Skip to Content

HORARIO DE CLASES.

XUSTIFICANTE DE AUSENCIAS

XUSFICANTE DE FALTAS

Impreso para imprimir e entregar ó titor/-a xustificando ausencias do alumnado. Estes impresos se poden recoller tamén na Conserxería do Centro onde tamén ser entregados. De tódalas maneiras o destinatario final destes xustificantes é o titor ou titora.

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS DO PROFESORADO 2017-2018

Pode consultar aquí o horario de atención a pais do profesorado no curso 2017-2018

PARTICIPACIÓN NO DEPORTE ESCOLAR

DEPORTE ESCOLAR

Este ano, como ven sendo normal nos anos anteriores, o alumnado do Centro que o desexe, poderá participar no Deporte Escolar, nas competicións de Campo a través, de Orientación e, se fose posible, de bádminton.

Estas competicións están organizadas pola Xunta de Galicia e constitúen unha das actividades extraescolares que organiza o Departamento de Educación Física.

Como calquera outra actividade extraescolar ou complementaria cumple importantes obxectivos pedagóxicos algún deles que  non é posible desenvolver dende o Centro:

  • Participar en competicións deportivas coñecendo como funcionan e adquirindo independencia e autonomía para resolver pequenos problemas que se poidan plantear.
  • Relacionarse con alumnos/-as doutros centros a través da competición.
  • Ser quen de competir valorando as súas posibilidades, aproveitando as súas cualidades e aceptando o éxito e a derrota como feitos naturais e habituais na competición.
  • Valorar o xogo limpo e o compañeirismo entre rivais.
  • Aprender dos acertos e dos erros e ser quen de adoptar decisións con responsabilidade.
  • etc ...

Todo o anteior nos conduce a considerar o Deporte Escolar como unha actividade importante e que representa uns importantes valores para o materia de Educación Física.

O profesor de Educación Física.

CALENDARIO CURSO 2016-2017

CAMBIO DE HORARIO CURSO 2016-2017

CAMBIO HORARIO CURSO 2016-2017.

O horario do IES de Meaño de cara ó vindeiro curso 2016-2017 verase alterado dous dos cinco días da semana na saída dos alumnos que o farán 35 minutos máis tarde do que o viñan facendo ata o de agora, desta maneira os dous módulos horarios que completan a carga horaria do alumnado de ESO pasan dunha tarde a dúas mañás.

Este cambio prodúcese, primeiro, para adaptar o horario ó que ten o Centro de Primaria co que o noso alumnado comparte transporte.

E segundo porque a tarde, a nivel académico, resultaba sumamente inproductiva e non permitía a boa parte do alumando poder compaxinar os seus estudos con outras actividades extrescolares.

Este cambio non foi posible confirmalo ata datas recentes polo que non se poido informar con anterioridade.

O horario será o seguinte:

LUNS: de 8:45 a 15:10

MARTES: de 9:00 a 14:35.

MERCORES: de 8:45 a 15:10

XOVES: de 9:00 a 14:35.

VENRES: de 9:00 a 14:35.

 

A DIRECCIÓN.

RESOLUCIÓN DO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE DE XESTIÓN E EXPLOTACIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

Reunido o Equipo Directivo do IES de Meaño, con data 18 de xullo de 2016, e despois de estudar as dúas  propostas formáis, plantexadas por D. Estévan Portela Fernández, con DNI 76930615P, en nome da comunidade de Bens ESTINE C.B,  e D. José María Fresco Iglesias con DNI 35462823C, para a explotación da cafeteria do centro, en función das normas indicadas pola Consellería de Educación e polo Propio centro Educativo:

 

DECIDE:

 

1.   

Que a puntuación acadada en cada un dos criterios de valoracion que aparecen no punto 7 da Instrucción 4/2016 do 30 de maio de 2016 para a contratación do servizo de xestión e explotación de cafetería en centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, é a seguinte

 

EMPRESA

OFERTA ECONOMICA

MEMORIA

EQUIPO DE TRABALLO

PROPOSTA DE MELLORAS

PREZOS

TOTAL

ESTINE C.B

35

3

13

15

12

78

JOSE M. FRESCO

40

4

8

7

12

71

 

2.   

Que , ESTINE C.B, foi a  Empresa que conqueriu a puntuación máis alta no proceso de selección, segundo indica a tabla do anterior punto .

3.   

Que ESTINE C.B,comezará os seus servizos o 15 de setembro de 2016 e finalizará o contrato de Concesión o 30 de xuño de 2017.

4.   

Que ESTINE C.B, abonará un canon en concepto de arrendamento de 350 euros anuáis.

5.   

Que o centro educativo, velará polo cumplimento do contrato asinado con ESTINE C.B, atendendo ós puntos indicados no proxecto presentado pola empresa e a toda a lexislación vixente .

Dena, Meaño, 18 de xullo de 2016

 

 

 

O DIRECTOR

 

D. José Victor Cimadevila González

LISTADO DE LIBROS DE TEXTO

 

LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2016-17

 

1º ESO

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

I.S.B.N.

 

Inglés

 

 

Spectrum 1 (Student´s Book)

Cheryl Pelteret, Dan Morris

 

Oxford

 

Inglés

978-0-19-485205-0

 

Lingua Castelá e L.

 

LCL

Lengua castellana y literatura

E.Escribano Aleman, P. Rodríguez Delgado

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3027-6

Lingua Galega

Lingua galega e literatura 1º

Cristina Montes Posadas e outro

Anaya

Galego

978-84-678-5179-3

Francés

(libro)

ENERGIE 1 Livre de l’élève (libro)

Saracíbar

Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-84-294-4654-0

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

ENERGIE 1 cahier d´exercices

Saracíbar Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-84-294-8667-4

Xeografía e Historia

1º ESO Xeografía e Historia, Saber Facer

 

Obradoiro Santillana

Galego

978-84-9972-356-3

Bioloxía e Xeoloxía

BX 1º ESO

M.Á. Fernández Esteban e outros

Vicens vives

Galego

9788468231228

Valores Éticos

Valores Éticos VLS

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3235-5


2º ESO

 

Materia

título

autor

Editorial

Idioma

ISBN

Lingua Galega

Lingua galega e literatura 2 ESO

Celia Díaz Núnez, Mercedes Seixo Pastor

Anaya

Galego

978-84-698-1048-4

Francés

(libro)

PARACHUTE 2

Livre de l`´elève

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490891

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

PARACHUTE 2 Cahier d´exercices

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490952

 

Inglés

 

 

Spectrum 2 (Student´s Book)

Cheryl Pelteret, Dan Morris

 

 

Oxford

 

Inglés

 

978-0-19-485221-0

 

LCL

Lingua Castelá e L.

 

Lengua castellana y literatura

 

 

E. Escribano Alemán, P. Rodríguez Delgado

 

Vicens Vives

 

Castelán

 

978-84-682-3573-8

Valores Éticos

VLS Valores Éticos

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3633-9

Xeografía e Historia

Xeografía e Historia, Serie Descubre

Teresa Grence Ruíz e Ana Mª Guerra Cañizo

Santillana Obradoiro

Galego

978-84-9972-712-7

Física e Química

Proyecto Inicia Dual 2º ESO Física y Química LED (2 volúmenes)

José Bamio Gómez y Eva López Pérez

Oxford

Castelán

978-01905-0246-1

 

3º ESO

 

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

I.S.B.N.

 

Inglés

(libro)

 

PULSE  3 (Student´s Book)

Catherine McBeth

Macmillan

 

Inglés

 

978-0-230-43945-0

Inglés

(cuadernillo)

PULSE 3

Workbook

Sarah Jackson, Karen Ludlow

Macmillan

Inglés

978-0-230-43950-4

Xeografía

Xeografía e Historia 3

Burgos Alonso, Manuel e outros

Anaya

Galego

978-84-678-5336-0

F. e Q.

Física y Química

 3º ESO

Proyecto Inicial Dual

Isabel Piñar Gallardo

Oxford

Castelán

9788467398304

                 

Lengua Castellana

DCL

Lengua Castellana y Literatura

E. Escribano Alemán, P. Rodríguez Delgado

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3042-9

Bioloxía e xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía

Celme

3º ESO

Emilio Pedrinaci

Concha Gil

J.Antonio Pascual

A. José Hidalgo

SM

Galego

978-84-985-4518-0

Lingua Galega

Lingua Galega e Literatura ESO 3

C. Díaz Núñez, M. Seixo Pastor

Anaya

Galego

978-84-678-5332-2

Valores Éticos

VLS Valores Éticos 3º ESO

X. Martí Orriols – C. Prestel Alfonso

Vicens Vives

Galego

978-84-682-3236-2

Francés

(cuadernillo de ejercicios)

ENERGIE 2 Cahier d´exercices

Saracíbar Zaldívar

Santillana Français

Francés

978-8429494259


4º ESO

 

 

Materia

Título

Autor

Editorial

Idioma

ISBN

Historia

Historia SERIE DESCUBRE

Teresa Grence ruíz e Ana Mª Grence Cañizo

 Santillana

Obradoiro

Galego

978-84-9972-7134

 

Inglés

(libro)

 

 

PULSE 4 (Student´s Book)

 

Catherine Mcbeth

 

Macmillan

 

Inglés

 

 

978-0-230-43962-7

Inglés

(cuadernillo)

PULSE 4

 (Workbook)

Michele Crauford, Patricia Reilly

Macmillan

Inglés

978-0-230-43967-2

Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

IAE Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial

M. Batet Rovirosa. E. Jiménez Hernández

Vicens Vives

Castelán

978-84-682-3049-8

Francés

(libro)

PARACHUTE 3

Livre de l`´elève

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490167

Francés (cuadernillo de ejercicios)

PARACHUTE 3 Cahier d´exercices

Varios autores

Santillana Français

Francés

978-8490490174

Bioloxía e Xeoloxía

Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO, Celme

Emilio Pedrinaci e outros

SM

Galego

978-8498546118

F. e Q.

Proyecto Inicia Dual , Física y Química 4º ESO  ( 2 volúmenes)

Isabel Piñar Gallardo

Oxford

Castelán

9780190502546

PRESENTACIÓN DE PROPOSTAS PARA A CONCESIÓN DA CAFETERÍA DO CENTRO

Segundo as instruccions 4/2016 para a contratacion do servizo de Xestión e Explotación da cafetería de centros docentes non universitarios dependentes da Consellería, o IES de Meaño, establece como prazo de presentación de solicitudes dende o 15 de xuño de 2016, ata o 15 de xullo de 2016. A resolución do proceso será publicada no tabloreiro do centro e na súa páxina web  antes do 20 de  xullo de 2016.

 

Toda a documentacion necesaria para presentarse ó proceso de licitación da cafetería, deberá recollerse na conserxería do centro e presentarse no mesmo lugar.

 

 En Meaño a 15 de xuño de 2016

 

  

 

O DIRECTOR

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut