Skip to Content

Mímimos matemáticas

 

  

NIVEIS MÍNIMOS DE COMPETENCIA CURRICULAR

3º  CICLO  E. PRIMARIA

ÁREA    DE    MATEMÁTICAS

 

BLOQUE 1 - Números e operacións

 • Le, escribe, compara, descompón números de ata oito cifras.
 • Recoñece e calcula os múltiplos e divisores dun número natural. Clasifica os números en primos e compostos.
 • Le, escribe e calcula o valor dunha potencia.
 • Realiza cálculos mentais sinxelos. Mostra axilidade no cálculo.
 • Le, escribe e compara fraccións, números mixtos e números decimais e realiza cálculos de suma, resta, multiplicación e división.
 • Aplica as operacións de suma, resta, multiplicación e división á resolución de problemas con operacións combinadas, seguindo un procedemento claro.
 • Utiliza a calculadora para comprobar resultados.

BLOQUE  2 - Medida

 • Recoñece e usa as unidades de lonxitude, capacidade e masa.Ten o concepto de superficie.
 • Coñece, efectúa cálculos e realiza problemas con unidades de tempo e moeda.
 • Utiliza instrumentos de medición: regra, metro.
 • Aprecia o valor das medicións na vida real.

BLOQUE 3 -  Espazos e formas

 • Coñece e aplica as nocións básicas de recta, semirrecta, segmento, paralelas, perpendiculares e ángulo, usando o instrumental axeitado (regra, escuadro e transportador).
 • Recoñece, clasifica e debuxa figuras planas e identifica os seus elementos.
 • Recoñece e debuxa circunferencia e círculo e os seus elementos principias.
 • Aplica os coñecementos anteriores para cálculos da vida real (perímetro).
 • Manipula, compara, describe e clasifica corpos xeométricos: cubo, prisma, pirámide, cono e esfera.
 • Mostra interese pola precisión na representación de formas xeométricas.

BLOQUE  4 - Tratamento da información

 • Representa graficamente a información mediante táboas de datos, diagramas de barras,lineais, de sectores.
 • Obtén e emprega a información para a realización de gráficos.
 • Interpreta distintas representacións gráficas de datos do contorno.
 • Valora a linguaxe gráfica como forma de comunicación e representación.

 page | by Dr. Radut