Skip to Content

FORMULARIO DE MATRÍCULA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA PARA O CURSO 2021-2022

FORMULARIO DE MATRÍCULA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL E DA ESCOLA DE MÚSICA PARA O CURSO 2021-2022

     
Datos da matrícula

(No caso de Música en movemento de 5 ou 6 anos, marcar Música en Movemento)

wf      
Datos do alumno

Se non dispón dun segundo número escriba o mesmo da casilla anterior. Preferiblemente que sexa outro número de móbil.

Estudos no colexio/instituto/universidade/outros/ningún que o alumno que se matricula realizará no próximo curso escolar

     
Datos familiares
     
Datos para o axuste horario
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00Non pode
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
     
Protección de datos

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DO CMUS/ESMU TUI

O Excmo. Concello de Tui é o Responsable do tratamento dos datos persoais do/da Interesado/a e do seu representante, polo que lle informa que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) e a Lei Orgánica (É) (LOPD) vixente, facilitándolle a seguinte información do tratamento:

Datos do Responsable de tratamento:
Excmo. Concello de Tui con CIF P3605500 B e dirección, Praza do Concello, 1, 36700, Tui, Pontevedra, e correo electrónico:
dpo@tui.gal

Fin do tratamento:
Tratamento de datos básicos necesarios para a tramitación e xestión administrativa e comunicación de información, sobre os servizos educativos do Conservatorio Profesional e da Escola de Música Municipal de Tui.

Criterios de conservación dos datos:
Conservaranse durante un prazo indefinido para que vostede poida verificar os estudos realizados, expedir certificados e títulos, amparándolle os dereitos abaixo indicados e concretamente o de supresión dos seus datos, nese caso suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas, para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Lexitimación do tratamento:
Os datos persoais que tratamos están lexitimados no exercicio de poderes públicos que son transferidos a esta entidade conforme a Lei de Educación 2/2006 LOE e que se formaliza mediante unha matrícula no centro, é dicir un contrato administrativo co interesado.

Destinatarios ou comunicación dos datos:
Informámoslle que utilizamos a ferramenta “Suite for education” de Google que é conforme ao Regulamento de Protección de Datos, 2016/679, RGPD garantindo un nivel de privacidade equivalente ao europeo e sendo Google unha entidade adscrita aos acordos de Privacy Shield. Non se comunicarán datos a terceiros, salvo obrigación legal.

SI AUTORIZA, NON AUTORIZA ao tratamento das miñas imaxes e audios en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogue do centro ou institucional ou en medios de comunicación e redes sociais, durante o curso escolar 2021/2022

Dereitos que asisten ao Interesado:
Dereito a retirar o consentimento en calquera momento. - Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. - Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control ( agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente. Poderá exercer o seu dereito dirixíndose aos datos indicados do Responsable de Tratamento.

 

Nai, pai, titor, representante legal ou o propio alumno no caso de ser maior de 14 anos que vai a autorizar a cláusula de protección de datos do/a alumno/a

Marque se a persoa responsable do alumno ou el mesmo (no caso de ser maior de 14 anos) autoriza ou non o tratamento dos seus datos do xeito que se explica na cláusula de protección de datos do Cmus/Esmu Tui

     
Datos para xerar as cartas de pago municipáis (TODOS OS ALUMNOS)

Unha vez rematado este formulario web, enviaranse dúas cartas de pago (taxa da matrícula e taxa do seguro escolar) que deberán ser pagadas en ABANCA ou BANCO SANTANDER de forma presencial. También é posible pagalo en efectivo no caixeiro do Concello de Tui ou de xeito telemático premendo AQUÍ. Seleccione a continuación se desexa obter as cartas de pago de xeito presencial no centro ou de xeito telemático a través do correo electrónico facilitado neste formulario.

Indique de que xeito desexa obter as dúas cartas de pago

Nome e apelidos da persoa titular da conta bancaria coa que se efectuará o pago da matrícula

SÓ NO CASO DE FRACCIONAMENTO DA TAXA. IBAN COMPLETO CÓS SEUS 24 CARACTERES (ES.....) SEN ESPAZOS NIN PUNTOS NIN NINGÚN CARACTER ENGADIDO.

SÓ NO CASO DE FRACCIONAR O PAGO DAS TAXAS:

  1. SOLICITE Á SÚA ENTIDADE BANCARIA UN CERTIFICADO DE CÓDIGO CONTA CLIENTE (CCC).
  2. FINALMENTE, ESCANEE O CERTIFICADO E SÚBAO NA APLICACIÓN CÓ SEGUINTE RECADRO. TAMÉN É POSIBLE ENTREGALO EN SECRETARÍA DE XEITO PRESENCIAL.
     
Enlace para pagar as taxas da Xunta (SÓ ALUMNOS DO CONSERVATORIO PROFESIONAL)

Taxas da Xunta de Galicia (A pagar tan só polos alumnos do Conservatorio Profesional)

Para acceder a Atriga e proceder ao pago telemático prema na seguinte imaxe:

Para consultar a lexislación da axencia tributaria e as súas bonificacións e exencións prema AQUÍ

CÓDIGOS TAXA (CLICK NA IMAXE PARA AGRANDAR)

Lémbrate de gardar no teu ordenador o xustificante de pago xerado para a continuación poder envialo ao final deste formulario no apartado de documentación obrigatoria para todos os alumnos ou por correo electrónico ao mail do centro: conservatorio@tui.gal 

 

     
Datos médicos de relevancia

Calquera documentación que se considere de especial relevancia para a realización das clases coa alumna ou alumno

     
Documentación a presentar

Documentación adicional a presentar. Divídese en dous grupos: Documentación obrigatoria para todos os alumnos e Documentación adicional para os alumnos de novo ingreso ao centro.

Documentación obrigatoria para todos os alumnos

Obrigatorio para todos os alumnos que o posean ou teñan máis de 14 anos. Tamén é posible entregar unha copia do mesmo en persoa na secretaría do centro.

Xustificante do pago das taxas da xunta que foi obtido no paso correspondente deste formulario web. Tamén é posible entregar unha copia en persoa na secretaría do centro ou enviar o mesmo por email á seguinte dirección: conservatorio@tui.gal
SÓ PARA ALUMNOS QUE SE MATRICULAN NO CONSERVATORIO PROFESIONAL (ALUMNOS DA ESCOLA ESTÁN EXENTOS)

Documentación adicional para alumnos de novo ingreso

Só para alumnos que se matriculan por primeira vez no centro

Tamén é posible engregar en persoa unha fotografía tamaño carné na secretaría do centro

Tamén é posible acercar unha copia de xeito presencial á secretaría do centro

Tamén e posible acercar unha copia de xeito presencial á secretaría do centro

     
     
     
     
Ver o vídeo antes de enviar o formulario

Este vídeo aclara os pasos a seguir xusto despóis de enviar este formulario

     


webform | by Dr. Radut