Impresos

IMPRESOS E AUTORIZACIÓNS

* Autorización para actividades complementarias e extraescolares .odt .pdf
* Faltas de asistencia .odt .pdf
* Autorización saída do recinto escolar .odt .pdf
* Autorización saída do recinto escolar (Bacharelato/FP) .odt .pdf

 Problemas para ver os documentos? Descarga os programas!!!!

Distribuir contido