COVID 19 

   › Plan de adaptación

   › Plan de continxencia

   › Documentos                          

        PLATAFORMAS E AULAS VIRTUAIS
EDIXGAL MOODLE ABALAR  
          
REDES   VIDEOCONFERENCIA
     
Falemos

 

Titorías e delegados

Calendario de exames (2.º avaliación)

ESO
                  Bacharelato

1.º ESO A

1º. ESO B 

1.º BAC - A        1.º BAC B       1.º BAC C        

     2.º ESO A       

2.º ESO B

     2.º  BAC - A      2.º BAC - B  

     3.º ESO A

3.º ESO B

 

     4.º ESO - A

4.º ESO B

FP Básica
"Agroxardinaría e composicións florais"
          FPB I       FPB II  

NOTA: Estes calendarios, elaborados polas titorías de cada un dos grupos e a Xefatura de Estudos, son un documento orientativo destinado a facilitar a programación e traballo da aula e da casa. En ocasións, algunhas datas das probas poderán cambiarse para adaptarse á marcha do curso.

  

Reunión das familias coas titorías

  1.º e 2º ESO  3º. e 4.º ESO - FPB - 1.º Bach.  
               

Buzón SQR

BUZÓN DE SUXESTIÓNS, QUEIXAS E RECLAMACIÓNS (SQR)

PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO

O obxectivo da implantación deste buzón é establecer o proceso de xestión de suxestións, queixas e reclamacións (SQR) recibidas de calquera membro da comunidade educativa co fin de dar resposta ás mesmas e de dispoñer dos datos cos cales facer unha posterior análise que permita identificar e establecer accións de mellora do centro.

Poderán recibirse SQR de:

 • Alumnos/as matriculados e as súas familias.
 • Persoal docente e de administradores e servizos do centro.
 • Empresas colaboradoras en FCT.

Existirá un formulario para as SQR e un buzón específico no que depositalas. O formulario pode atopalo neste documento e o buzón no cal depositalo está na planta baixa do instituto, ao carón da Secretaría.

A xestión do Buzón corresponderá ao Responsable de Calidade do centro, de habelo, e, no seu defecto, ao equipo directivo.

A xestión consistirá:

 • Recoller as SQR con periodicidade semanal, rexistralas e realizar unha primeira análise.
 • Determinar a persoa/grupo que realice a análise en detalle.
 • Responder aos propoñentes das SQR unha vez que a persoa/grupo dispoña mediante informe o tratamento e a resposta a dar. Esta resposta deberá producirse no prazo de dez días contados a partir da data de recollida da SQR.
 • Conservar os rexistros xerados.
 • Emitir un informe-resumo anual das SQR recibidas que será presentado ao Claustro e Consello Escolar.

 

Impreso SQR

Xustificante de faltas de asistencia

Xustificante de faltas de asistencia para cubrir os pais, nais ou titores legais dos alumnos/as e entregar ao titor/a.
Tamén figura como documento adxunto que se pode abrir e imprimir.

Impreso: Xustificantes de faltas

Mediadores

MEDIADORAS 

 • Sara Vázquez 
  (1º. BAC)
 • Mercedes Rodríguez 
  (1º. BAC)
 • Iria Regueiro 
  (2º. BAC)
 • Carmen Sanmartín 
  (2º. BAC)
 • Verónica González 
  (2º. BAC)
 • Delia Rodríguez 
  (2º. BAC)   

Que é a mediación?
É un método para a resolución de conflitos no que dúas partes enfrontadas recorren, de forma voluntaria,a unha terceira imparcial -o mediador- para chegaren a través do diálogo a un acordo satisfactorio.

Característica da mediación?

 • É voluntaria
 • As persoas implicadas sempre gañan. É un acto cooperativo, non competitivo. "Se eu gaño, ti gañas".
 • Está orientado cara ó futuro.
 • O proceso de mediación é confidencial.
 • O mediador debe ser neutral, non toma decisións  nin xulga. Favorece a comunicación entre as partes en conflito para que se propoñan solucións e cheguen a un acordo.

E se quero ser mediador?
A mediación pode solicitarse no Departamento de Orientación do centro. Desde alí informarán de todo o proceso a seguir.

Quen pode ser mediador?
Calquera membro da comunidade educativa. Para ser mediador cómpre unha mínima formación que se adquire mediante a asistencia a un curso que será impartido no centro.

 

+ Info: Departamento de Orientación

Alerta Escolar

A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria puxo en marcha desde o curso 2007-08, o programa de Alerta Escolar en colaboración coa Fundación 061, que ten como obxectivo a atención inmediata e eficiente do alumnado que presente unha patoloxía crónica e pode desenvolver en calquera momento unha crise.

Este programa posibilitará a súa asistencia e que o profesorado teña cobertura de persoal médico que conte con coñecementos dos nenos e nenas con esta problemática.

Distribuir contido