Menú comedor novembro 2016


Día Menú
Luns 7
 • Sopa
 • Albóndegas con cachelos
 • Melocotón e piña
Luns 14
 • Macarróns con carne
 • Peixe con ensalada
 • Natillas
Luns 21
 • Lentelllas
 • Solombo con patacas
 • Iogur
Luns 28
 • Arroz con polo
 • Tortilla de bonito
 • Flan

Actividades alumnado do centro curso 2016-17

Viaxe cultural a Francia

Dirixida ó alumnado de 3º e 4º da ESO e 1º de bacharelato de francés.

Fecha: 18 a 28 de abril de 2017

Obradoiro "Prevención do consumo de alcol"

Para o alumnado de 3º da ESO impartida por persoal do centro Quérote + da Dirección Xeral de Xuventude.

O luns 19 de decembro de 2016 en horario de 16:20 a 18:00

Teatro francés "Le Petit Prince"

O mércores 30 de novembro de 2016 o alumnado de francés de 2º, 3º e 4º da ESO e de 1º de bacharelato asistirá a dita representación no Teatro Principal de Ourense

O horario da actividade é de 08:30 a 14:00

Coñece Ourense (Carballliño-Ribadavia)

O xoves 27 de outubro de 2016 de 09:00 a 18:30 aproximadamente

Alumnado de 1º, 2º e 3º da ESO

Recordarlle aos pais/nais:

 • O alumnado deberá levar comida e bebida para a hora do xantar
 • Non hai transporte escolar á hora da chegada polo que os pais/nais de cada alumno/a deberán vir recollelos

English Week

Na semana do 20 ao 26 de novembro participarán os alumnos de 4º ESO

Validación de módulos profesionais.

No seguinte enlace, o alumnado de formación profesional atopará información relativa ao proceso de validación de módulos profesionais. Para máis información tamén podedes dirixirvos ao departamento de orientación do centro.

Becas e axudas de carácter xeral 2016-2017.

As becas xerais para estudos non universitarios diríxense a estudiantes que no curso 2016-2017 estén matriculados en alguno de los siguientes niveis:

 • Ensinanzas postobrigatorias e superiores non universitarias:
  • Primeiro e segundo cursos de Bacharelato.

  • Formación Profesional de Grao Medio e de Grao Superior.

  • Ensinanzas Artísticas Profesionais.

  • Ensinanzas Deportivas.

  • Ensinanzas Artísticas superiores.

  • Estudios relixiosos superiores.

  • Estudios militares superiores.

  • Estudios de idiomas en Escolas Oficiais, incluida a modalidade de distancia.

  • Cursos de acceso e de preparación para probas de acceso á Formación Profesional e cursos de formación específicos para acceso a Ciclos Formativos de Grao Medio e Superior, impartidos en centros públicos e privados concertados.

  • Formación Profesional Básica.

 • Ensinanzas universitarias.

Prazo de presentación

 • Desde o 16 de agosto de 2016.

 • Ata o 3 de outubro de 2016.

Forma de presentación da solicitude

 • A solicitude preséntase mediante formulario accesible a través da páxina web do ministerio. Non hai que aportar documentación, pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.

 • De tódalas formas, en calquera momento as unidades encargadas da tramitación poderán requerirlle a presentación de documentación relacionada ca solicitude de beca.

Máis información

Becas e axudas para alumnado con necesidade específica de apoio educativo.

Convocadas as becas e axudas para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo. Máis información sobre a convocatoria, no seguinte enlace.

Exames setembro

  Xoves 1-IX Venres 2-IX Luns 5-IX
08:30-10:00 Matemáticas ESO Lingua galega ESO Xeografía Bach
Matemáticas Bach Lingua galega Bach CCSS XH ESO
H. Arte Bach        
           
           
           
10:15-11:45 Filosofía Bach Latín Bach Economía Bach
V. Éticos ESO Grego Bach Tecnoloxía ESO
Francés ESO FQ Bach Tecnoloxía Bach
    FQ ESO CN Pendentes
    BiXe ESO Inglés Pendentes
        Matemáticas Pendentes
12:00-13:30 Inglés ESO L. Castellana ESO H. España Bach
Inglés Bach L. Castellana Bach LPM Bach
        Música ESO
           
           
           
             
16:00-19:00 Educación física ESO        
Educación física Bach        
           
           
           
           

Centros residenciais docentes.

Publicada a convocatoria de prazas de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para realizar estudos postobrigatorios non universitarios no curso académico 2016/2017.

Máis información sobre a convocatoria.

Páxinas web dos centros.

Enlace á sede electrónica da Xunta de Galicia.

Solicitude.

Xornada de acollida do alumnado dos CEIPs adscritos.

O luns, 6 de xuño de 2016, desenvólvese a actividade de acollida para o alumando de 6º de educación primaria do CEIP Manuel Bermúdez Couso de A Pobra de Trives e do CEIP de Manzaneda, adscritos ao noso IES para os estudos de ESO. Pola mañá, a partir das 10:45 horas terá lugar a actividade co alumnado e pola tarde, a partir das 16:00 horas, desenvolverase a charla informativa cas familias do alumnado. Nos documentos expostos a continuación, pódese ver o contido máis detallado desta xornada:

Documento para o alumnado.

Documento para os pais e nais do alumnado.

Presentación de propostas para a adxudicación do comedor escolar curso 2016-2017

ADXUDICACIÓN DO COMEDOR ESCOLAR DO IES XERMÁN ANCOCHEA QUEVEDO (A POBRA DE TRIVES) PARA O CURSO 2016-2017.

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de comedor para o vindeiro curso mediante contrato menor. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 06 de xuño ata o día 23 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro. O comedor do instituto dispón de un número máximo de 65 comensais e da servizo de comidas os luns dende setembro ata xuño.

As ofertas respectarán o orzamento máximo de licitación fixado en 4.31 euros (SEN IVE incluído) por menú diario, 4,74 euros ( CON IVE incluído 10%) por menú diario.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Modelo de proposición económica (anexo I) da Instrución 2/2016, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 2. Documentación relativa á empresa (anexo III) da Instrución 2/2016, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 3. Declaración responsable do titular (anexo IV) da Instrución 2/2016, do 30 de maio sobre o funcionamento de comedores escolares.
 4. O/A adxudicatario/a deberá ter constituída, antes da formalización do contrato, unha poliza de seguro de responsabilidade civil (RC) que ampare os riscos xerais de explotación da actividade no centro educativo correspondente e os riscos por intoxicación alimentaria (ou tamén RC de produtos) por un capital mínimo de 60.000 euros.

Normativa

 • Instrución 2/2016, da secretaría xeral técnica da Consellería de Cultura, educación e ordenación universitaria, do 30 de maio sobre o funcionamento dos comedores escolares de xestión indirecta no curso 2016-2017.
 • Artigos 111 e 138 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, plo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o curso 2016/17

CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA PARA O CURSO 2016-2017

Segundo a normativa vixente, o IES Xermán Ancochea Quevedo de a Pobra de Trives abre o prazo de presentación de propostas para a adxudicación do servizo de cafetería para o vindeiro curso 2016-2017. O prazo para a presentación de propostas vai dende o día 06 de xuño ata o día 23 de xuño, ámbolos dous incluídos. A documentación entregarase na secretaría do centro.

As empresas ou persoas interesadas deben presentar a seguinte documentación:

 1. Os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento presentarán a documentación administrativa e técnica necesaria a efectos de poder valorar a súa oferta segundo se detalla:
  • Se a empresa fose persoa xurídica española: copia auténtica ou compulsada do CIF, escritura ou documento de constitución, e no seu caso documentos que acrediten a súa representación.
  • Os empresarios individuais comunicarán o DNI ou do documento que, se é o caso, o substitúa regulamentariamente, da persoa titular ou propietaria da empresa segundo se establece no Anexo I, e no seu caso documentos que acrediten a representación.
  • Declaración responsable segundo modelo que se achega como anexo I.
  • Proposición oferta económica, ou canon anual (anexo II).
  • Memoria coa proposta de metodoloxía ou plan de negocio.
  • Persoa ou equipo de traballo asignado a realización do contrato.
  • Melloras propostas. Aportarase relación das melloras ofrecidas no servizo sen custo, que aporten vantaxes ao esixible nas condicións de realización do servizo.
  • Lista de prezos de artigos detallados no anexo III.

NORMATIVA APLICABLE:

 • Instrución 4/2016 do 30 de maio, para a contratación do servizo de xestión e explotación da cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da consellería.
 • Segundo se establece nos artigos 23,3, en relación cos artigos 111 e 138.3 do Real Decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da lei de contratos do sector público.
 • Apartado 6.4 da Instrución 4/2015 do 01 de xuño, que establece a documentación que deberán presentar os licitadores que desexen tomar parte neste procedemento.

Para a cumplimentación dos anexos requiridos diríxanse á secretaría do centro.

Powered by Drupal - Design by artinet