Entrega de notas da terceira avaliación en ESO e da avaliación ordinaria en 1º de Bacharelato

A entrega de notas da terceira avaliación nos grupos da ESO realizarase do seguinte xeito:

  1. O luns, 6 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
  2. O martes, 7 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas xunto cos informes específicos asinados por cada profesor/a das materias que teñen que recuperar cara á avaliación ordinaria. As actividades de recuperación e ampliación de cada materia realizaranse ata o 22 de xuño incluído.

A entrega de notas da avaliación ordinaria nos grupos 1º de Bacharelato realizarase do seguinte xeito:

  1. O mércores, 8 de xuño, entre as 21 e as 22 horas estarán dispoñibles as notas na aplicación Abalarmóbil.
  2. O xoves, 9 de xuño, no horario lectivo, o titor/a entregará boletín de notas asinadas. As actividades de preparación das materisa para a avaliación extraordinaria e de ampliación realizaranse ata o 22 de xuño incluído.
  3. O periodo de reclamacións contra as calificación da avaliación ordinaria será o 9 e o 10 de xuño.