Skip to Content

Plans e proxectos

Proxectos de Centro

Da análise da situación do centro, das necesidades do alumnado e do que precisa a sociedade nes-tes tempos, xorde a necesidade de poñer en marcha prácticas innovadoras. Prácticas que axuden ao alumnado a ser protagonista do seu propio proceso de aprendizaxe, que lle permitan desenvol-ver todas as competencias para acadar os obxectivos da etapa.

Entendemos a innovación como un proceso que sempre está en evolución e cambio. Un proceso que conleva reflexión entre o equipo de docentes, horas de formación e moito tempo investido en todos os proxectos. Un proceso en constante revisión, flexible para adaptarse ás necesidades de cada situación, e que ten que ser avaliado para irse axustando e mellorando.

Un largo percorrido xa feito con visión de futuro que vai deixando cambios estruturais no centro e vai adaptándose á realidade da sociedade en cada momento; sirva como exemplo o proxecto da coope-rativa de medidores de CO2.

Listamos a continuación estes "Proxectos de centro" agrupados en dous grandes grupos:

Implantación de metodoloxías activas e participativas

 

Prácticas innovadoras

 

Cambios a nivel organizativo,  pedagóxico e programático

Participación en plans convocados pola administración educativa

Somos un centro moi activo tamén en canto á participación nos programas, proxectos e premios que convoca a Consellería e outras institucións publicas:

  • Contratos programa desde 2013/2022 en todas as liñas, incluídas PROA, Reforza-T, PRE-LIN, ARCO...

  • Abalar desde antes de 2014/2015 e Edixgal en 1ºESO no curso pasado e agora Edixgal en toda a etapa.

  • Seccións bilingües desde antes do 2014/2015.

  • Programa Fullbright desde 2016/2017.

  • Club de Ciencia desde 2018/2019.

  • Club de Letras desde 2019/2020

  • English Week solicitada desde 2017/2018 e concedida en 2019/2020.

  • PFPP desde 2015/2016. Este curso Afondaremos na formación do profesorado dentro e fóra do PFPP (este curso con aprendizaxe cooperativa, tarefas multinivel: dende as NEAE ás al-tas capacidades, observación entre pares, prácticas restaurativas para profesorado e alum-nado). Formación dentro do centro con invitación de persoas expertas e intercambio de co-ñecemento entre o propio profesorado con sesións interactivas na biblioteca...

  • Plambe e PLAN LIA2

Grupos de traballo na Biblioteca do IES Valadares

 

Distribuir contido


by Dr. Radut