Skip to Content

FORMULARIO DE MATRÍCULA DO CONSERVATORIO PROFESIONAL, CONSERVATORIO ELEMENTAL E DA ESCOLA DE MÚSICA DE TUI PARA O CURSO 2023-2024

     
Datos da matrícula

(No caso de Música en movemento de 5 ou 6 anos, marcar Música en Movemento)

Para todos os alumnos matriculados do centro en algunha das especialidade instrumentais excepto no Conservatorio Profesional, Música e movemento e Iniciación.

Para todas as especialidades agás Grao Profesional, Música e Movemento e Iniciación.

wf      
Datos da/do alumna/o

Se non dispón dun segundo número escriba o mesmo da casilla anterior. Preferiblemente que sexa outro número de móbil.

Estudos no colexio/instituto/universidade/outros/ningún que o alumno que se matricula realizará no próximo curso escolar

Complementa os seus estudos musicais noutro centro?
Participa regularmente nunha agrupación instrumental como bandas de música, orquestra, grupo?

     
Datos familiares
     
Datos para o axuste horario
15:0015:3016:0016:3017:0017:3018:0018:3019:0019:3020:00Non pode
Luns
Martes
Mércores
Xoves
Venres
     
Observacións/Peticións
     
Protección de datos

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS DO CMUS/ESMU TUI

O Excmo. Concello de Tui é o Responsable do tratamento dos datos persoais do/da Interesado/a e do seu representante, polo que lle informa que estes datos serán tratados de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 ( GDPR) e a Lei Orgánica (É) (LOPD) vixente, facilitándolle a seguinte información do tratamento:

Datos do Responsable de tratamento:
Excmo. Concello de Tui con CIF P3605500 B e dirección, Praza do Concello, 1, 36700, Tui, Pontevedra, e correo electrónico:
dpo@tui.gal

Fin do tratamento:
Tratamento de datos básicos necesarios para a tramitación e xestión administrativa e comunicación de información, sobre os servizos educativos do Conservatorio Elemental, Profesional e da Escola de Música Municipal de Tui.

Criterios de conservación dos datos:
Conservaranse durante un prazo indefinido para que vostede poida verificar os estudos realizados, expedir certificados e títulos, amparándolle os dereitos abaixo indicados e concretamente o de supresión dos seus datos, nese caso suprimiranse coas medidas de seguridade adecuadas, para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.

Lexitimación do tratamento:
Os datos persoais que tratamos están lexitimados no exercicio de poderes públicos que son transferidos a esta entidade conforme a Lei de Educación 2/2006 LOE e que se formaliza mediante unha matrícula no centro, é dicir un contrato administrativo co interesado.

Destinatarios ou comunicación dos datos:
Informámoslle que utilizamos a ferramenta “Microsoft Office Online” de Microsoft que é conforme ao Regulamento de Protección de Datos, 2016/679, RGPD garantindo un nivel de privacidade equivalente ao europeo e sendo Microsoft unha entidade adscrita aos acordos de Privacy Shield, que conta con servidores europeos para toda Europa. Non se comunicarán datos a terceiros, salvo obrigación legal.

SI AUTORIZA, NON AUTORIZA ao tratamento das miñas imaxes e audios en relación coas actividades escolares e extraescolares promovidas polo centro e polos responsables e autoridades educativas na páxina web ou blogue do centro ou institucional ou en medios de comunicación e redes sociais, durante o curso escolar 2023/2024.

Dereitos que asisten ao Interesado:
Dereito a retirar o consentimento en calquera momento. - Dereito de acceso, rectificación, portabilidad e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento. - Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (agpd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente. Poderá exercer o seu dereito dirixíndose aos datos indicados do Responsable de Tratamento.

 

a) Nai, pai, titor ou representante legal do alumno no caso de que o mesmo sea menor de 14 anos.
b) O propio alumno no caso de ser maior de 14 anos.

Marque se a persoa responsable do alumno ou el mesmo (no caso de ser maior de 14 anos) autoriza ou non o tratamento dos seus datos do xeito que se explica na cláusula de protección de datos do Cmus/Esmu Tui

     
Datos para xerar as cartas de pago municipáis (TODOS OS ALUMNOS)

Unha vez rematado este formulario web, enviarase unha carta de pago (taxa da matrícula) que deberá ser pagada en ABANCA ou BANCO SANTANDER de forma presencial. También é posible pagalo en efectivo no caixeiro do Concello de Tui ou de xeito telemático premendo AQUÍ. Seleccione a continuación se desexa obter a carta de pago de xeito presencial no centro ou de xeito telemático a través do correo electrónico facilitado neste formulario.

Indique de que xeito desexa obter as dúas cartas de pago

Nome e apelidos da persoa titular da conta bancaria coa que se efectuará o pago da matrícula

a)Exención do 50% da taxa aos membros das familias numerosas clasificadas na categoría xeral.
b)Exención do 100% da taxa aos membros das familias numerosas clasificadas na categoría especial.

O Fraccionamento da taxa divídese en 3 pagos:
a) O primeiro pago, na data de inscrición da matrícula, dunha terceira parte do custo total.
b) O segundo pago, dunha terceira parte do custo total, antes do día 15 do mes de outubro do ano do comezo do curso
c) O terceiro pago, polo resto, antes do día 15 do mes de decembro do ano do comezo do curso.

SÓ NO CASO DE FRACCIONAMENTO DA TAXA. IBAN COMPLETO CÓS SEUS 24 CARACTERES (ES.....) SEN ESPAZOS NIN PUNTOS NIN NINGÚN CARACTER ENGADIDO.

SÓ NO CASO DE FRACCIONAR O PAGO DAS TAXAS:

  1. SOLICITE Á SÚA ENTIDADE BANCARIA UN CERTIFICADO DE CÓDIGO CONTA CLIENTE (CCC).
  2. FINALMENTE, ESCANEE O CERTIFICADO E SÚBAO NA APLICACIÓN CÓ SEGUINTE RECADRO. TAMÉN É POSIBLE ENTREGALO EN SECRETARÍA DE XEITO PRESENCIAL.
     
Enlace para pagar as taxas da Xunta (SÓ PARA ALUMNOS QUE SE MATRICULEN PARA 1º DE GRAO PROFESIONAL)

Taxas da Xunta de Galicia (A pagar tan só polos alumnos que se matriculan en 1º de Grao Profesional)

 

Para acceder a Atriga e proceder ao pago telemático prema na seguinte imaxe e siga as instruccións (Fixarse nos códigos da taxa que aparecen na imaxe inferior):

Para consultar a lexislación da axencia tributaria e as súas bonificacións e exencións prema AQUÍ

CÓDIGOS TAXA:

 

Lémbrate de gardar no teu ordenador o xustificante de pago xerado para a continuación poder envialo ao final deste formulario no apartado de documentación obrigatoria para todos os alumnos, entregalo de xeito presencial na secretaría do centro ou por correo electrónico ao mail do centro:conservatorio@tui.gal 

 

     
Datos médicos de relevancia

OPCIONAL: Só no caso de que sexa información importante para o normal desenvolvemento das clases no centro.

Calquera documentación que se considere de especial relevancia para a realización das clases coa alumna ou alumno

     
Documentación a presentar

Documentación adicional a presentar. Divídese en dous grupos: Documentación obrigatoria para todos os alumnos e Documentación adicional para os alumnos de novo ingreso ao centro.

Documentación obrigatoria para todos os alumnos

Obrigatorio para todos os alumnos que o posean ou teñan máis de 14 anos. Tamén é posible entregar unha copia do mesmo en persoa na secretaría do centro.

Documentación adicional para alumnos de novo ingreso

Só para alumnos que se matriculan por primeira vez no centro

Tamén é posible engregar en persoa unha fotografía tamaño carné na secretaría do centro

Tamén é posible acercar unha copia de xeito presencial á secretaría do centro

Xustificante do pago das taxas da xunta que foi obtido no paso correspondente deste formulario web. Tamén é posible entregar unha copia en persoa na secretaría do centro ou enviar o mesmo por email á seguinte dirección: conservatorio@tui.gal
SÓ PARA ALUMNOS QUE SE MATRICULAN EN 1º DE GRAO PROFESIONAL (O RESTO DE ALUMNADO DO CENTRO ESTÁ EXENTO DESTA TAXA)

Tamén e posible acercar unha copia de xeito presencial á secretaría do centro

     
     
     
     
Ver o vídeo antes de enviar o formulario

Este vídeo aclara os pasos a seguir xusto despóis de enviar este formulario

     
Cláusula de información sobre a ordenanza fiscal

"Se a presentación da solicitude de baixa se produce unha vez comezado o curso escolar, o alumnado non terá dereito a ningunha devolución, e deberá aboar as cotas pendentes"

INFORMACIÓN IMPORTANTE RELATIVA AO PAGO DA TAXA MUNICIPAL POLO SERVIZO DO CONSERVATORIO/ESCOLA DE MÚSICA DE TUI

As condicións de baixa do servizo con dereito á devolución total das taxas veñen recollidas no artigo 9, punto 2 da "Ordenanza Reguladora da taxa por ensinanzas especiais en establecementos docentes municipais do Concello de Tui (CLIK PARA DESCARGAR)" publicada no boppo do venres 29 de xullo de 2022 que di literalmente o seguinte:

"2. Nos supostos de baixa dun alumno, procederá a devolución das taxas que teña aboado cando con posterioridade á presentación da solicitude e antes do comezo oficial das clases o interesado presentase formalmente desistencia do servizo solicitado. Se a presentación da solicitude de baixa se produce unha vez comezado o curso escolar, o alumnado non terá dereito a ningunha devolución, e deberá aboar as cotas pendentes"

     


webform | by Dr. Radut