Novas

Listado libros de préstamo de 2º de ESO

No taboleiro interior do centro está exposto o listado de libros de préstamo que ten o centro para 2º de ESO para o curso 2022-2023.

Pregamos póñanse en contacto con nós ante calquer erro no listado ou calquera dúbida ou aclaración.

Entrega de notas curso 2021/2022

A entrega de notas da avaliación extraordinaria de 1º e 2º de Bacharelato realizarase:

 • Día 23 de xuño, ás 13:30 horas na aula de referencia entregaremos as cualificacións en papel.
 • Dís 23 de xuño, a partir das 14 horas estarán dispoñibles as notas en Abalar.

 

A entrega de notas da avaliación ordinaria de ESO realizarase:

 • Día 27 de xuño, a partir das 21-22 horas estarán dispoñibles as notas en Abalar.
 • Día 28 de xuño, ás 11 horas na aula de referencia entregaremos as cualificacións en papel.

 

Exames convocatoria extraordinaria 1º e 2º Bacharelato

As datas e horarios dos exámes da convocatoria extraordinariade bacharelato do curso 2021/22 son as

seguintes:

 

Calendario de matrícula para o curso 2022/23

O periódo de matrícula para o curso 2022/23 realizarese en horario de 9:30 a 13:30 nas fiestras de administración segundo o seguinte calendario:

 

Día Curso
29 xuño 1º de ESO
1 xullo 1º de Bacharelato
4 xullo 2º de Bacharelato
5 xullo 2º de ESO
6 xullo  3º de ESO
7 xullo 4º de ESO
8 de xullo Incidencias

Entrega de notas da terceira avaliación en ESO e da avaliación ordinaria en 1º de Bacharelato

A entrega de notas da terceira avaliación nos grupos da ESO realizarase do seguinte xeito:

 1. O luns, 6 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
 2. O martes, 7 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas xunto cos informes específicos asinados por cada profesor/a das materias que teñen que recuperar cara á avaliación ordinaria. As actividades de recuperación e ampliación de cada materia realizaranse ata o 22 de xuño incluído.

A entrega de notas da avaliación ordinaria nos grupos 1º de Bacharelato realizarase do seguinte xeito:

 1. O mércores, 8 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
 2. O xoves, 9 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas. As actividades de preparación das materisa para a avaliación extraordinaria e de ampliación realizaranse ata o 22 de xuño incluído.
 3. O periodo de reclamacións contra as calificación da avaliación ordinaria será o 9 e o 10 de xuño.

 

Fondo solidario de libros de texto e axudas para a adquisición de material escolar. Curso 2022-2023

1.- NORMAS XERAIS

Dirixida ao alumnado do centro, que pode solicitar:

 • ALUMADO MATRICULADO EN 1º E 2º DE ESO NO CURSO 2022/23: Só axudas para adquirir material escolar. Este alumnado non poderá solicitar a participación no fondo solidario de libros de texto xa que ao ser o noso centro un centro EDIXGAL todo o alumnado destes niveis teñe garantidos un mínimo de 6 libros dixitais gratuitos.
 • ALUMADO MATRICULADO EN 3º E 4º DE ESO NO CURSO 2022/23: Participación no fondo solidario de libros de texto e/ou axudas para adquirir material escolar.

 

2.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS

 • Devolver os libros de texto e o material reutilizable adquirido coas axudas para libros de texto ou recibido do fondo solidario no curso 2021/22.
 • Conservar en bo estado os libros de texto e o material reutilizable recibido do fondo solidario ou adquirido coas axudas para libros de texto no curso escolar 2022/23 e devolvelos ao rematar este no mes de xuño.
 • Destinar o importe do vale para libros a adquirir, única e exclusivamente, os libros de texto que indique o centro en que estea matriculado o alumnado.
 • Destinar o importe do vale para material, única e exclusivamente, a adquirir o material escolar que necesite.
 • Respectar as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

 

3.-PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

PRAZO: As solicitudes poderán facerse entre o 19 de maio e o 22 de xuño de 2022.

MODO: O solicitante será o pai/nai/titor legal do alumno.

 • Presentación electrónica: unha solicitude por fillo/a.
 • Presentación non electrónica: unha solicitude única para todos os fillos admitidos no mesmo centro docente

LUGAR: As solicitudes poderán facerse:

 • Preferiblemente por vía electrónica nos formatos dispoñibles na aplicación fondolibros: https://www.edu.xunta.gal/fondolibros a través da sede electróncia da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal
 • Presencialmente no centro docente no que estea admitido o alumno para o curso 2022-2023. Cando o alumnado, no momento de presentar a solicitude, aínda non estea admitido en ningún centro docente para o curso 2022/23, deberá presentala no centro en que estivese matriculado no curso 2021/22.
 • Calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

FORMULARIO: (Anexo I) dispoñible:

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:

Xunto coa solicitude haberá que entregar a seguinte documentación, referida á situación a 31 de decembro de 2020:

 • Anexo II: comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar.
 • Copia do libro de familia onde figuren todos os membros computables.

Segundo a situación do alumno/a haberá que entregar outra documentación (sentencia xudicial de separación ou divorcio, documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbitofamiliar, resolución administrativa o xudicical que acredite a situación de acollimiento...).

 

4.- CALENDARIO DE APLICACIÓN

 • Presentación de solicitudes: do 19 de maio ao 22 de xuño de 2022 (incluídos).
 • Listaxes provisionais de admitidos e excluídos: 11 de xullo de 2022.
 • Listaxes definitivas de admitidos e excluídos: 18 de xullo de 2022.

 

5.- LEXISLACIÓN APLICABLE

Reserva de praza para alumnos dos centros adscritos

En relación coa reserva de praza no noso centro, todo o alumnado dos centros adscritos ao IES Torrente Ballester que a solicitaron foi admitido. Lembramos ao alumnado e ás familias deste alumnado que no mes de xuño deberán formalizar a matrícula no centro no día ou días que se sinalen coa antelación suficiente. 

Calendario admisión curso 2020-21

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DE ADMISIÓN para o próximo curso 2020-21

Publicación de vacantes escolares

Antes do 1 de marzo

Presentación de solicitudes para novo alumnado

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de admisión (de non haber vacantes suficientes para todas as solicitudes)

Do 23 de marzo ao 2 de abril

10 días hábiles a partir dos 2 días seguintes ao prazo de presentación de solicitudes)

Publicación das listaxes de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de abril

Prazo para reclamacións ante o Consello Escolar

5 días hábiles desde a publicación de listaxes

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 15 de maio

Presentación de solicitudes de admisión de novos alumnos

a)    

PRAZO: do 1 ao 20 de marzo

b)    

PROCEDEMENTO:

a.    

Presencial (nas oficinas do centro que se solicita en primeiro lugar (de facerse en máis de un perderíase o dereito de prioridade)

b.    

A través de sede electrónica: http://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado

c)    

DOCUMENTACIÓN:

a.    

Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar (cando denegue consulta)

b.    

Documento acreditativo da idade da alumna ou alumno

c.     

Documento acreditativo dos requisitos académico exixidos en cada nivel educativo

d.    

Se é o caso, convenio regulador do divorcio ou separación

Prazas vacantes no IES Torrente Ballester para o próximo curso 2020-21

nivel

Número de prazas vacantes

1º ESO

5

2º ESO

0

3º ESO

5

4º ESO

18

1º BACH

39

2º BACH

76

 

O centro publicará listaxes provisionais de admitidos/non admitidos antes do 25 de abril e definitivos antes do 15 de maio

Para a consulta do estado do procedemento de tramitación as familias poden consultar na web http://www.edu.xunta.es/admisiónalumnado

 

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA

Para conservar o dereito á praza solicitada, os alumnos deberán formalizar a matrícula nos prazos que seguen:

a)    

Prazo ordinario: 25 de xuño ao 10 de xullo

b)   

Prazo extraordinario (alumnos con pendentes de xuño): 1 ao 10 de setembro

Teléfono contra a violencia

TELÉFONO CONTRA A VIOLENCIA

Desde a ANPA “El Pino” queremos presentarvos o Teléfono contra a Violencia de Xénero. É unha das actividades de promoción da igualdad e da prevención da violencia de xénero, financiadas para o desenvolvemento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero e coordinadas pola Secretaría de Igualdade e pola Consellaría de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, co obxecto de eliminar a discriminación entre homes e mulleres e a promoción da igualdad, xunto coa prevención e erradicación da violencia contra as mulleres.

Este servizo estará activado desde o 30 de noviembre do 2019 e está dirixido a todo o ecosistema educativo do centro, é dicir, alumnado, profesorado, pais e nais e cualquera persoa que teña relación co centro educativo.

O teléfono é o 688 655 099 , número en que os espertos do Equipo WATS atenderán calquera consulta relacionada con casos de violencia de xénero que se poidan dar no noso centro.

Se es vítima, ou coñeces alguén que está a ser vítima de violencia de xénero, manda unha mensaxe de WhatsApp para que se poida dar solución o antes posible.

O uso é moi sinxelo, con enviar unha mensaxe a través do WhatsApp ao número 688 655 099 o Equipo WATS estuda o caso e dá resposta nun máximo de 24 horas. Un esperto contactará coa persoa que pide axuda e a aconsellará sobre a mellor maneira de proceder, garantindo o respecto á privacidade do relatado.

Listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Curso 2018-2019

Faise pública a listaxe definitiva do fondo solidario de libros de texto. Nesta listaxe hai que ter en conta que:

 • Só aparece o alumnado que entregou a solicitude no noso centro antes do verán. Polo tanto non aparecen nin o alumnado repetidor de 4º que o solicitase en setembro nin o alumnado que trasladou a súa solicitude ao noso centro ao matricularse en setembro. Este alumnado será comunicado á maior brevidade posible dos libros asignados.
 • O alumnado de 1º de ESO non ten dereito ao préstamo deste fondo xa que o noso centro é centro e-dixgal nese nivel. Os fondos que aparecen na listaxe son os das materias que non teñen libro dixital e que ata o ano pasado prestáronse neste fondo solidario.

A listaxe pode consultarse no seguinte ENLACE.

 

Formación de 9 horas sobre atención a urxencias sanitarias

A Consellería ofrece ás familias a posibilidade de asistir a unha formación de 9 horas sobre atención a urxencias sanitarias, que será impartida por persoal do 061.

Esta formación desenvolverase no CFR de Pontevedra (Celso Emilio Ferreiro, 4) nas seguintes datas:

 • 13 de abril, de 17:00 a 20:00
 • 14 de abril, de 10:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00

Para facer a inscrición hai que chamar ao teléfono do CFR de Pontevedra 986872888 ata o día 23 de marzo. A selección dos participantes farase por orde de recepción das solicitudes ata cubrir 30 prazas.

RECLAMACIÓNS ÁS CUALIFICACIÓNS FINAIS DE 2º BACHARELATO

A Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, vén de ditar unha circular pola que se establece o procedemento que cómpre seguir nas reclamacións das cualificacións finais outorgadas no 2º curso de Bacharelato.

Toda a información relativa a este procedemento estará exposta nos taboleiros de todas as aulas de 2º BAC e no vestíbulo do noso centro a partir de mañá mesmo, mércores 3 de Maio de 2017, coa finalidade de que todos os alumnos poidan ter acceso á mesma. Igualmente, a circular mencionada anteriormente pode ser consultada e/ou descargada premendo na seguinte ligazón:

CIRCULAR nº 2/2017

BEN VEÑAS MAIO 2017

Cartel do concello "Maio, mes da lingua"

Din que as boas novas son contaxiosas, e así debe de ser, porque ultimamente o noso alumnado está a pisar forte e a conseguir que o nome do IES Gonzalo Torrente Ballester se escoite con forza en toda a cidade e, tamén, fóra dela.

Pois ben, nesta ocasión comprácenos poder felicitar a tres estudantes do noso centro que acadaron cadanseu premio na presente edición do certame literario, musical e audiovisual “Ben Veñas Maio” que, como cada ano, organiza a Coordinadora dos Equipos de Normalización da Lingua Galega dos institutos e colexios públicos de Pontevedra, en colaboración coa Concellaría de Normalización Lingüística do Concello.

Os alumnos e alumna premiados son:

ROI VARELA BERNÁRDEZ  (1º ESO A):                 2º Premio na Categoría A de Narrativa

GONZALO VALIÑAS BAÑOS  (2º ESO D):            2º Premio na Categoría A de Narrativa

PABLO BOLEAS FRANCISCO  (3º ESO C):             1º Premio na Categoría B de Narrativa

NOEMIA VEIGA GONÇALVES  (2º BAC A):          1º Premio na Categoría B de Poesía

 

Cómpre sinalar que, en realidade, Noemia presentara dúas composicións, “Altea” e “Sombras”, sendo ambas, respectivamente, a primeira e segunda poesías máis votadas polo xurado, pero dado que as bases do concurso impiden conceder ambos premios a unha mesma persoa, soamente lle foi adxudicado o primeiro deles.

Como xa sabedes, a entrega dos galardóns a todos os premiados realízase nun acto público que este ano terá lugar o Sábado 13 de Maio ás 18:00 horas no Pazo da Cultura de Pontevedra. Animádevos e asistide para aplaudir a rabiar aos vosos compañeiros! Pero, ademais, se o preferides, dende as 17:00 horas poderedes gozar das actuacións dos grupos musicais participantes neste “Ben Veñas Maio”.

 

LIBROS DE TEXTO: VALES DE AXUDA E FONDO SOLIDARIO

Os alumnos e alumnas que aprobaron todas as materias na convocatoria ordinaria de Xuño e que xa formalizaron a súa matrícula en 2º ESO ou 4º ESO, poden pasar pola Secretaría do centro a recoller os vales de axuda para a adquisición de libros de texto para o curso académico 2016/2017. O resto dos vales serán entregados en Setembro, unha vez realizada a avaliación final extraordinaria.

Por outra banda, a cotinuación aparecen publicadas as listaxes provisionais do alumnado admitido e excluído no FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO no vindeiro ano académico.

APLICACIÓN ABALARMÓBIL

Coa intención de continuar a integrar as novas tecnoloxías no ámbito educativo, a Xunta de Galicia pon a disposición das familias e dos centros escolares galegos a aplicación abalarMóbil, a cal permite que vostedes consulten a información relativa aos seus fillos e fillas a través do teléfono móvil dende calquera lugar e dun xeito inmediato.

Esta aplicación é totalmente gratuíta e a súa descarga pode ser feita dende Apple Store (se o sistema operativo é IOS) ou dende Play Store (se o sistema operativo é Android).

Deben vostedes ter presente que o teléfono no que descarguen a aplicación ten que ser o móbil que indiquen no impreso de matrícula dos seus fillos ou fillas como número de contacto, mencionando, ademais, no momento de formalizar esta matrícula, que pretenden darse de alta na aplicación ou que xa a teñen habilitada nese mesmo número de teléfono.

 

As familias que descarguen abalarMóbil van poder dispoñer en calquera caso das seguintes informacións:

 • Acceder aos datos persoais.
 • Consultar as cualificacións.
 • Consultar as faltas de asistencia e puntualidade.
 • Consultar as faltas de conduta.
 • Consultar os datos do centro educativo.
 • Consultar os avisos ou notificacións enviadas polo centro educativo.

Dependendo de se o profesorado do alumno ou alumna está, a súa vez, dado de alta como docente no Espazo Abalar e das funcionalidades que desexe habilitar, as familias tamén poderán ter a súa disposición:

 • Xustificar as faltas de asistencia e de puntualidade.
 • Consultar os avisos ou notificacións do profesorado.
 • Consultar as incidencias creadas polo profesorado.
 • Solicitar unha entrevista cun profesor ou profesora.

 No seguinte vídeo explícanse dun xeito moi sinxelo os pasos que vostedes deben seguir para darse de alta na aplicación abalarMóbil e o modo de manexarse dentro dela. A continuación, aparece tamén unha ligazón á guía de abalarMóbil para as familias en formato PDF, que poden descargar, se así o desexan.

 

 

GUÍA abalarMóbil PARA AS FAMILIAS

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNADO 2016-17

Solicitudes de admisión para 1º de E.S.O, 2º de E.S.O e para 1º de Bacharelato de Humanidades e Ciencias Sociais

Xa que o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas, faise necesario presentar a documentació  que xustifique os criterios do baremo.

O prazo de presentación é do 1 ao 12 de abril, ámbos os dous inclusive

Solicitudes de admisión para 3º de E.S.O, 1º de Bacharelato de Ciencias e 2º de Bacharelato

Nestes casos, xa que o número de solicitudes é inferior ao de prazas ofertadas, todas as solicitudes están admitidas e non é necesaria a presentación da documentación acreditativa dos criterios do baremo

 

                                                     Pontevedra a 29 de marzo de 2016 

                                                                   O secretario

                                                             Francisco Pacios Álvarez

 

 

 

 

PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA 2016-17

No vindeiro mes de Marzo comeza o proceso de admisión e matrícula do alumnado para o curso 2016-17.

Tanto no taboleiro do centro, como nos arquivos  que van xunto a esta entrada, podedes atopar os segunites documentos:

Proceso de Admisión e Matriculacion 2016-17.

Calendario Orientativo de Admisión e Matrícula.

Criterio de Baremación complementaria do Centro

Listaxes de Admitidos e Existencia de Libros para o Fondo Solidario de Libros de Texto

Xa está á vosa disposición a Listaxe Provisional de Admitidos no Fondo Solidario de Libros de Texto , premendo aquí, a podedes  ver e descargar.

Por outra banda, se premedes aquí, poderedes  ver e descargar  as Existencias de Libros do devandito Fondo solidario dispoñibles no Instituto.

ATENCIÓN: A lista de ADMITIDOS é PROVISIONAL e, por problemas do programa informático, non se actualizará ata SETEMBRO. Os erros que podades ver nos documentos publicados, xa están emendados e non é necesario que pasedes polo centro ata SETEMBRO.

Distribuir contido