Secretaría

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2020-2021

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • ALUMADO DE 1º E 2º DE ESO: Só axudas para adquirir material escolar. Este alumnado non poderá solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto xa que ao ser o noso centro un centro EDIXGAL todo o alumnado destes niveis teñe garantidos un mínimo de 6 libros dixitais gratuitos.
 • ALUMADO DE 3º E 4º DE ESO: Participación no fondo solidario de libros de texto e/ou axudas para adquirir material escolar.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2019/2020. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2020/2021.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 20 de maio e o 19 de xuño de 2020.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2019-2020.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2018:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020 (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 10 de xullo de 2020.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 14 de setembro de 2020.
 • Entrega de vales de material: do 16 ao 25 de setembro de 2020.
 • Entrega de libros do fondo: do 16 ao 25 de setembro de 2020.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

ADMISIÓN 2020. Cursos nos que hai que baremar.

Informamos que nos seguintes cursos temos que realizar o proceso de baremación de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2020-2021

1º ESO

2º ESO

 O prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios do baremo é dende o 19 de maio ao 26 de maio de 2020 (ambos incluídos).

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar curso 2019-2020

Publícase a listaxe provisonal de solicitudes admitidas e excluídas no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2019-2020:

Listaxe de solicitudes admitidas

Listaxe de solicitudes excluidas

 

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación ata o día 12 de xullo de 2019 incluído.

 

Os cheques de material estarán dispoñibles para a súa recollida na administración do centro nas seguintes datas:

 • Alumnado matriculado en xullo e setembro: a partir do 17 de setembro de 2019.

Lembramos que os cheques deben recollelos as persoas solicitantes en persoa e que en caso de non poder facelo deberán autorizar por escrito a outra persoa maior de idade a recollelo no seu nome,

 

Lembramos tamén que o alumnado que solicitou o fondo de libros e xa teña algún libro seu (por repteición, telo dalgún irmán/a ou calquera outro motivo) deberá indicalo na administración do centro antes do día 10 de setembro de 2019 para intentar que os libros asignados do fondo sexan outros dos que xa se teñen.

Relación de libros de texto. Curso 2019-20

Relación de LIBROS DE TEXTO para todos os cursos de ESO e Bacharelato para o curso 2019-1020

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2019-2020

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • ALUMADO DE 1º E 2º DE ESO: Só axudas para adquirir material escolar. Este alumnado non poderá solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto xa que ao ser o noso centro un centro EDIXGAL todo o alumnado destes niveis teñe garantidos un mínimo de 6 libros dixitais gratuitos.
 • ALUMADO DE 3º E 4º DE ESO: Participación no fondo solidario de libros de texto e/ou axudas para adquirir material escolar.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2018/2018. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2019/2020.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 21 de maio e o 21 de xuño de 2019.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2018-2019.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2017:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 21 de maio ao 21 de xuño de 2019 (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 11 de xullo de 2019.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 13 de setembro de 2018.
 • Entrega de vales de material: unha vez formalizada a matrícula para o curso 2018-2019 (publicaránse as listaxes segundo estean dispoñibles).
 • Entrega de libros do fondo: do 16 ao 27 de setembro de 2019.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Admisión 2019: Publicación das listaxes definitivas de alumnado admitido e non admitido

Publícanse as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido no proceso de admisión para o curso 2019-2020 para os cursos:

 

1º ESO

2º ESO

1º BACHARELATO

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular recurso de alzada diante do titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes.

Admisión 2019: Publicación das listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido

Publícanse as listaxes provisionais de alumnado admitido e non admitido no proceso de admisión para o curso 2019-2020 para os cursos:

1º ESO

2º ESO

1º BACHARELATO DE CIENCIAS

1º DE BACHARELATO DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular reclamación a estas listaxes ante o Consello Escolar do Centro nun prazo de 5 días hábiles, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes, polo que o prazo de reclamación será do 25 de abril ao 2 de maio de 2019 (ambos incluídos)

Admisión 2019: Cursos nos que hai que baremar

Informamos que nos seguintes cursos temos que realizar o proceso de baremación de solicitudes de admisión de alumnado para o curso 2019-2020

1º ESO

2º ESO

 O prazo de presentación de documentación xustificativa dos criterios do baremo é dende o 25 de marzo ao 5 de abril de 2019 (ambos incluídos).

Admisión 2019

1.- CALENDARIO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO PARA O CURSO 2019-2020

 

Publicación de postos escolares antes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión para novo alumnado do 1 ao 20 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de admisión no caso de non haber vacantes suficientes para todas as peticións 10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes: do 25 de marzo ao 5 de abril ambos incluídos
Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos antes do 25 de abril
Prazo de reclamación ante o Consello Escolar do centro 5 días hábiles dende a publicación das listaxes. As reclamacións resolveránse en 5 días hábiles
Públicación das listexas definitivas antes do 15 de maio
Prazo de interposición de recurso de alzada ante o titular da Xefatura Territorial un mes a partir do día seguinte á publicación das listaxes definitivas

 

 

2.- PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN DE NOVO ALUMNADO

 PRAZO: O alumnado novo que queira presentar solicitude de admisión neste centro terá que facelo do 1 ao 20 de marzo.

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

Lémbrase que só se pode presentar unha única solicitude de admisión (no centro que se solicita praza en primeiro lugar). O non cumprimento deste feito determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle. Tamén deberán renunciar á praza no centro onde teñan reserva automática.

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

DOCUMENTACIÓN: O/a proxenitor/a ou representante do alumnado deberá achegar coa solicitude de admisión a seguinte documentación:

 • Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.
 • Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a.
 • Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo.
 • Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso 

 

3.- NÚMERO DE VACANTES POR CURSO

Curso Nº de vacantes
1º ESO 23 + 9 (*)
2º ESO 0
3º ESO 10
4º ESO 0
1º BACHARELATO 35 (**)
2º BACHARELATO 36 (**)

 

(*) En 1º de ESO poránse a disposición da Administración educativa tres postos escolares por unidade para alumnado con NEAE que serán asignados con prioridade pola Comisión de escolarización/Servizo Territorial de Inspección Educativa, segundo corresponda. Se estas prazas non se cubrisen sumaríanse ao resto das vacantes.

 

(**) En Bacharelato non hai distinción de vacantes por especialidade.

 

4.- BAREMACIÓN (SÓ APLICABLE EN CASO DE QUE O NÚMERO DE SOLICITUDES SUPERE AO NÚMERO DE VACANTES)

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes á finalización do prazo de presentación de solicitudes: do 25 de marzo ao 5 de abril.

 

BAREMO APLICABLE

Criterios por orde de prioridade:

a.- Valoración da existencia de irmáns matriculados no centro.

          1) Por unha irmá ou un irmán matriculado no centro: 8 puntos.

          2) Polo segundo e seguintes irmáns matriculados no centro: 2 puntos por cada un.

No caso de irmás ou irmáns que nacesen dun parto múltiple, outorgaráselle a cada unha/un delas/deles a puntuación prevista para unha irmá ou un irmán matriculados no centro, sempre que soliciten o mesmo centro e o domicilio familiar estea na mesma área de influencia do centro.

b.- Valoración por ser traballador do propio centro.

Por nai, pai, titoras ou titores que traballen no centro: 3 puntos

c.- Valoración da proximidade do centro ao domicilio familiar ou ao lugar de traballo dalgún dos pais ou titores legais. A valoración terá carácter excluínte.

          1) Proximidade do domicilio familiar:

                    a) Se o domicilio familiar se encontra na área de influencia do centro: 6 puntos.

                    b) Se o domicilio familiar se encontra nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 3 puntos.

          2) Proximidade do lugar de traballo:

                    a) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado dentro da área de influencia do centro: 4 puntos.

                    b) Se o lugar de traballo do pai, nai ou titor legal está situado nas áreas limítrofes á área de influencia do centro: 2 puntos.

d.- Valoración da renda per cápita da unidade familiar.

Por renda per cápita da unidade familiar, valorada por referencia ao indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM = 6390,13 €)

          1) Se é inferior a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos.

          2) Se é igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos.

          3) Se é igual ou superior a 0,75 e inferior ao IPREM: 1 punto.

          4) Se é igual ou superior ao IPREM: 0 puntos

e.- Por condición de familia numerosa:

          1) Por familia numerosa de categoría especial: 3 puntos.

          2) Por familia numerosa de categoría xeral: 2 puntos.

f.- Por condición de familia monoparental: 2 puntos

g.- Por concorrencia de discapacidade na alumna, no alumno ou nalgún dos seus proxenitores ou irmáns:

          1) Por discapacidade da alumna ou alumno: 4 puntos.

          2) Por discapacidade dunha/un das/os proxenitoras/es ou titoras/es: 3 puntos.

          3) Por discapacidade dalgunha/un das/dos irmás/áns da alumna ou alumno: 1 punto por cada unha/un delas/es.

h.- Por expediente académico, no caso de acceso ás ensinanzas de bacharelato:

          1) Nota media de sobresaliente: 2 puntos.

          2) Nota media de notable: 1 puntos.

          3) Por nota media de ben: 0,50 puntos.

i.- Por criterio complementario, consistente en residir na zona limítrofe: 1 punto.

 

No caso de empate na puntuación final, resolverase atendendo á maior puntuación obtida en cada un dos referidos criterios atendendo a seguinte orde de prelación: a), b), c), d), e), f), g), h), i),

Se unha vez aplicados estes criterios se mantén o empate, este resolverase aplicando o resultado dun sorteo público, que realizará anualmente esta consellería a última semana do mes de febreiro sobre as letras dos apelidos do alumnado solicitente. Este sorteo aínda non se realizou neste curso. 

 

5.- SEGUIMENTO E CONSULTA DO ESTADO DE TRAMITACIÓN DAS SOLICITUDES

O centro publicará as listaxes de admitidos/non admitidos:

 • Listados provisionais: antes do 25 de abril (Reclamación: 5 días hábiles a partir do seguinte á publicación das listaxes)
 • Listados definitivos: antes do 15 de maio

O alumnado e as súas familias poderán consultar o estado de tramitación das súas solicitudes a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado,  utilizando o código da solicitude e o número de DNI da persoa solicitante. 

 

6. PRAZO PARA A FORMALIZACIÓN DA MATRÍCULA

Todos os alumnos deberán formalizar a súa matrícula nos prazos sinalados a continuación. De non facelo así perderán o seu dereito á praza.

 • Prazo ordinario: do 25 de xuño ao 10 de xullo (*)
 • Prazo extraordinario de matrícula (para os alumnos con materias pendentes en xuño): do 1 ao 10 de setembro (*)

(*) sen prexuízo de que o centro fixe un día concreto para a matrícula de cada nivel educativo.

 

7.- CENTROS ADSCRITOS

CEIP Carballeira, CEIP San Martiño, CEIP Cabanas

 

8.- ÁREA DE INFLUENCIA DO IES GONZALO TORRENTE BALLESTER

ESO

BACHARELATO

 • Mapa: é a zona marcada como B

 

9.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - TRANSPORTE

O alumnado que solicite e obteña praza nun centro escolar distinto ao que lle corresponda segundo a distribución das áreas de influencia, non terá dereito a ningún dos servizos complementarios establecidos pola consellería.

Rutas de transporte

 Bikoka - Pte. do Couto

 1. Bikoka
 2. Robleda
 3. O Rozo
 4. As Nogueira
 5. Regueiriño
 6. Carballeira
 7. Grupo Escolar
 8. P. Celulosas - Colx. Suances
 9. Ponte do Couto

 

Súper Claudio - Pte. Muiños

 1. Super Claudio
 2. Lonxa
 3. Relleno
 4. Estribela
 5. Praceres
 6. Comboa (Gasolinera)
 7. Lourizán

Desguaces 2000- Alfa Romeo

 1. Desguaces 2000
 2. Rosales
 3. Nissan
 4. Avda. de Vigo (Alfa Romeo)

Campodaporta - San Blas

 1. Campodaporta
 2. Navalexo
 3. Armada
 4. Esculca
 5. Antes do cruce de Figueirido
 6. Birrete
 7. Birrete (Ponte Batán)
 8. Carramal (Perruquería)
 9. Carrabal (Lavadoiro)
 10. O Cruceiro (Farmacia)
 11. San Blas (Lavadoiro Carrefour)
 12. San Blas Xoan XXIII

San Blas - r/Fernández Ladreda (N. FIDE)

 1. A Ruibal (Ponte da autopista)
 2. A Ruibal (parada bus antes da curva)
 3. Mollabao cruce da Chamusca
 4. Mollabao (parada bus Malvar)
 5. r. Fernández Ladreda (Neumáticos FIDE)

 

10.- NORMATIVA APLICABLE

 

 

 

Listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Curso 2018-2019

Faise pública a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Nesta listaxe hai que ter en conta que:

 • Só aparece o alumnado que entregou a solicitude no noso centro antes do verán. Polo tanto non aparecen nin o alumnado repetidor de 4º que o solicitase en setembro nin o alumnado que trasladou a súa solicitude ao noso centro ao matricularse en setembro. Este alumnado será comunicado á maior brevidade posible dos libros asignados.
 • O alumnado de 1º de ESO non ten dereito ao préstamo deste fondo xa que o noso centro é centro e-dixgal nese nivel. Os fondos que aparecen na listaxe son os das materias que non teñen libro dixital e que ata o ano pasado prestáronse neste fondo solidario.

A listaxe pode consultarse no seguinte ENLACE.

 

Calendario de probas da convocatoria extraordinaria de setembro - curso 2017-2018

O calendario de probas dos exames da convocatoria extraordinaria de setembro de 2018 pódense consultar no seguinte

Enlace

Listaxes provisionais de admitidos e excluídos fondo solidario de libros de texto e axudas para material escolar curso 2018-2019

Publícase a listaxe provisonal de solicitudes admitidas e excluídas no fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar para o curso 2018-2019

Listaxe de solicitudes admitidas

Listaxe de solicitudes excluídas

Contra estas listaxes poderase presentar reclamación ata o día 16 de xullo de 2018 incluído.

 

Os cheques de material estarán dispoñibles para a súa recollida na administración do centro nas seguintes datas:

 • Alumnado matriculado en xuño: a partir do 20 de xullo de 2018.
 • Alumnado matriculado en setembro: a partir do 17 de setembro de 2018.

Lembramos que os cheques deben recollelos as persoas solicitantes en persoa e que en caso de non poder facelo deberán autorizar por escrito a outra persoa maior de idade a recollelo no seu nome,

 

Lembramos tamén que o alumnado que solicitou o fondo de libros e xa teña algún libro seu (por repteición, telo dalgún irmán/a ou calquera outro motivo) deberá indicalo na administración do centro antes do día 10 de setembro de 2018 para intentar que os libros asignados do fondo sexan outros dos que xa se teñen.

Calendario de matrícula - xuño 2018

O periódo de matrícula de xuño de 2018 realizarese en horario de 9:30 a 13:30 nas fiestras de administración segundo o seguinte calendario:

 

Día Curso
2 xullo 1º de ESO
3 xullo 2º e 3º de ESO
4 xullo 4º de ESO
5 xullo 1º de Bacharelato
6 xullo 2º de Bacharelato
9 de xullo Incidencias

Relación de libros de texto - Curso 2018/2019

Relación de libros de texto para todos os cursos de ESO e Bacharelato para o curso 2018-1019

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2018-2019

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • Participación no fondo solidario de libros de texto para o alumnado de ESO.
 • Axudas para adquirir material escolar para o alumnado de ESO.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2017/2018. 
 • Conservar en bo estado os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso escolar 2018/2019.
 • Destinar o importe do vale de material a adquirir o material escolar que necesite.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 22 de maio e o 22 de xuño de 2018.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia.https://sede.xunta.gal.
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2018-2019.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2016:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 22 de maio ao 22 de xuño (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 12 de xullo de 2018.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 14 de setembro de 2018.
 • Entrega de vales de material: unha vez formalizada a matrícula para o curso 2018-2019 (publicaránse as listaxes segundo estean dispoñibles).
 • Entrega de libros do fondo: do 17 ao 27 de setembro.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Admisión 2018: Publicación das listaxes definitivas de alumnado

Listaxes definitivas de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular recurso de alzada diante do titular da Xefatura Territorial no prazo dun mes, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes.

Admisión 2018: Publicación das listaxes provisionais de alumnado

Listaxes provisionais de admitidos e non admitidos:

 1º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAC CIENCIAS

1º BAC HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

 

 

Segundo a normativa vixente, poderase formular reclamación a estas listaxes ante o Consello Escolar do Centro nun prazo de 5 días hábiles, contados ao partir do seguinte ao da publicación das listaxes, polo que o prazo de reclamación será do 25 de abril de 2018 ao 2 de maio de 2018 (ambos incluídos)

 

Admisión 2018: Cursos nos que hai que baremar

Nos seguintes cursos hai máis solicitudes que prazas ofertadas, polo que temos que proceder a baremar as solicitudes:

 

1º ESO

3º ESO

4º ESO

 

O prazo de presentación de documentación xustificativas dos criterios do baremo é dende o 23 de marzo ao 9 de abril de 2018 (ambos incluídos).

 

Axudasle

 A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convoca 1.400 prazas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2018.

Poderá solicitar estas axudas o alumnado de centros sostidos con fondos públicos da Comunidade Autónoma de Galicia dos cursos de ESO e Bacharelato.

Acceso ao texto da Orde de convocatoria

Acceso ao cartel informativo

Acceso á guía para cubrir a solicitude 

Acceso á informacion sobre a presentación electrónica

 

Prazo aberto dende o 8 de febreiro ata o 7 de marzo (incluído)

 

CONSULTAS

Web da convocatoria: http://www.edu.xunta.es/axudasle

Enderezo electrónico: axudasle@edu.xunta.es

Atención telefónica:  981957296 - 981546503

LISTAXE DE ALUMNADO CON RESERVA PROCEDENTE DE CENTROS ADSCRITOS - ANO 2018

Publicamos a listaxe definitiva de alumnado procedente de centros adscritos que fixo a reserva de praza en 1º de ESO no noso centro. 

Listaxe

Distribuir contido