blogue deadmin

PRESENTACIÓN CURSO 2023-2024: LUNS 11 DE SETEMBRO ÁS 17 HORAS NO Auditorio do Conservatorio Profesional de Música de Lugo. (a carón do Conservatorio de Danza)

COMEZO DAS CLASES: LUNS 18 DE SETEMBRO DE 2023.

Actualización de horarios provisionais para Grao Elemental curso 2023-2024. (consulten adxunto)

Listados de 1º, 2º, 3º e 4º de Grao Elemental (consulten adxunto)

 

Para solicitude de cambios de grupo, descargar o pdf "cambiodegrupo" e enviar por correo electrónico a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal co asunto "SOLICITUDE CAMBIO DE GRUPO".Prazo: do luns 28 de agosto de 2023 ao venres 8 de setembro de 2023.

 

-IMPORTANTE: O prazo de matrícula para aprobados nas probas de acceso e solicitantes de beca é ata o día 10 de setembro.

Resultados probas de acceso para o curso 2021/2022

Probas de acceso para o grao profesional do día 2 de setembro

  • Especialidade de danza clásica

3 curso

***2176** Non apto

  • Especialidade de danza contemporánea

2 curso:

***4139** 6,50

3 curso:

***2604** 5,54

***1841** 6,04

5 curso:

***8887** 5,79

***3541** 7,33

6 curso

***8011** Non apto

  • Probas de acceso parao o grao elemental do día 3 de setembro

1º curso:

***1051** 8,2

***7881** 6,0

***3085** 8,7

***4284** 8,8

***1853** 6,5

***1729** 7,3

***1074** 7,1

***0927** 6,3

***1631** 8,0

***9659** 7,8

***1650** 6,7

***2321** 7,5

***1140** 6,9

3º curso:

***9153** 5,7

***0574** 9,4

***0563** 8,1

***0317** 6,4

***2283** 7,4

4º curso:

***1841** 9,4

O alumnado aprobado pode formalizar a matrícula segundo as instruccións da web ata o 10 de setembro.

 

PROBAS DE ACCESO. HORARIOS.

GRAO PROFESIONAL DANZA CONTEMPORÁNEA Orde do 13 de maio de 2009

XOVES 2 DE SETEMBRO DE 2021

ACCESO A 2º, 3º, 4º, 5, 6º

9,30-11,00 Técnicas de danza contemporánea.

11,00-11,30 Improvisación.

11,30-12,30 Danza clásica.

12,30-12,45 Acondicionamento físico

12,45-13,00 Danza galega

13,00-14,00 Música

ACCESO A 6º CURSO

16,00-16,30 Historia da danza

16,30-17,00 Anatomía aplicada á danza

17,00-17,30 Didáctica

ACCESO A 1º CURSO

18,00-20,00

-Clase de danza clásica con secuencias de danza contemporánea.

-Improvisación

-Música.

 

GRAO PROFESIONAL DANZA CLÁSICA Orde do 13 de maio de 2009

XOVES 2 DE SETEMBRO DE 2021

ACCESO A 2º, 3º, 4º, 5, 6º

9,30-11,00 Danza clásica.

11,00-11,30 Repertorio (acceso a 3º, 4º, 5º e 6º) e Pantomima (acceso a 5º e 6º)

11,30-11,45 Danza Galega (acceso a todos os cursos) e Danza de Carácter (acceso a 3º, 4º, 5º e 6º)

11,45-12,00 Acondicionamento físico

12,00-13,00 Danza contemporánea.

13,00-14,00 Música

ACCESO A 6º CURSO

16,00-16,30 Historia da danza

16,30-17,00 Anatomía aplicada á danza

17,00-17,30 Didáctica

ACCESO A 1º CURSO

18,00-20,00

-Clase de danza clásica

-Danza de carácter, galega ou española

-Música.

 

GRAO ELEMENTAL Circular 3/2009 VENRES 3 DE SETEMBRO DE 2021

Acceso a 1º GE

17,00-18,00 horas.

Acceso a otros cursos

DCL 18,15-19,00 horas.

DCA 19,00-19,15 horas.

MUS 19,15-20,15 horas.

 

 PROCEDEMENTO DE ACCESO AO CENTRO E MEDIDAS SANITARIAS

-Os aspirantes deben vir ao centro provisto do seu DNI ou documento acreditativo da súa identidade. 

-Os aspirantes deben acudir ao centro cunha máscara, no caso de non facelo o centro encargarase de subministrala. Os aspirantes deberá levar máscara en todo momento. Deben utilizarse as máscaras correctamente. 

-Debe manterse unha distancia interpersonal de 1,5 metros en todo momento. 

-Os aspirantes hixeneizarán as mans á entrada e saída do centro, igualmente o farán á entrada e saída da aula. 

Os aspirantes deberán estar 15 minutos antes do horario marcado, con vestiario de ballet ou roupa cómoda e calcetíns. O aspirantes acudirán ao centro cambiados coa roupa da proba debaixo do roupa da rúa. 

Os aspirantes retirará os zapatos na porta da aula que lle corresponde e se cambiará na propia aula deixando a roupa dentro da súa bolsa que situarán de xeito separado dentro da aula por indicación do profesorado. 

Ao finalizar a proba o aspirante cambiarase dentro da aula, porase os zapatos na porta e sairá do centro sempre mantendo a distancia de seguridade de dous metros. 

En caso de ter que usar os baños o aspirante farao utilizando os baños da planta das aulas e de xeito individual. O alumnado deberá hixienizar as mans á saída do mesmo. 

Os panos desbotables que o aspirante empregue para o secado de mans o para o cumprimento da "etiqueta respiratoria" serán desbotados en papeleiras. 

 

Así mesmo o aspirante: 

- Debe ter en conta que cando as mans teñen sucidade visible o xel hidro alcohólico non é abondo, e é preciso usar auga e xabón. En todos os baños do centro haberá dispensadores de xabón e papel desbotable para o secado de mans, debendo o alumnado lavarse coidadosamente as mans cada vez que faga uso do aseo. 

- Debe evitarse tocar o nariz, os ollos e a boca.

- Cando tose ou espirre, debe cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. 

- Deben usarse tecidos desbotables para eliminar secrecións respiratorias e arroxalas despois de usar.

- Debe evitarse estreitar as mans. 

 

As familias deben ter en conta as seguintes medidas : 

- Non poden acudir ao centro os nenos/as con síntomas compatibles co COVID-19 o diagnosticados de COVID- 19, o que se atopen en período de corentena domiciliaria por ter tido contacto con algunha persoa con síntomas o diagnosticado de COVID-19. 

- As familias só poderán entrar ao conservatorio no caso de necesidade ou indicación do profesorado ou do equipo directivo, cumprindo sempre las medidas de prevención e hixiene. 

- Os aspirantes serán recibidos por persoal do centro que o acollerá e recordará tódalas medidas.

 

Horarios de Grupos de Preparatorio para o curso 2021/22

Importante: As solicitudes de cambio de grupo poderán realizarse enviando un correo electrónico a conservatorio.danza.lugo@edu.xunta.gal do 1 ao 7 de setembro.

GRUPO A : LUNS ÁS 16,00 HORAS
   
1 ***7881**
2 ***1799**
3 ***2330**
4 ***3085**
5 ***4284**
6 ***1684**
7 ***1729**
8 ***1631**
9 ***3729**
10 ***1821**
11 ***0297**
12 ***1650**
13 ***1953**
14 ***1140**
   
GRUPO B: LUNS ÁS 17,00 HORAS
   
1 ***1051**
2 ***3102**
3 ***4460**
4 ***2190**
5 ***1853**
6 ***1186**
7 ***6829**
8 ***1074**
9 ***0927**
10 ***1998**
11 ***9659**
12 ***2265**
13 ***1949**
14 ***2194**
Distribuir contido