Programacións Didácticas

Programacións Didácticas

Enviado por admin o Ven, 15/11/2013 - 05:48

Aquí pódense consultar as programacións didácticas das distintas materias que se imparten no centro.

 

1º E.S.O.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATEMÁTICAS

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

ORATORIA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

RELIXIÓN CATÓLICA

 

2º E.S.O.

FÍSICA E QUÍMICA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA GALEGA E LITERATURA

MATEMÁTICAS

MÚSICA

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

TECNOLOXÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

PAISAXE E SUSTENTABILIDADE

RELIXIÓN CATÓLICA

ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO

AMBITO CIENTÍFICO

 

3º E.S.O.

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

XEOGRAFÍA E HISTORIA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA GALEGA E LITERATURA

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

FÍSICA E QUÍMICA

EDUCACIÓN FÍSICA

EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL

MATEMÁTICAS

MÚSICA

TECNOLOXÍA

CULTURA CLÁSICA

RELIXIÓN CATÓLICA

 

4º E.S.O.

XEOGRAFÍA E HISTORIA

EDUCACIÓN FÍSICA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA GALEGA E LITERATURA

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

MATEMÁTICAS APLICADAS

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ECONOMÍA

FÍSICA E QUÍMICA

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL

INICIACIÓN Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL

TECNOLOXÍA

EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

FILOSOFÍA

LATÍN

MÚSICA

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

CULTURA CIENTÍFICA

RELIXIÓN CATÓLICA

 

1º BAC

EDUCACIÓN FÍSICA

FILOSOFÍA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA I

LINGUA GALEGA E LITERATURA I

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS I

MATEMÁTICAS I

BIOLOXÍA

FÍSICA E QUÍMICA

DEBUXO TÉCNICO I

LATÍN I

GREGO I

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

LITERATURA UNIVERSAL

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS I

ECONOMÍA

CULTURA CIENTÍFICA

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN I

LINGUAXE E PRÁCTICA MUSICAL

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL I

RELIXIÓN CATÓLICA

 

2º BAC

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA II

LINGUA GALEGA E LITERATURA II

1ª LINGUA ESTRANXEIRA:ÍNGLÉS II

HISTORIA DE ESPAÑA

MATEMÁTICAS II

BIOLOXÍA

QUÍMICA

FÍSICA

DEBUXO TÉCNICO II

XEOLOXÍA

LATÍN II

ECONOMÍA DA EMPRESA

HISTORIA DA FILOSOFÍA

XEOGRAFÍA

GREGO II

HISTORIA DA ARTE

MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CIENCIAS SOCIAIS II

HISTORIA DA MÚSICA E DA DANZA

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: FRANCÉS

2ª LINGUA ESTRANXEIRA: PORTUGUÉS

TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN II

VIDA SAUDABLE E DEPORTIVA

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICO-PLÁSTICA

TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II

RELIXIÓN CATÓLICA

 

F.P. BÁSICA II

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II

COMUNICACIÓN E SOCIEDADE II (INGLÉS)

CIENCIAS APLICADAS II

MONTAXE DE EQUIPAMENTOS E CLIMATIZACIÓN

REDES DE EVACUACIÓN

FONTANERÍA E CALEFACCIÓN BÁSICA

Distribuir contido