Admisión 2018

1.- CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2018-2019

 

Publicación de postos escolares antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado do 1 ao 20 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión no caso de non haber vacantes suficientes para todas as peticións 10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril
Prazo de reclamación ante o Consello Escolar do centro 5 días hábiles desde a publicación das listaxes. As reclamacións resolveránse en 5 días hábiles
Públicación das listexas definitivas antes do 15 de maio
Prazo de interposición de recurso de alzada ante o titular da Xefatura Territorial un mes a partir do día seguinte á publicación das listaxes definitivas

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 PRAZO: O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

Lémbrase que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

DOCUMENTACIÓN: O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso 

 

3.- NÚMERO DE VACANTES POR CURSO

Curso Nº de vacantes
1º ESO 13 + 9 (*)
2º ESO 9
3º ESO 0
4º ESO 0
1º BACHARELATO 42 (**)
2º BACHARELATO 0 (**)

 

(*) En 1º de ESO poránse a disposición da Administración educativa tres postos escolares por unidade para alumnado con NEAE que serán asignados con prioridade pola Comisión de escolarización/Servizo Territorial de Inspección Educativa, segundo corresponda. Se estas prazas non se cubrisen sumaríanse ao resto das vacantes.

 

(**) En Bacharelato non hai distinción de vacantes por especialidade.

 

4.- BAREMACIÓN (SÓ APLICABLE EN CASO DE QUE O NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERE AO NÚMERO DE VACANTES)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes

 

BAREMO APLICABLE

Criterios por orde de prioridade:

a.- Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro.

          1) Por unha irmá ou un irmán matriculado no centro: 8 puntos.

          2) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro: 2 puntos por cada un.

No caso de irmás ou irmáns que nacesen dun parto múltiple, outorgaráselle a cada unha/un delas/deles a puntuación prevista para unha irmá ou un irmán matriculados no centro, sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma área de influencia do centro.

b.- Valoración por ser traballador do propio centro.

Por nai, pai, titoras ou titores que traballen no centro: 3 puntos

c.- Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A valoración terá carácter excluínte.

          1) Proximidade do domicilio familiar:

                    a) Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro: 6 puntos.

                    b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos.

          2) Proximidade do lugar de traballo:

                    a) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.

                    b) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.

d.- Valoración da renda per cápita da unidade familiar.

Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM = 6390,13 €)

          1) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.

          2) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.

          3) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto.

          4) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos

e.- Por condición de familia numerosa:

          1) Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

          2) Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos.

f.- Por condición de familia monoparental: 2 puntos

g.- Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns:

          1) Por discapacidade da alumna ou alumno: 4 puntos.

          2) Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos.

          3) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.

h.- Por expediente académico, no caso de acceso ás ensinanzas de bacharelato:

          1) Nota media de sobresaliente: 2 puntos.

          2) Nota media de notable: 1 puntos.

          3) Por nota media de ben: 0,50 puntos.

i.- Por criterio complementario, consistente en residir na zona limítrofe: 1 punto.

 

No caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación: a), b), c), d), e), f), g), h), i),

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o resultado dun sorteo público, que realizará anualmente esta consellería a última semana do mes de febreiro sobre as letras dos apelidos do alumnado solicitente. Este sorteo aínda non se realizou neste curso. 

 

5.- SEGUIMENTO E CONSULTA DO ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

O centro publicará as listaxes de admitidos/non admitidos:

 • Listados provisionais: antes do 25 de abril (Reclamación: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación das listaxes)
 • Listados definitivos: antes do 15 de maio

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado,  utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante. 

 

6. PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán formalizar a súa matrícula nos prazos sinalados a continuación. De non facelo así perderán o seu dereito á praza.

 • Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo (*)
 • Prazo extraordinario de matrícula (para os alumnos con materias pendentes en xuño): do 1 ao 10 de setembro (*)

(*) sen prexuízo de que o centro fixe un día concreto para a matrícula de cada nivel educativo.

 

7.- CENTROS ADSCRITOS

CEIP Carballeira, CEIP San Martiño, CEIP Cabanas

 

8.- ÁREA DE INFLUENCIA DO IES GONZALO TORRENTE BALLESTER

ESO

BACHARELATO

 • Mapa: é a zona marcada como B

 

9.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - TRANSPORTE

O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar distinto ao que lle corresponda segundo a distribución das áreas de influencia, non terá dereito a ningún dos servizos complementarios establecidos pola consellería.

Rutas de transporte

 Bikoka - Pte. do Couto

 1. Bikoka
 2. Robleda
 3. O Rozo
 4. As Nogueira
 5. Regueiriño
 6. Carballeira
 7. Grupo Escolar
 8. P. Celulosas - Colx. Suances
 9. Ponte do Couto

 

Súper Claudio - Pte. Muiños

 1. Super Claudio
 2. Lonxa
 3. Relleno
 4. Estribela
 5. Praceres
 6. Comboa (Gasolinera)
 7. Lourizán

Desguaces 2000- Alfa Romeo

 1. Desguaces 2000
 2. Rosales
 3. Nissan
 4. Avda. de Vigo (Alfa Romeo)

Campodaporta - San Blas

 1. Campodaporta
 2. Navalexo
 3. Armada
 4. Esculca
 5. Antes do cruce de Figueirido
 6. Birrete
 7. Birrete (Ponte Batán)
 8. Carramal (Perruquería)
 9. Carrabal (Lavadoiro)
 10. O Cruceiro (Farmacia)
 11. San Blas (Lavadoiro Carrefour)
 12. San Blas Xoan XXIII

San Blas - r/Fernández Ladreda (N. FIDE)

 1. A Ruibal (Ponte da autopista)
 2. A Ruibal (parada bus antes da curva)
 3. Mollabao cruce da Chamusca
 4. Mollabao (parada bus Malvar)
 5. r. Fernández Ladreda (Neumáticos FIDE)

 

10.- NORMATIVA APLICABLE

 

 

 

Axudasle

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 1.400 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos de ESO e Bacharelato.

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

 

Prazo aberto dende o 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es

Atención telefónica:  981957296 - 981546503

LISTAXE DE ALUMNADO CON RESERVA PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS - ANO 2018

Publicamos a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos que fixo a reserva de praza en 1º de ESO no noso centro. 

Listaxe

Calendario de probas de materias pendentes de 1º de bacharelato

Xa está á vosa disposición o calendario de probas de materias pendentes de bacharelato que se realizarán no mes de xaneiro. Podes descargar o arquivo que se achega, consultalo a través da Aula virtual ou ben premer no seguinte enlace:

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=qjffik45ali3sqg5rosp9uhims%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FMadrid

Felicitación de Nadal

En nome da comunidade educativa do IES Gonzalo Torrente Ballester queremos desexarlles unhas boas festas e un próspero ano novo.

Enquisas para as familias

   Gustarianos coñecer a vosa opinión sobre o voso grao de satisfacción co centro e a convivencia no mesmo. Por iso, agradeceriámosvos que lle adicásedes uns minutos a cubrir estas dúas enquisas.

              

 

ENQUISA DE SATISFACCIÓN DAS FAMILIAS                                 ENQUISA DE CONVIVENCIA

                              PREME NA IMAXE                                                                            PREME NA IMAXE

Enquisa de satisfacción do alumnado

Durante as vindeiras semanas imos realizar entre o alumnado unha enquisa para coñecer o seu grao de satisfacción con centro co fin de mellorar o seu funcionamento.

Onda Cero no noso centro

O vindeiro mércores 25, ás 17:00 horas, a biblioteca do noso centro vaise converter nun estudio de radio. A cadea Onda Cero emitirá o seu programa "Cántamo en galego" e nel entrevistarán ao grupo De VACAS , un cuarteto musical composto por unha guitarra e tres voces que fan "versións de grandes temas venerados polas masas e maltratados pola historia.".
A actividade, organizada polo departamento de Dinamización lingüística, vai dirixida ao alumnado de 2º e 3º ESO.

Noemia Gonçalves Veiga, finalista do I Certame de Música Galega da USC

A nosa ex alumna Noemia Gonçalves Veiga, finalista do I Certame de Música Galega da Universidade de Santiago de Compostela. Parabéns e moita sorte!!!

 

App AlertCops

AlertCops é o servizo de alerta de seguridade cidadá das Forzas de seguridade do Estado (FFCCSE).
Este servizo permite que un cidadán envíe unha alerta directamente á policía desde un teléfono intelixente, de forma sinxela e intuitiva, co obxectivo de atender de forma rápida e eficiente.

 

Alonso Montero e Xavier Senín no noso centro

Onte tivemos a honra de que visitaran a nosa biblioteca dous grandes da cultura galega: o escritor e tradutor Xavier Senín e o académico Xesús Alonso Montero. Ambos están a preparar un libro sobre a nosa querida María Victoria Moreno, co gallo do Día das Letras Galegas.

Presentacións para as familias do alumnado

 

 O vindeiro mércores 4 de outubro vanse celebrar as presentacións para as familias do alumnado. A hora de presentación de cada nivel educativo figuran de seguido:


3ª Listaxe de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

3ª publicación de listaxes de admitidos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula:

 

 

 

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro a partir do luns 18 de setembro de 2017 en horario de 09:00 a 14:00 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

 

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

Listaxe definitiva dos libros que recibe cada alumno/a do fondo solidario de libros de texto

Esta é a listaxe definitiva dos lobros que vai recibir no centro cada alumno/a do fondo solidario.

O reparto dos libros que xa teñamos no centro realizarase o vindeiro luns 18 de setembro.

Faremos a entrega dos libros que ten que adquirir o centro á maior brevidade posible.


 

A listaxe definitiva de alumnado excluído do fondo solidario e a causa da súa exclusión é a seguinte:

 


Calquera dúbida ou necesidade de aclaración atenderémola na secretaría do centro.

Becas e axudas para alumnos/as con necesidade específica de apoio educativo

Os alumnos/as que desexen solicitar as axudas para alumnos con necesidade específica de apoio educativo deberán entrar no seguinte enlace

 http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/050140/ficha/050140-2017.html

cubrir todo o que lles corresponda, imprimir e levalo ao profesional ao que van. Posteriormente deberán traelo ao centro.

Horarios de presentacións - 15 de setembro

Na administración do centro tedes á vosa disposicións os horarios de presentación do curso académico 2017-2018 para os diferentes niveis de ESO e Bacharelato.

Non haberá servizo de transporte.

2ª Listaxe de admitidos e excluídos das axudas para a adquisición de material escolar de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO

Na seguinte ligazón está a 2ª listaxes de admitidos das axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2017-2018 para os alumnos/as de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO que xa formalizaron a súa matrícula.

2ª listaxe alumnos/as admitidos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO matriculados xullo.

 

Os vales poderánse recoller na secretaía do centro do 31 de xullo ao 4 de agosto de 2017 en horario de 10:00 a 13:30 horas pola persoa que presentou a solicitude presentando o DNI. Poderá recollelo tamén calquera outra persoa autorizada presentando a autoización e a fotociopia do DNI da persoa que presentou a solicitude.

 

Autorización para a recollida do vale por outra persoa da solicitante

 

Corrección de erros da 1ª listaxe publicada

Na 1ª listaxe de admitidos detectouse un erro no que dous alumnos/as aparecían na listaxe de eduación especial en lugar na listaxe do seu curso correspondente polo que dita listaxe queda como pode consultarse na seguite ligazíon.

1ª listaxe alumnos/as admitidos de 1º, 2º, 3º e 4º de ESO - corrección de erros.

 

 

 

Distribuir contido