Novas

Exames de pendentes

Os exames do primeiro parcial de pendentes terán lugar durante a terceira semana de xaneiro. O calendario por materias está dispoñíbel aquí.

Primeira avaliación

As actividades docentes rematan o mércores 21 de decembro e retómanse o 9 de xaneiro.

O martes 20 celebraremos un xantar de convivencia. As cualificacións entregaránas os/as titores/as o mércores 21.

Días non lectivos en decembro

O 5 de decembro é un dos días non lectivos do IES Lamas de Castelo (o outro será o 18 de maio). O 6 e o 8 son festivos oficiais, polo que nesa semana só son lectivos o mércores 7 e o venres 9.

Escola de pais - A autoridade na familia

O martes 15 de novembro ás 18:15 horas terá lugar na biblioteca do instituto unha charla-coloquio inscrita dentro da escola de pais titulada "A autoridade na familia. Establecemento de límites".

Está organizada en colaboración co Servizo de Prevención de Drogodependencias da asociación Neria.

Inicio do curso 2011/12

As actividades lectivas comezarán o venres 16 ás 12 da mañá coa presentación do curso polos titores de cada grupo. Os autobuses recollerán o alumnado nas paradas habituais e levaranos de volta ás 13:00.

O seguinte día, luns 19, comezará o horario habitual: das 8:45 ás 14:05 todos os días e das 16:20 ás 18:00 os martes.

Matrícula para o curso 2011/12

Prazos

 • Ordinario (para o alumnado que aprobe todo en xuño): do 25 de xuño ao 10 de xullo.
 • Extraordinario (para o alumnado que non se matriculase en xuño): do 1 ao 12 de setembro.

Requisitos

Todo o alumnado

 • Solicitude de matrícula (na Secretaría do centro ou aquí)
  • Ao alumnado do centro envióuselle por correo o 20 de xuño; tamén é válida para matricularse en setembro, polo que recomendamos que a garden até entón, de ser o caso.
 • Permiso de imaxe de menores (na Secretaría do centro ou aquí)
  • Ao alumnado do centro envióuselle por correo o 20 de xuño.
 • Non se precisa foto. Facémola no centro no momento da matrícula.

1º de ESO

 • DNI
 • Tarxeta sanitaria
 • Libro de familia

3º e 4º de ESO

 • 1,12 euros para o seguro escolar

Materiais curriculares para o curso 2011/12

Estas son as listas de materiais requiridos para o curso 2011/12:

Materiais para: · 1º de ESO · 2º de ESO · 3º de ESO · 4º de ESO · 4º de ESO (PDC)

Este ano existen tres programas de axuda diferentes, con obxectivos diferentes e convocatorias diferentes. Neste documento explicativo tentamos resumir a información máis relevante para orientar á hora de formalizar as solicitudes. Tamén informamos dunha axuda mediante préstamo que decidimos ofrecer desde o propio instituto.

Fin de curso 2010/11

Este é o calendario de fin de curso:

 • 23 de xuño - Remate das clases
 • 27 ás 10 h. - Entrega das notas (non hai transporte escolar)
 • 27 e 28 - Período de reclamacións
 • 29 - Resolución das reclamacións

Durante o resto do mes de xuño, o horario de secretaría será de 9 a 14h.

16 e 17 de maio

O martes 17 de maio, Día das Letras, é festivo oficial, e o luns 16 foi escollido polo IES Lamas de Castelo como día non lectivo.

Avaliación de diagnóstico - 2011

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (LOE), prevé a realización dunha avaliación de diagnóstico que se deberá levar a cabo en todos os centros educativos. Pola súa parte, o Decreto 133/2007, do 5 de xullo, polo que se regulan as ensinanzas da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia, determina a realización deste proceso avaliativo. Esta avaliación versa sobre as competencias básicas do alumnado e debe dar lugar a compromisos de revisión e mellora a partir dos resultados que dela se obteñan.

A finalidade da avaliación de diagnóstico é contribuír a determinar o nivel de desenvolvemento das competencias básicas do alumnado, de cara a promover accións de mellora do sistema educativo. En consecuencia, a avaliación diagnóstica será formativa e orientadora para os centros e informativa para as familias e o conxunto da comunidade educativa. Así mesmo, carecerá de efectos académicos para o alumnado.

Esta proba ten lugar en todos os centros educativos da comunidade autónoma que imparten ensinanzas correspondentes a cuarto curso de educación primaria e segundo curso de educación secundaria obrigatoria e debe ser realizada por todo o alumnado destes niveis.

Curso 2010/11

Horario

As probas da avaliación correspondente a este curso terán lugar os días 11 e 12 de maio. As competencias básicas obxecto de avaliación serán a competencia en comunicación lingüística, a competencia matemática e a competencia no coñecemento e na interacción co mundo físico. O alumnado que realizará a proba será o que está a cursar 2º de ESO. 

As familias recibirán tamén un cuestionario de carácter confidencial que deberán entregar antes do día 18.

Avaliación de diagnóstico 2011Os centros educativos, con base na información contida nos informes de resultados, serán os encargados de informar as familias do resultado destas probas, que inclúen a media global da comunidade en cada unha das competencias avaliadas, xunto coa puntuación acadada polo centro. Ademais, achegarase información sobre a puntuación obtida en relación cos demais centros das súas características segundo o seu índice de desenvolvemento socioeconómico e cultural. En ningún caso se dará información desagregada por grupo ou alumnado individualmente.

 

Distribuir contido