necesidades especiais, cando esta fose recoñecida por outra administración distinta da Xunta de Galicia.

  2. Certificado de residencia, se a persoa solicitante procede doutra comunidade autónoma, no caso de solicitar exención das materias de Lingua galega e literatura I e II.

  3. Se procede, certificacións académicas ou copia compulsada do libro de escolaridade e/ou historial académico, onde se acredite ter superado materias para validar algún exercicio, se procede.

 Celebración da proba.

 O 21 de abril de 2017 no IES San Clemente de Santiago de Compostela.

 Máis información

 

Powered by Drupal - Design by artinet