Skip to Content

 

AVISOS IMPORTANTES

 

A proba libre de acceso a ciclos formativos de grao medio será o vindeiro 10 de xuño. Pode consultar toda a información aquí.

Aberto o prazo de solicitude do fondo de libros e de axudas para a adquisión de libros de texto e de material escolar. Do 20 de maio ao 19 de xuño de 2020. É necesario pedir cita previa por teléfono para entregar documentación. Consulte a información premendo aquí.

 

III Certame poemiños polas letras. Consulta a información premendo aquí.

 

Aviso abalarMóbil sobre necesidades de medios ás familias de primaria e secundaria. Preme aquí.

 

O sorteo das rifas da viaxe do alumnado de 4º suspéndese. Cando retomemos a actividade presencial estableceremos o prazo a devolución dos importes das papeletas vendidas.

 

Aviso do Departamento de Orientación. Preme aquí.

  

Para contactar co CPI Castro Baxoi poden usar o noso enderezo electrónico cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal. Atención telefónica en días lectivos de 9 a 14.

 

 Recomendacións fronte ao COVID-19. Preme aquí.

TRABALLO PARA O ALUMNADO DURANTE A SUSPENSIÓN DAS CLASES

Premendo na palabra da etapa educativa na que estea matriculado o alumnado, atoparase a información específica dos cursos da mesma. Desprazade a páxina cara abaixo para comprobar toda a información.

Os niveis de Infantil e Primaria teñen actualizados os enlaces pero o nivel de Secundaria farase ao longo da mañá do luns. En calquera caso, a información de Secundaria aparece na Aula Virtual do noso centro.

INFANTIL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Se alguén ten algunha dúbida sobre o traballo ou os materiais necesarios, envíen un correo electrónico ao enderezo do centro e recibirán resposta por parte do titor ou profesor.

Mímimos matemáticas

 

  

NIVEIS MÍNIMOS DE COMPETENCIA CURRICULAR

3º  CICLO  E. PRIMARIA

ÁREA    DE    MATEMÁTICAS

 

BLOQUE 1 - Números e operacións

 • Le, escribe, compara, descompón números de ata oito cifras.
 • Recoñece e calcula os múltiplos e divisores dun número natural. Clasifica os números en primos e compostos.
 • Le, escribe e calcula o valor dunha potencia.
 • Realiza cálculos mentais sinxelos. Mostra axilidade no cálculo.
 • Le, escribe e compara fraccións, números mixtos e números decimais e realiza cálculos de suma, resta, multiplicación e división.
 • Aplica as operacións de suma, resta, multiplicación e división á resolución de problemas con operacións combinadas, seguindo un procedemento claro.
 • Utiliza a calculadora para comprobar resultados.

BLOQUE  2 - Medida

 • Recoñece e usa as unidades de lonxitude, capacidade e masa.Ten o concepto de superficie.
 • Coñece, efectúa cálculos e realiza problemas con unidades de tempo e moeda.
 • Utiliza instrumentos de medición: regra, metro.
 • Aprecia o valor das medicións na vida real.

BLOQUE 3 -  Espazos e formas

 • Coñece e aplica as nocións básicas de recta, semirrecta, segmento, paralelas, perpendiculares e ángulo, usando o instrumental axeitado (regra, escuadro e transportador).
 • Recoñece, clasifica e debuxa figuras planas e identifica os seus elementos.
 • Recoñece e debuxa circunferencia e círculo e os seus elementos principias.
 • Aplica os coñecementos anteriores para cálculos da vida real (perímetro).
 • Manipula, compara, describe e clasifica corpos xeométricos: cubo, prisma, pirámide, cono e esfera.
 • Mostra interese pola precisión na representación de formas xeométricas.

BLOQUE  4 - Tratamento da información

 • Representa graficamente a información mediante táboas de datos, diagramas de barras,lineais, de sectores.
 • Obtén e emprega a información para a realización de gráficos.
 • Interpreta distintas representacións gráficas de datos do contorno.
 • Valora a linguaxe gráfica como forma de comunicación e representación.

 page | by Dr. Radut