Novas

Charlas informativas sobre o próximo curso

 Charlas informativas dirixidas aos pais/nais do alumnado do IES Lamas de Castelo e impartidas pola orientadora do instituto:

DATA

HORA

DESTINATARIOS

INFORMACIÓN

02-06-2016

16:30

Pais/nais do alumnado de 6º de E.P.

A nova etapa da ESO: materias en 1º da ESO, elección de optativas.

07-06-2016

16:30

Pais/nais do alumnado de 2º da ESO

Cambios coa nova lei LOMCE en 3º da ESO: Matemáticas Aplicadas ou Matemáticas Académicas, optatividade.

07-06-2016

17:10

Pais/nais do alumnado de 3º da ESO

Cambios coa nova Lei LOMCE en 4º da ESO: elección de itinerarios ofertados no IES Lamas de Castelo, elección de optativas.

14-06-2016

16:30

Pais/nais do alumnado de 4º da ESO

Opcións ao rematar a ESO: Bacharelato LOMCE, oferta de Ciclos Formativos de grao medio na zona.

Saída cultural a Lugo

O 2 de febreiro todos os grupos participan nunha viaxe a Lugo. Á mañá visitan a cidade cunha guía turística e despois divídense en dous grupos; 1º e 2º van ao parque zoolóxico de Marcelle e 3º e 4º á casa-museo Manuel María, eu Outeiro de Rei.

Escola de pais: Os/as cativos xa son adolescentes

O 8 de marzo haberá unha charla para as familias sobre a etapa da adolescencia centrada en estratexias para a redución de conflitos. Terá lugar a partir das 17.00.

Esta charla será impartida pola psicóloga Begoña Rial.

Presentación do curso 2015/16

Convócase unha reunión coas familias para a presentación do novo curso para o luns 28 ás 18:10 na biblioteca do instituto.

16 de setembro: alerta laranxa

A Comisión Escolar de Alertas, diante do aviso de alerta laranxa durante o día 16 de setembro dende as 00.00 h ata as 15.00 h, por fortes rachas de vento, acordou a SUSPENSIÓN DAS ACTIVIDADES NO EXTERIOR DAS INSTALACIÓNS dos centros educativos situados nos concellos da Comunidade, con seguimento das condicións climáticas.

Inicio do curso 2015/16

As actividades lectivas comezan o martes 15 no horario habitual, que é o seguinte:

 • Mañás: 8:40 - 14:10
 • Tardes do luns: 16:20 - 18:00

O calendario escolar pódese consultar aquí.

Axudas para a adquisición de material escolar para o curso escolar 2015/16

Convocatoria publicada no DOG do 1 de setembro (texto completo; resumo).

Requisitos

a) Ser pai/nai/titor ou titora legal do alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria ou educación especial nun centro sostido con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.

b) Non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

c) Ter unha renda per cápita familiar igual ou inferior a 5.400 euros.

Lugar e prazo de presentación de solicitudes

1. As axudas serán solicitadas polos pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado. Presentarase unha solicitude por cada alumno ou alumna matriculados, de xeito que, se un solicitante ten varios fillos ou fillas matriculados nas ensinanzas obxecto da convocatoria, xa sexa no mesmo ou en distinto centro, deberá presentar unha solicitude para cada un deles.

2. As solicitudes (anexo I) deberán presentarse en soporte papel, preferentemente no centro en que estea matriculado o alumno ou alumna, ou en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, utilizando o formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

3. O prazo de presentación de solicitudes será até o 2 de outubro.

Materias de libre configuración do centro

No curso 2015/16 introdúcese un currículo novo en 1º de ESO. Unha das novidades é a existencia dunha materia de libre configuración do centro, que no noso caso escollemos dunha relación proposta pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Esta materia de libre configuración do centro ten unha asignación de unha hora semanal. Con esta circular queremos explicar en que consisten as dúas materias de libre configuración que se impartirán en 1º de ESO, Investigación e Tratamento da Información e Oratoria.

Calendario de exames da convocatoria extraordinaria de setembro - Curso 2014/15

Os exames das materias pendentes realízanse na mesma hora que as materias correspondentes dos cursos superiores.

Matrícula para o curso 2015/16

Prazos

 • Ordinario (para o alumnado que aprobe todo en xuño): do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Extraordinario (para o alumnado que non se matriculase en xuño): do 1 ao 10 de setembro.

Requisitos

Todo o alumnado

 1. Solicitude de matrícula (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man xa cuberta; tamén é válida para matricularse en setembro, polo que recomendamos que a garden até entón, de ser o caso.
 2. Permiso de imaxe de menores (na Secretaría do instituto ou no formulario de matrícula)
  • Ao alumnado do centro entregóuselle en man.

  En casos de separación, copia da sentenza onde figura quen ten a custodia.

1º de ESO

 1. DNI do alumno/a e dos pais ou titores legais
 2. Tarxeta sanitaria
 3. Libro de familia
 4. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

2 de ESO

 1. Autorización para o uso dos computadores Abalar (na Secretaría do instituto ou aquí).

3º e 4º de ESO

 1. 1,12 euros para o seguro escolar
Distribuir contido