Últimas novas

Ler todas as novas

IES de Meaño 

 

 

Dirección: Rúa dos Colexios, nº 14  Coiron-Dena  36967 Pontevedra

Teléfonos: 886151367 

e-mail: ies.meanho@edu.xunta.es      Fax: 886 151 368

 

O domingo 27 de novembro a Banda Unión Musical de Meaño recibiu no Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela) o primeiro premio na sección 1ª do X Certame de Bandas de Música de Galicia. Participaron quince bandas procedentes de diversas localidades de Galicia ás que se impuxo a de Meaño; que acadou unha puntuación de 433.

O noso centro congratúlase deste éxito da banda e quere felicitar especialmente ao alumnado do I.E.S. de Meaño que participa na mesma:

 1º ESO:

 Elena Muñiz

 2º ESO:

 Miguel Agís

 Álvaro Padín

 Lara Portas

 Mario Hermida

 Alejandro Barbeito

 Francisco Javier Abal

 Cristina Freire

 3º ESO:

 Alejandra Pensado

 Noelia Vázquez

 Pablo Forte

 Alba Moraña

 Marta Tacón

 Esteban Rial

 Pablo Rodríguez

 4º ESO:

 Raquel Vallejo

 Mariña Romero

 Óscar Meis

 Mariña Rodríguez

 Alba Fariña

 Rubén Pereira

 Antía Otero

 

Hoxe dia 29 de Novembro estanse a celebrar as Eleccións o consello Escolar no noso centro, coa participación e implicación do noso alumnado.


Eleccions

 

XORNADA DE FOLGA DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2016.

A Federación de Asociacións Pogresistas e a Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais do alumnado sumáronse á convocatoria de folga promovida polo Sindicato de Estudantes para o día 26 de outubro en protesta polas novas avaliacións da ESO e Bacharelato, contempladas na Lei para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). Do mesmo xeito o resto de organizacións integradas na Plataforma Estatal pola Escola Pública apoiarán as movilizacións previstas para ese día.

Con motivo desta convocatoria no noso Centro algún grupo xa presentou a comunicación pertinente ante a Dirección do Centro para poder exercer os seus dereitos. Por este motivo nos parece conveniente lembrar neste punto o que recollen as Normas de Organizacón e Funcionamento do IES de Meaño, aprobadas polo Consello Escolar, ó respecto:

A lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación na súa Disposición derradeira primeira, modificación da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación (LODE), no seu artigo 8 di, “co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ó elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito. As decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do 3º curso da Educación Secundaria Obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio de dereito de reunión e sexan comunicadas á dirección do centro.

Legal e tecnicamente o alumnado non ten dereito á folga, este dereito está reservado ós traballadores, os alumnos só teñen dereito de reunión. Ó alumnado a partir do 3º curso da ESO, poderá adoptar decisións colectivas da inasistencia á clase. A decisión desa inasistencia é dos alumnos e alumnas, non dos seus pais ou titores legais. Estas normas de organización e funcionamento establecen que para que esta inasistencia colectiva sexa considerada como consecuencia de exercer este dereito recoñecido na Lei, esta decisión deberá ser comunicada polo representante da Xunta de Delegados á Dirección do Centro, cunha semana de antelación. O alumnado poderá quedar baixo a garda e custodia dos seus pais ou titores legais ou acudir ó Centro Educativo, pero tendo en conta que, de presentarse no centro, non poderá abandonar o recinto escolar, do mesmo xeito que non poderá ser obrigado a entrar nas aulas.

 Ademais da comunicación previa por escrito da Xunta de Delegados á Dirección, cada alumno ou alumna que teña previsto participar nesa acción, deberá traer un papel asinado polo seu pai/nai ou titor/-a legal onde manifeste a intención do alumno e especificando claramente os días que non ten previsto non asistir á clase.

 

ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR

Neste primeiro trimestre do curso 2016-2017 van ter lugar as eleccións ó Consello Esolar tal e como figura na Resolución conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

As eleccións dos representantes dos distintos sectores da Comunidade Educativa no Consello Escolar realizaranse entre os días 23 e 29 de novembro ámbolos dous incluídos.

A Xunta Electoral constituirase entre os días 2 e 8 de novembro de 2016, ámbolos dous incluídos.

Os centros actualizarán a composición dos seus Consellos Escolares dacordo co número de unidades coas que conta na actualidade.

Logo da constitución do Consello Escolar a Dirección do Centro remtirá á Xefatrua teritorial, antes do 20 de decembro, o informe de seguimento do proceso electoral.

 

XUSFICANTE DE FALTAS

Impreso para imprimir e entregar ó titor/-a xustificando ausencias do alumnado. Estes impresos se poden recoller tamén na Conserxería do Centro onde tamén ser entregados. De tódalas maneiras o destinatario final destes xustificantes é o titor ou titora.

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS

O profesorado titor dos distintos grupos ten unha hora para recibir os pais, nais, titores, titoras legais do alumnado. Para poder concertar unha entrevista os pais deberán solicitar cita a través o propio alumno (a través da axenda) para que o titor poida recoller información dos distintos profesores da marcha do alumno/-a.

O horario dos titores para recibir ós pais é o seguinte:

·         1ºA, Dona Aránzazu Diñeiro López (prof de Ed. Plástica), mércores de 12:20 a 13:10
·         1ºB, Dona María Esperanza Muñiz Fernández (prof de Bioloxía), martes de 10:55 a11:45
·         2ºA, Dona Cruz García Sumay (prof de L. Galega), xoves de 10:55 a 11:45.
·         2ºB, Dona Araceli Álvarez Calleja (prof de Relixión), luns de 13:30 a 14:20.
·         3ºA, Dona Angela López Rodríguez (prof de Bioloxía), mércores de 13:30 a 14:20.
·         3ºB, Xosé Henrique Silva Gamallo (prof de Música), martes de 10:55 a 11:45.
·         4ºA, Dona Carmen Iglesias Atanes (prof de Inglés), martes de 10:55 a11:45.

O resto do profesorado tamén podería recibir os pais se estes quixeran consultar de forma extraordinaria algunha cuestión particular da súa materia (para isto tamén deberá pedir cita previamente). O horario no que o resto do profesorado poderá recibir ós pais é o seguinte:

 

·         Javier Pérez Carral (prof de L. Castelá), luns de 13:30 a 14:20.
·         José Víctor Cimadevila (prof de E. Física), martes de 9:50 a 10:40.
·         María Xosé Hervés (prof de L. Galega), martes de 10:55 a 11:45.
·         Ana Isabel Sueiro (prof de C. Sociais), martes de 10:55 a 11:45.
·         Elena Cuñarro (prof de C. Sociais), martes de 12:55 a 13:45.
·         Anne Baudat (prof de L. Francesa), mércores de 9:00 a 9:50.
·         José A. Ricoy (prof de E. Física), mércores de 9:50 a 10:40.
·         Fernando Lorenzo Vázquez (prof de Matemáticas), mércores de 10:25 a 11:15
·         David Mirás Calvo (prof de Matemáticas), mércores de 10:25 a 11:15.
·         César Fernández Riádigos (prof de Tecnoloxía), mércores de 11:30 a 12:20.
·         Cristina Campo Campo (prof de PT), mércores de 12:20 a 13:10.
·         Mari Carmen Daporta Méndez (prof de L. Castelá), xoves de 9:50 a10:40.
·         Sebastiana Lage Otero (prof de Inglés), xoves de 10:55 a 11:45.
·         María José Fernández (prof de Física e Química), venres de 9:00 a 9:50.

 

Recordamos que para solicitar cita para entrevista, poden facelo a través da axenda do alumno/-a.

 

 

XEFATURA DE ESTUDIOS.

Distribuir contido