PERÍODOS DE MATRÍCULA

·      Tódolos cursos excepto os solicitantes de bolsa e alumnado con probas extraordinarias en setembro: do 7 ao 18 de xuño.

·      Período de  confirmación de matrícula e subsanación de documentación: do 21 ao 25 de xuño.

·      Período de matrícula en máis dunha especialidade en primeiro de grao profesional (soamente en caso de necesidade): do 21 ao 25 de xuño.

·      Solicitantes de bolsa e alumnado con probas extraordinarias en setembro: do 24 de agosto ao 10 de setembro.

INSTRUCIÓNS PARA A MATRÍCULA

Para formalizar a matrícula toda a documentación será enviada ao correo electrónico do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

 En caso de necesidade  pódese formalizar a matrícula de xeito presencial recollendo o impresos no conservatorio de danza  de luns a venres de 9 a 14h e os martes, xoves e venres de 16 a 20,30h.

  En caso de dúbida chame ao teléfono de atención administrativa 982809642 (de 9 a 14h)  ou escriba ao e.mail do centro conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal

 DOCUMENTACIÓN:

 FOLLA DE MATRÍCULA (VER NO ADXUNTO) , IMPRESO DE AUTOLIQUIDACIÓN (VER INSTRUCIÓNS PAGO TAXAS MATRÍCULA CDAN LUGO 2021 2022)

 -E ADEMAIS:

 Alumnos que se matriculan por primeira vez: 

·      Fotocopia da tarxeta sanitaria. 

·      Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso).

 ·      Copia da resolución da patria potestade ( no caso de separación legal dos pais).

·      Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso). 

·      Os alumnos procedentes doutros conservatorios, xustificante de solicitude do traslado de expediente.

Alumnado do centro: 

·      Fotocopia do título de familia numerosa actualizado (se é o caso)

·      Certificado de matrícula gratuíta (se é o caso).

Achegarase a  información pertinente cando existan cambios dende a primeira matrícula ( cambio de tarxeta sanitaria,  datos de contacto….)

Os país/nais/titores legais ou o alumnado  maior de idade poden achegar  información complementaria á requirida se o estiman necesario.