Documentación institucional, Proxecto educativo

Adaptación da concreción curricular 2021-2022

Poden consultar a adaptación da concreción curricular do curso 2021-2022 na seguinte ligazón.

PLAN COVID do IES TORRENTE BALLESTER

O Plan Covid do IES Torrente Ballester, baseándose nas diversas normativas legais vixentes, recolle todas as medidas que a directiva do centro acordou tomar coa intención de preservar a saúde da comunidade educativa en especial dos membros desta que participan das actividades cotiás do centro como é o alumnado, o profesorado e o persoal non docente. As medidas do plan Covid foron remitidas ás autoridades académicas e aprobadas por elas polo que todas elas son de obrigado cumprimento pola comunidade educativa.

Normas de Organización e Funcionamento do centro

As Normas de Organización e Funcionamento do centro inclúen todos os aspectos necesarios para a actividade habitual do centro educativo. Nelas inclúense os horarios do centro e frecuencias de reunións de diversos organismos, a composición dos mesmos, as obrigas e dereitos do alumnado, profesorado e persoal non docente, normas de comportamento e procedementos corretores, entre outras informacións necesarias. 

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS PARA O CURSO 2020-21

EN FICHEIROS ADXUNTOS PUBLICAMOS AS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS DEPARTAMENTOS DO NOSO CENTRO

ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS PARA O 3º TRIMESTRE DO CURSO 2019-2020

En cumprimento das instrucións da Consellería de Educación damos publicación nesta páxina (ademais de nas respectivas páxinas da AULA VIRTUAL) as adaptacións da programación didática, motivadas pola crise do COVID19, pra o terceiro trimestre. 

PROGRAMACIÓNS ANO ACADÉMICO 2019-2020

Nos DEPARTAMENTOS están publicadas as programacións didácticas para este ano académico 2019-2020

Proxecto Educativo

A través desta publicación o IES Gonzalo Torrente Ballester dá a coñecer a toda a comunidade educativa o seu Proxecto Educativo. É este un documento de carácter institucional que orienta a vida do centro, regulándoa no contexto no que está inserida, con independencia das persoas que poidan estar no instituto nun momento determinado. O seu obxectivo principal é o de converterse nunha liña de actuación do centro, na cal se establezan as metas e compromisos dos diferentes sectores da comunidade educativa na procura dun funcionamento regular e dunha coherencia nos procesos educativos. Trátase, en fin, dun conxunto de ideas e decisións relacionadas coas opcións educativas básicas e a organización xeral do centro.

Todas aquelas persoas que estean interesadas en consultar o Proxecto Educativo do IES Gonzalo Torrente Ballester poderano facer descargando o documento que se xunta como anexo a esta publicación. Para facilitar o acceso a este documento, xúntanse tamén unha serie de guías por sectores da comunidade educativa coa información vinculada e pertinente a cada un deles.

Distribuir contido