O noso proxecto de innovación Educativa MakerSchool, foi recoñecido cun Accesit  nos Premios Proxecta de Innovación Educativa convocados pola Dirección Xeral de Educación,Formación Profesional e Innovación Educativa, da Xunta de Galicia

Visita a nosa Web para ver o que estamos a argallar.

O IES de Meaño ven de gañar o "II Concurso Proyecta-Innovación" organizado pola Plataforma Proyecta, unha iniciativa educativa da Fundación Amancio Ortega e da Fundación Santiago Rey fernández Latorre.

 

Últimas novas

$dia/$mes/$ano: $title
"; ;} ;} ?>

Ler todas as novas

IES de Meaño 

 

 

Dirección: Rúa dos Colexios, nº 14  Coiron-Dena  36967 Pontevedra

Teléfonos: 886151367 

e-mail: ies.meanho@edu.xunta.es      Fax: 886 151 368

XORNADA DE FOLGA DÍA 26 DE OUTUBRO DE 2016.

A Federación de Asociacións Pogresistas e a Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais do alumnado sumáronse á convocatoria de folga promovida polo Sindicato de Estudantes para o día 26 de outubro en protesta polas novas avaliacións da ESO e Bacharelato, contempladas na Lei para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE). Do mesmo xeito o resto de organizacións integradas na Plataforma Estatal pola Escola Pública apoiarán as movilizacións previstas para ese día.

Con motivo desta convocatoria no noso Centro algún grupo xa presentou a comunicación pertinente ante a Dirección do Centro para poder exercer os seus dereitos. Por este motivo nos parece conveniente lembrar neste punto o que recollen as Normas de Organizacón e Funcionamento do IES de Meaño, aprobadas polo Consello Escolar, ó respecto:

A lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación na súa Disposición derradeira primeira, modificación da Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora do Dereito a Educación (LODE), no seu artigo 8 di, “co fin de estimular o exercicio efectivo da participación dos alumnos nos centros educativos e facilitar o seu dereito de reunión, os centros educativos establecerán, ó elaborar as súas normas de organización e funcionamento, as condicións nas que os seus alumnos poden exercer este dereito. As decisións colectivas que adopten os alumnos, a partir do 3º curso da Educación Secundaria Obrigatoria, con respecto á asistencia a clase non terán a consideración de faltas de conduta nin serán obxecto de sanción, cando estas fosen resultado do exercicio de dereito de reunión e sexan comunicadas á dirección do centro.

Legal e tecnicamente o alumnado non ten dereito á folga, este dereito está reservado ós traballadores, os alumnos só teñen dereito de reunión. Ó alumnado a partir do 3º curso da ESO, poderá adoptar decisións colectivas da inasistencia á clase. A decisión desa inasistencia é dos alumnos e alumnas, non dos seus pais ou titores legais. Estas normas de organización e funcionamento establecen que para que esta inasistencia colectiva sexa considerada como consecuencia de exercer este dereito recoñecido na Lei, esta decisión deberá ser comunicada polo representante da Xunta de Delegados á Dirección do Centro, cunha semana de antelación. O alumnado poderá quedar baixo a garda e custodia dos seus pais ou titores legais ou acudir ó Centro Educativo, pero tendo en conta que, de presentarse no centro, non poderá abandonar o recinto escolar, do mesmo xeito que non poderá ser obrigado a entrar nas aulas.

 Ademais da comunicación previa por escrito da Xunta de Delegados á Dirección, cada alumno ou alumna que teña previsto participar nesa acción, deberá traer un papel asinado polo seu pai/nai ou titor/-a legal onde manifeste a intención do alumno e especificando claramente os días que non ten previsto non asistir á clase.

 

ELECCIÓNS Ó CONSELLO ESCOLAR

Neste primeiro trimestre do curso 2016-2017 van ter lugar as eleccións ó Consello Esolar tal e como figura na Resolución conxunta do 26 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos.

As eleccións dos representantes dos distintos sectores da Comunidade Educativa no Consello Escolar realizaranse entre os días 23 e 29 de novembro ámbolos dous incluídos.

A Xunta Electoral constituirase entre os días 2 e 8 de novembro de 2016, ámbolos dous incluídos.

Os centros actualizarán a composición dos seus Consellos Escolares dacordo co número de unidades coas que conta na actualidade.

Logo da constitución do Consello Escolar a Dirección do Centro remtirá á Xefatrua teritorial, antes do 20 de decembro, o informe de seguimento do proceso electoral.

 

XUSFICANTE DE FALTAS

Impreso para imprimir e entregar ó titor/-a xustificando ausencias do alumnado. Estes impresos se poden recoller tamén na Conserxería do Centro onde tamén ser entregados. De tódalas maneiras o destinatario final destes xustificantes é o titor ou titora.

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS

O profesorado titor dos distintos grupos ten unha hora para recibir os pais, nais, titores, titoras legais do alumnado. Para poder concertar unha entrevista os pais deberán solicitar cita a través o propio alumno (a través da axenda) para que o titor poida recoller información dos distintos profesores da marcha do alumno/-a.

O horario dos titores para recibir ós pais é o seguinte:

·         1ºA, Dona Aránzazu Diñeiro López (prof de Ed. Plástica), mércores de 12:20 a 13:10
·         1ºB, Dona María Esperanza Muñiz Fernández (prof de Bioloxía), martes de 10:55 a11:45
·         2ºA, Dona Cruz García Sumay (prof de L. Galega), xoves de 10:55 a 11:45.
·         2ºB, Dona Araceli Álvarez Calleja (prof de Relixión), luns de 13:30 a 14:20.
·         3ºA, Dona Angela López Rodríguez (prof de Bioloxía), mércores de 13:30 a 14:20.
·         3ºB, Xosé Henrique Silva Gamallo (prof de Música), martes de 10:55 a 11:45.
·         4ºA, Dona Carmen Iglesias Atanes (prof de Inglés), martes de 10:55 a11:45.

O resto do profesorado tamén podería recibir os pais se estes quixeran consultar de forma extraordinaria algunha cuestión particular da súa materia (para isto tamén deberá pedir cita previamente). O horario no que o resto do profesorado poderá recibir ós pais é o seguinte:

 

·         Javier Pérez Carral (prof de L. Castelá), luns de 13:30 a 14:20.
·         José Víctor Cimadevila (prof de E. Física), martes de 9:50 a 10:40.
·         María Xosé Hervés (prof de L. Galega), martes de 10:55 a 11:45.
·         Ana Isabel Sueiro (prof de C. Sociais), martes de 10:55 a 11:45.
·         Elena Cuñarro (prof de C. Sociais), martes de 12:55 a 13:45.
·         Anne Baudat (prof de L. Francesa), mércores de 9:00 a 9:50.
·         José A. Ricoy (prof de E. Física), mércores de 9:50 a 10:40.
·         Fernando Lorenzo Vázquez (prof de Matemáticas), mércores de 10:25 a 11:15
·         David Mirás Calvo (prof de Matemáticas), mércores de 10:25 a 11:15.
·         César Fernández Riádigos (prof de Tecnoloxía), mércores de 11:30 a 12:20.
·         Cristina Campo Campo (prof de PT), mércores de 12:20 a 13:10.
·         Mari Carmen Daporta Méndez (prof de L. Castelá), xoves de 9:50 a10:40.
·         Sebastiana Lage Otero (prof de Inglés), xoves de 10:55 a 11:45.
·         María José Fernández (prof de Física e Química), venres de 9:00 a 9:50.

 

Recordamos que para solicitar cita para entrevista, poden facelo a través da axenda do alumno/-a.

 

 

XEFATURA DE ESTUDIOS.

DEPORTE ESCOLAR

Este ano, como ven sendo normal nos anos anteriores, o alumnado do Centro que o desexe, poderá participar no Deporte Escolar, nas competicións de Campo a través, de Orientación e, se fose posible, de bádminton.

Estas competicións están organizadas pola Xunta de Galicia e constitúen unha das actividades extraescolares que organiza o Departamento de Educación Física.

Como calquera outra actividade extraescolar ou complementaria cumple importantes obxectivos pedagóxicos algún deles que  non é posible desenvolver dende o Centro:

  • Participar en competicións deportivas coñecendo como funcionan e adquirindo independencia e autonomía para resolver pequenos problemas que se poidan plantear.
  • Relacionarse con alumnos/-as doutros centros a través da competición.
  • Ser quen de competir valorando as súas posibilidades, aproveitando as súas cualidades e aceptando o éxito e a derrota como feitos naturais e habituais na competición.
  • Valorar o xogo limpo e o compañeirismo entre rivais.
  • Aprender dos acertos e dos erros e ser quen de adoptar decisións con responsabilidade.
  • etc ...

Todo o anteior nos conduce a considerar o Deporte Escolar como unha actividade importante e que representa uns importantes valores para o materia de Educación Física.

O profesor de Educación Física.

Setembro 2016   Outubro 2016   Novembro 2016
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4             1 2     1 2 3 4 5 6
5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                31                            
                                             
Decembro 2016   Xaneiro 2017   Febreiro 2017
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1       1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   27 28          
                30 31                          
                                             
 Marzo 201    Abril 2017   Maio 2017
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
    1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                             
                                             
Xuño 2017         Conmemoracións      
L M X J V S D   * 20 de novembro de 2016: Día Universal da Infancia.
      1 2 3 4   * 25 de novembro de 2016: Día Internacional contra a Violencia de Xénero.
5 6 7 8 9 10 11   *Do 1 ó 11 de decembro de 2016: conmemoración da Constitu-ción e do Estatuto de autonomía de Galicia.
12 13 14 15 16 17 18  
19 20 21 22 23 24 25   *10 de decembro de 2016: Día da Declaración Universal dos De-reitos Humanos.
26 27 28 29 30      
                *30 de xaneiro de 2017: Día escolar da non Violencia e da Paz.
                *8 de marzo de 2017: Día Internacional da Muller.
1 Exames de setembro.   *Do  6 ó 10 de marzo de 2017: Semana da Prensa.
15 Comezo curso ESO.     *7 de abril de 2017: Día Mundial da Saúde.
23 Último día curso ESO.   *Entre o 17 e o 21 de abril de 2017: Día do libro.
 17 Avaliación Inicial.    *9 de maio de 2017: Día de Europa.
 19 Días de avaliación.   *Do 9 ó 17 de maio de 2017: Semana das Letras Galegas.
                *5 de xuño de 2017: Día Mundial do Medio Ambiente.
Distribuir contido