Skip to Content

Recomendacións Fronte AO COVID-19

 

Dende o equipo de profesores queremos trasladar esta reflexión aos nosos alumnos:

 • Non deben tomarse estas semanas como unhas vacacións. O alumnado debe seguir traballando para non perder o ritmo e continuar na medida do posible as tarefas que se lles mandan desde o centro educativo.
 • Teñen que ser conscientes (coma todos nós) de que as drásticas medidas que se están a tomar están orientadas a conter os contaxios polo coronavirus. Debemos colaborar coas autoridades sanitarias para axudar a superar esta etapa da mellor forma posible.

Dende o equipo directivo queremos agradecerlles as familias e ao persoal do centro a colaboración na implementación destas medidas, xa que valoramos o esforzo que supón para todos.

A Dirección

 

Recomendamos que os pais/nais/titores legais instalen nos seus teléfonos móbiles a aplicación Abalar Móbil para recibir as cualificacións e mensaxes do centro. Pode instalarse aquí.

 

Para contactar co CPI Castro Baxoi poden usar o noso enderezo electrónico cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal. Atención telefónica en días lectivos de 10 a 13.

 

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia envía como recomendación a todos os centros o seguinte documento.

TRABALLO PARA O ALUMNADO DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES

Premendo na palabra da etapa educativa na que estea matriculado o alumnado, atoparase a información específica dos cursos da mesma. Desprazade a páxina cara abaixo para comprobar toda a información.

Os niveis de Infantil e Primaria teñen actualizados os enlaces pero o nivel de Secundaria farase ao longo da mañá do luns. En calquera caso, a información de Secundaria aparece na Aula Virtual do noso centro.

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Se alguén ten algunha dúbida sobre o traballo ou os materiais necesarios, envíen un correo electrónico ao enderezo do centro e recibirán resposta por parte do titor ou profesor.

Mímimos matemáticas

 

  

NIVEIS MÍNIMOS DE COMPETENCIA CURRICULAR

3º  CICLO  E. PRIMARIA

ÁREA    DE    MATEMÁTICAS

 

BLOQUE 1 - Números e operacións

 • Le, escribe, compara, descompón números de ata oito cifras.
 • Recoñece e calcula os múltiplos e divisores dun número natural. Clasifica os números en primos e compostos.
 • Le, escribe e calcula o valor dunha potencia.
 • Realiza cálculos mentais sinxelos. Mostra axilidade no cálculo.
 • Le, escribe e compara fraccións, números mixtos e números decimais e realiza cálculos de suma, resta, multiplicación e división.
 • Aplica as operacións de suma, resta, multiplicación e división á resolución de problemas con operacións combinadas, seguindo un procedemento claro.
 • Utiliza a calculadora para comprobar resultados.

BLOQUE  2 - Medida

 • Recoñece e usa as unidades de lonxitude, capacidade e masa.Ten o concepto de superficie.
 • Coñece, efectúa cálculos e realiza problemas con unidades de tempo e moeda.
 • Utiliza instrumentos de medición: regra, metro.
 • Aprecia o valor das medicións na vida real.

BLOQUE 3 -  Espazos e formas

 • Coñece e aplica as nocións básicas de recta, semirrecta, segmento, paralelas, perpendiculares e ángulo, usando o instrumental axeitado (regra, escuadro e transportador).
 • Recoñece, clasifica e debuxa figuras planas e identifica os seus elementos.
 • Recoñece e debuxa circunferencia e círculo e os seus elementos principias.
 • Aplica os coñecementos anteriores para cálculos da vida real (perímetro).
 • Manipula, compara, describe e clasifica corpos xeométricos: cubo, prisma, pirámide, cono e esfera.
 • Mostra interese pola precisión na representación de formas xeométricas.

BLOQUE  4 - Tratamento da información

 • Representa graficamente a información mediante táboas de datos, diagramas de barras,lineais, de sectores.
 • Obtén e emprega a información para a realización de gráficos.
 • Interpreta distintas representacións gráficas de datos do contorno.
 • Valora a linguaxe gráfica como forma de comunicación e representación.

 page | by Dr. Radut