Secretaría

Inicio das actividades lectivas curso 2023-2024

O comezo das actividades lectivas do curso 2023-2024 será o luns día 11 de setembro de 2023 co seguinte horario:

 • 8:30 - 9:20 - Presentación.
  • O alumnado de 1º de ESO e 2º de ESO acudirá ao Salón de Actos.
  • O alumnado de Ciclo formativo acudirá á súa aula.
  • O alumnado de 3º ESO - 4º ESO - 1º BAC e 2º BAC esperará no patio as instruccións para subir a súa aula.
 • 9:20 - 15:00 - Clases normais para todo o alumnado.

Ese día o servizo de transporte escolar funcionará con normalidade.

Bolsas para o alumnado con NEAE curso 23-24

Recordamos que o prazo para pedir as bolsas do alumnado remata o 20 de setembro de 2023.

Poden consultar toda a información necesaria nesta ligazón.

Publicación de listaxes definitivas de admitidos e excluídos fondo libros e material escolar

O día de hoxe publicáronse as listaxes definitivas de admitidos e excluídos tanto do vale de material (para todos os cursos de ESO) como do fondo solidario de libros de texto (para 3º e 4º de ESO). 

As familias implicadas poden consultar os datos tanto no taboleiro interior do centro como na aplicación fondolibros (neste último caso o acceso deberá facerse con DNI electrónico o certificado dixital válido).

 

Publicación de listaxes provisionals de admitidos e excluídos fondo libros e material escolar

O día de hoxe publicáronse as listaxes provisionais de admitidos e excluídos tanto do vale de material (para todos os cursos de ESO) como do fondo solidario de libros de texto (para 3º e 4º de ESO). 

As familias implicadas poden consultar os datos tanto no taboleiro interior do centro como na aplicación fondolibros (neste último caso o acceso deberá facerse con DNI electrónico o certificado dixital válido).

O prazo de presentación de reclamacións é de dous días contados a partir do seguinte a esta publicación.

Relación de libros de texto para o curso 2023-2024

A listaxe de libros de texto para o curso 2023-2024 é a seguinte:

Admisión curso 2023-2024 - Cursos nos que hai que baremar

Informamos que no proceso de admisión de alumnado para o curso 2023-2024 temos que baremar nos seguintes nivies:

 

1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BACHARELATO modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais

 

O prazo de presentación da documentación para a baremación é entre o 21 de marzo e o 3 de abril de 2023 (ámbolos dous incluídos)

 

Amisión alumnado curso 2023-2024 - Publicación de vacantes ofertadas

Publícanse as vacantes ofertadas no noso centro para a admisión de alumnado do curso 2023-2024.

Admisión de alumnado curso 2023-2024 - Criterio complementario do centro

Pódese consultar o criterio complementario de centro no seguinte ligazón.

Admisión de alumnado curso 2023-2024 - Alumnado Centros adscritos

Informamos que todo o alumnado dos Centros adscritos que solicitou praza no noso Centro está admitido.

Poden consultar os listados de alumnado no taboleiro de anuncios do noso Centro.

 

Admisión de alumnado curso 2023-2024 - Criterio complementario de Centro

Informamos que o criterio complementario aprobado polo Consello Escolar do centro IES Gonzalo Torrente Ballester con data 30/01/2023 consiste en "residir en zona limítrofe á área de influencia do centro", acreditado mediante volante de empadronamento ou certificado de convivencia.

Proceso de admisión curso 2023/2024

PROCESO DE ADMISIÓN CURSO 2023/2024

 

Se queres acceder á aplicación informática do proceso de admisión preme AQUÍ

 

Podes consultar o manual para as familias AQUÏ

 

Podes consultar a normativa sobre o proceso de admisión:

  • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C).

Listado libros de préstamo de 2º de ESO

No taboleiro interior do centro está exposto o listado de libros de préstamo que ten o centro para 2º de ESO para o curso 2022-2023.

Pregamos póñanse en contacto con nós ante calquer erro no listado ou calquera dúbida ou aclaración.

Calendario de matrícula para o curso 2022/23

O periódo de matrícula para o curso 2022/23 realizarese en horario de 9:30 a 13:30 nas fiestras de administración segundo o seguinte calendario:

 

Día Curso
29 xuño 1º de ESO
1 xullo 1º de Bacharelato
4 xullo 2º de Bacharelato
5 xullo 2º de ESO
6 xullo  3º de ESO
7 xullo 4º de ESO
8 de xullo Incidencias

Entrega de notas da terceira avaliación en ESO e da avaliación ordinaria en 1º de Bacharelato

A entrega de notas da terceira avaliación nos grupos da ESO realizarase do seguinte xeito:

 1. O luns, 6 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
 2. O martes, 7 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas xunto cos informes específicos asinados por cada profesor/a das materias que teñen que recuperar cara á avaliación ordinaria. As actividades de recuperación e ampliación de cada materia realizaranse ata o 22 de xuño incluído.

A entrega de notas da avaliación ordinaria nos grupos 1º de Bacharelato realizarase do seguinte xeito:

 1. O mércores, 8 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
 2. O xoves, 9 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas. As actividades de preparación das materisa para a avaliación extraordinaria e de ampliación realizaranse ata o 22 de xuño incluído.
 3. O periodo de reclamacións contra as calificación da avaliación ordinaria será o 9 e o 10 de xuño.

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2022-2023

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • ALUMADO MATRICULADO EN 1º E 2º DE ESO NO CURSO 2022/23: Só axudas para adquirir material escolar. Este alumnado non poderá solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto xa que ao ser o noso centro un centro EDIXGAL todo o alumnado destes niveis teñe garantidos un mínimo de 6 libros dixitais gratuitos.
 • ALUMADO MATRICULADO EN 3º E 4º DE ESO NO CURSO 2022/23: Participación no fondo solidario de libros de texto e/ou axudas para adquirir material escolar.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22.
 • Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2022/23 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.
 • Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.
 • Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material escolar que necesite.
 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 19 de maio e o 22 de xuño de 2022.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2022-2023. Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2022/23, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2021/22.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2020:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022 (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 11 de xullo de 2022.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 18 de xullo de 2022.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Admisión de alumnado 2022-2023: Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

 As familias solicitantes de praza no proceso de admisión para o curso 2022-2023 poden consultar a resolución provisional de admitidos e non admitidos no taboleiro do centro e na aplicación de admisión (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/) con certificado dixital ou Chave365 (Menú Solicitudes > As miñas solicitudes). Ábrese dende hoxe un prazo de cinco días hábiles para a presentación de alegacións.

   As listaxes definitivas publicaranse antes do 15 de maio.

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2020-2021

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • ALUMADO DE 1º E 2º DE ESO: Só axudas para adquirir material escolar. Este alumnado non poderá solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto xa que ao ser o noso centro un centro EDIXGAL todo o alumnado destes niveis teñe garantidos un mínimo de 6 libros dixitais gratuitos.
 • ALUMADO DE 3º E 4º DE ESO: Participación no fondo solidario de libros de texto e/ou axudas para adquirir material escolar.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2019/2020. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2020/2021.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 20 de maio e o 19 de xuño de 2020.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2019-2020.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2018:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 10 de xullo de 2020.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 14 de setembro de 2020.
 • Entrega de vales de material: do 16 ao 25 de setembro de 2020.
 • Entrega de libros do fondo: do 16 ao 25 de setembro de 2020.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

ADMISIÓN 2020. Cursos nos que hai que baremar.

Informamos que nos seguintes cursos temos que realizar o proceso de baremación de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2020-2021

1º ESO

2º ESO

 O prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios do baremo é dende o 19 de maio ao 26 de maio de 2020 (ambos incluídos).

Distribuir contido